Usługi - 282133-2020

17/06/2020    S116

Polska-Rzeszów: Wynajem kablowych łączy telefonicznych

2020/S 116-282133

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
Adres pocztowy: ul. Dąbrowskiego 30
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 35-036
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Kopeć, Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych, Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów, budynek C, pokój nr 22
E-mail: zamowienia-publiczne@rz.policja.gov.pl
Tel.: +48 178582199
Faks: +48 178582193

Adresy internetowe:

Główny adres: www.podkarpacka.policja.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Policji na terenie województwa podkarpackiego

Numer referencyjny: ZP/6/2020
II.1.2)Główny kod CPV
64214400 Wynajem kablowych łączy telefonicznych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez opera telekomunikacyjnego na rzecz Jednostek Podstawowych Policji (JPP) garnizonu podkarpackiego, usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych Ethernet L2 typu wielopunkt – punkt zakończony routerem brzegowym i przełącznikiem sieciowym. Łącza oraz urządzenia sieciowe będą wchodzić w skład systemu OST 112 operatora wyłącznie na urządzeniach firmy Cisco i stana się jego integralna częścią. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 4 878 048.78 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64214400 Wynajem kablowych łączy telefonicznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez operatora telekomunikacyjnego na rzecz Jednostek Podstawowych Policji (JPP) garnizonu podkarpackiego usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych Ethernet L2 – typu wielopunkt – punkt zakończony routerem brzegowym i przełącznikiem sieciowym. Łącza oraz urządzenia sieciowe będą wchodzić w skład systemu OST 112 opartego wyłącznie na urządzeniach firmy Cisco i staną się jego integralna częścią. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówiena; wszystkie kryteria sa wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64214400 Wynajem kablowych łączy telefonicznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez operatora telekomunikacyjnego na rzecz Jednostek Podstawowych Policji (JPP) garnizonu podkarpackiego usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych Ethernet L2 – typu wielopunkt – punkt zakończony routerem brzegowym i przełącznikiem sieciowym. Łącza oraz urządzenia sieciowe będą wchodzić w skład systemu OST 112 opartego wyłącznie na urządzeniach firmy Cisco i staną się jego integralna częścią. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówiena; wszystkie kryteria sa wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 3

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64214400 Wynajem kablowych łączy telefonicznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez operatora telekomunikacyjnego na rzecz Jednostek Podstawowych Policji (JPP) garnizonu podkarpackiego usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych Ethernet L2 – typu wielopunkt – punkt zakończony routerem brzegowym i przełącznikiem sieciowym. Łącza oraz urządzenia sieciowe będą wchodzić w skład systemu OST 112 opartego wyłącznie na urządzeniach firmy Cisco i staną się jego integralna częścią. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówiena; wszystkie kryteria sa wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 4

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64214400 Wynajem kablowych łączy telefonicznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez operatora telekomunikacyjnego na rzecz Jednostek Podstawowych Policji (JPP) garnizonu podkarpackiego usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych Ethernet L2 – typu wielopunkt – punkt zakończony routerem brzegowym i przełącznikiem sieciowym. Łącza oraz urządzenia sieciowe będą wchodzić w skład systemu OST 112 opartego wyłącznie na urządzeniach firmy Cisco i staną się jego integralna częścią. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówiena; wszystkie kryteria sa wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 029-067377
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Zadanie nr 1

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Orange Polska Spółka Akcyjna
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 160
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-326
Państwo: Polska
Tel.: +48 501125730
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 878 048.78 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 003 670.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Zadanie nr 2

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Orange Polska Spółka Akcyjna
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 160
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-326
Państwo: Polska
Tel.: +48 501125730
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 878 048.78 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 733 562.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 3
Nazwa:

Zadanie nr 3

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Orange Polska Spółka Akcyjna
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 160
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-326
Państwo: Polska
Tel.: +48 501125730
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 878 048.78 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 253 124.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 4
Nazwa:

Zadanie nr 4

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Orange Polska Spółka Akcyjna
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 160
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-326
Państwo: Polska
Tel.: +48 501125730
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 878 048.78 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 958 662.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/06/2020