Usluge - 282426-2017

21/07/2017    S138

Belgija-Bruxelles: UCA 17/034 Najam službenih vozila i minibuseva s vozačima

2017/S 138-282426

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Vijeće Europske unije, secrétariat général
Poštanska adresa: rue de la Loi 175
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštanski broj: 1048
Država: Belgija
E-pošta: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-281-8062
Telefaks: +32 2-280-0262
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://tendering.consilium.europa.eu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2735
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2735
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

UCA 17/034 Najam službenih vozila i minibuseva s vozačima

Referentni broj: UCA 17/034.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
60130000 Usluge cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Najam službenih vozila s vozačima (luksuznih limuzina ili limuzina) i minibuseva za multilateralne sastanke na vrhu između Europske unije i država koje nisu članice EU-a, a koji uključuju sudjelovanje državnih čelnika i vlade.

Ti sastanci na vrhu održat će se u Bruxellesu u zgradi Europskog vijeća. Usluge će se pružati čelnicima država i vlada te delegacijama koje ih prate, tijekom cijelog trajanja sastanaka na vrhu, odnosno od njihovog dolaska u belgijske zračne luke i/ili željezničke postaje do njihovog odlaska.

Vozači podliježu postupku akreditacije i sigurnosnom postupku koji provodi Glavno tajništvo Vijeća (GTV).

GTV će prvotno sklopiti 2-godišnji višestruki okvirni ugovor u kaskadi, koji se može obnoviti na 2 razdoblja od 1 godine.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
60171000 Najam putničkih vozila s vozačem
60170000 Najam vozila za prijevoz putnika s vozačem
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Opis nabave:

Usluge mogu započeti (u skladu s rasporedom koji će se odrediti za svako događanje) nekoliko sati prije nego što čelnici država i njihove delegacije stignu u belgijsku zračnu luku i/ili željezničku postaju te završavaju nakon odlaska delegacija. Ugovaratelj mora jamčiti sve usluge tijekom cijelog trajanja sastanka na vrhu.

U načelu, procijenjeno prosječno trajanje usluga po delegaciji iznosi 18 sati dnevno, ali to se može značajno mijenjati ovisno o konkretnoj delegaciji te posebice o konkretnom multilateralnom sastanku na vrhu.

Ugovaratelj se obvezuje pružiti vozila i vozače u skladu s količinom i kvalitetom koje su nužne u specifikacijama za izvršavanje usluga te uslugu koordinacije kako bi se osiguralo neometano pružanje navedenih usluga, prilagođeno svakom sastanku na vrhu (u svakom slučaju, najmanje 2 koordinatora).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

okvirni ugovor može se obnoviti na 2 razdoblja od 12 mjeseci.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

GTV ne objavljuje procijenjenu vrijednost ugovora. Procijenjeni opseg ugovora naveden je u uputama za nadmetanje. Napominjemo da su te pojedinosti navedene samo u informativne svrhe.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

ovaj ugovor obuhvaćen je Naredbom Vlade Regije glavnog grada Bruxellesa o taksi uslugama i drugim uslugama najma automobila s vozačem od 27.4.1995 i njezinom provedbenom uredbom od 29.3.2007.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Uobičajeni radni jezici koji će se koristiti za pružanje usluga bit će francuski i/ili engleski.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 23/08/2017
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 31/08/2017
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

otvaranje ponuda održat će se 31.8.2017 (10:00) u prostorima GTV-a u Bruxellesu. Otvaranje ponuda može se odgoditi u kratkom roku u slučaju nepredviđenih događanja koja se odvijaju u zgradama Glavnog tajništva na dan na koji je prvotno zakazano javno otvaranje ponuda.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

može prisustvovati samo 1 predstavnik po ponuditelju. Ime te osobe mora se poslati e-poštom (tendering@consilium.europa.eu) do 25.8.2017.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:

Tijekom 3 godine nakon sklapanja početnog ugovora, GTV može koristiti pregovarački postupak sa stranom kojoj se dodijeli ovaj ugovor, bez prethodne objave poziva na nadmetanje za nove usluge koje se sastoje od ponavljanja sličnih usluga koje su u skladu s osnovnim projektom iz ovog ugovora kako je opisano u točki II.1.4.

Vozači i koordinatori ugovaratelja podliježu postupku provjere u skladu s odredbama iz točke V.3.b tehničkih specifikacija.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Mjesto: Luxembourg
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Vijeće Europske unije, secrétariat général
Poštanska adresa: Wetstraat/rue de la Loi 175
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1048
Država: Belgija
E-pošta: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-2818062
Telefaks: +32 2-2800262
Internetska adresa: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
11/07/2017