Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 282325-2019

18/06/2019    S115

België-Brussel: Producten voor schoonmaken en poetsen

2019/S 115-282325

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 104-251580)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: VZW Diensten ter Ondersteuning van Katholiek Onderwijs
Nationaal identificatienummer: 0407.693.968_586089
Postadres: Guimardstraat 1
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: stefan.deweerdt@katholiekonderwijs.vlaanderen
Telefoon: +32 25070602
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.doko.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=343124

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor de aankoop van schoonmaakproducten

Referentienummer: VZW DOKO-2019-SDW04-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39800000 Producten voor schoonmaken en poetsen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht omvat de volgende zaken:

1) de aankoop van schoonmaakproducten, in eerste orde, een daarnaast

2) het verstrekken van opleiding over het veilig en duurzaam gebruik van de geleverde producten,

3) het verlenen van advies bij specifieke reinigingsproblemen, in tweede en derde orde.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 104-251580

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Rectificatie 2: Referentie DOKO-2019-SDW04

Raamovereenkomst voor de aankoop van schoonmaakproducten

1. Rechtzetting bijlage B bestek DOKO-2019-SDW04:

Volgende tekst wordt aangepast:

Cel A52 moet niet waarde 33 zijn, maar waarde 31.

In cel B60: meerkost voor spoedlevering -> invullen in bijlage F

Wijzigen in: meerkost voor spoedlevering -> invullen in bijlage E

2. Rechtzetting bijlage F bestek DOKO-2019-SDW04:

Volgende tekst wordt geschrapt:

We schrappen overal in bijlage F: (zelfde bedrag als in inventaris)

Deze gevraagde prijzen in bijlage F dien je niet in te vullen in de inventaris.