Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Suministros - 282290-2019

18/06/2019    S115

Polonia-Cracovia: Reactivos de laboratorio

2019/S 115-282290

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 085-203407)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Dirección postal: ul. Kopernika 36
Localidad: Kraków
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Código postal: 31-501
País: Polonia
Persona de contacto: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków
Correo electrónico: aburszczan@su.krakow.pl
Teléfono: +48 124247072
Fax: +48 124247120
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.su.krakow.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz dzierżawa zintegrowanych systemów analitycznych lub modułu biochemicznego i immunochemicznego wraz z kompleksowym systemem informatycznym

Número de referencia: NSSU.DFP.271.27.2019.ADB
II.1.2)Código CPV principal
33696500 Reactivos de laboratorio
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz dzierżawa zintegrowanych systemów analitycznych wraz z kompleksowym systemem informatycznym umożliwiającym obsługę procesu i wymianę danych z systemem LIS każdy spięty w linię dla Zakładu Diagnostyki SU w dwóch lokalizacjach (cz. 1), a także dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz dzierżawa modułu biochemicznego i immunochemicznego wraz z kompleksowym systemem informatycznym umożliwiającym obsługę procesu oraz wymianę danych z systemem dla Zakładu Diagnostyki SU w jednej lokalizacji (cz. 2 i 3).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a, 1b i 1c do specyfikacji. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.

Zamawiający opublikował na swojej stronie internetowej „Ogłoszenie o dialogu technicznym”. Ogłoszenie było ogólnodostępne.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/06/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 085-203407

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 18/06/2019
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 25/06/2019
Hora local: 11:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 18/06/2019
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 25/06/2019
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: