Услуги - 282426-2017

21/07/2017    S138

Бeлгия-Брюксел: UCA 17/034 Наемане на официални автомобили и микробуси с шофьор

2017/S 138-282426

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съвет на Европейския съюз, secrétariat général
Пощенски адрес: rue de la Loi 175
Град: Bruxelles
код NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Пощенски код: 1048
Държава: Белгия
Електронна поща: tendering@consilium.europa.eu
Телефон: +32 2-281-8062
Факс: +32 2-280-0262
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://tendering.consilium.europa.eu
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2735
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2735
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

UCA 17/034 Наемане на официални автомобили и микробуси с шофьор.

Референтен номер: UCA 17/034.
II.1.2)Основен CPV код
60130000 Специализирани услуги за пътен превоз на пътници
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Наемане на официални превозни средства (от тип луксозни лимузини или автомобили тип седан) и микробуси с шофьор за многостранните срещи на високо равнище между държави от Европейския съюз и извън ЕС, в които участват държавни глави и правителствени ръководители.

Тези срещи на високо равнище ще се провеждат в Брюксел, в сградата на Европейския съвет. Услугите ще се предоставят на държавни глави и правителствени ръководители, както и на придружаващите делегации, за цялата продължителност на срещите на високо равнище, т.е. от пристигането им на белгийските летища и/или железопътни гари до заминаването им.

Шофьорите ще подлежат на процедура за акредитиране и сигурност от Генералния секретариат на Съвета (GSC).

Първоначално GSC ще сключи 2-годишен последователен многостранен рамков договор, който може да бъде подновен за 2 периода от по 1 година.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
60171000 Услуги по даване под наем на леки автомобили с водач
60170000 Услуги по даване под наем на автомобили с водач
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Услугите могат да започнат (според график, определен за всяко събитие) няколко часа преди пристигането на държавните глави и техните делегации на дадено белгийско летище и/или железопътна гара и ще приключат при отпътуването на делегациите. Изпълнителят трябва да гарантира всички услуги по време на продължителността на срещата на високо равнище.

По принцип прогнозираната средна продължителност на услугите за делегация е 18 часа на ден, но това може да варира значително за всяка делегация и по-специално за всяка многостранна среща на високо равнище.

Изпълнителят се задължава да осигури автомобили и шофьори според количеството и качеството, изисквани в спецификациите за изпълнение на услугите, както и услуга за координация, за да се гарантира гладкото протичане на тези услуги, съобразени с всяка среща на високо равнище (при всички случай, най-малко 2-ма координатори).

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

рамковият договор може да бъде подновен за 2 периода от по 12 месеца.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

GSC няма да публикува прогнозната стойност на поръчките. Прогнозният обем на поръчката е посочен в спецификациите. Моля, имайте предвид, че тези данни са представени само за информация.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

настоящата поръчка попада под разпореждане на управлението на регион Брюксел относно услуги по наемане на таксиметрови коли и коли, управлявани от шофьор, от 27.4.1995 г. и указът за неговото изменение от 29.3.2007 г.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Работните езици, използвани за изпълнение на услугите ще бъдат френски и/или английски език.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 23/08/2017
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 31/08/2017
Местно време: 10:00
Място:

отварянето на офертите ще се проведе на 31.8.2017 (10:00) в помещенията на GSC в Брюксел. Отварянето на офертите може да бъде отложено, с кратко предизвестие, поради непредвидени събития, възникващи в сградите на Генералния секретариат в деня, в който първоначално е планирана сесията по отваряне на офертите.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

може да присъства само по 1 представител на оферент. Името на това лице трябва да бъде изпратено по електронна поща (tendering@consilium.europa.eu) до 25.8.2017 г.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се използва електронно фактуриране
VI.3)Допълнителна информация:

През 3-те години след сключването на първоначалния договор, GSC може да ползва процедура на договаряне със страната, на която е възложена тази поръчка, без предварително публикуване на обявление за поръчка за нови услуги, включващи повтарянето на подобни услуги, които отговарят на основния проект, посочен в тази поръчка, както е описано в точка II.1.4.

Шофьорите и координаторите на изпълнителя ще подлежат на процедура за проверка, в съответствие с разпоредбите на точка V.3., буква б) на техническите спецификации.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Град: Luxembourg
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Съвет на Европейския съюз, secrétariat général
Пощенски адрес: Wetstraat/rue de la Loi 175
Град: Bruxelles
Пощенски код: 1048
Държава: Белгия
Електронна поща: tendering@consilium.europa.eu
Телефон: +32 2-2818062
Факс: +32 2-2800262
Интернет адрес: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/07/2017