Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicios - 282439-2019

18/06/2019    S115

Polonia-Gdansk: Servicios de reparación de fotocopiadoras

2019/S 115-282439

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Número de identificación fiscal: 221964385
Dirección postal: Al. Jana Pawła II 50
Localidad: Gdańsk
Código NUTS: PL633 Trójmiejski
Código postal: 80-462
País: Polonia
Persona de contacto: Dział zamówień publicznych
Correo electrónico: zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl
Teléfono: +48 587684281
Fax: +48 587684286
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.copernicus.gda.pl
Dirección del perfil de comprador: https://platformazakupowa.pl/copernicus/aukcje
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://platformazakupowa.pl/copernicus/aukcje
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących

Número de referencia: D10.251.37.F.2019
II.1.2)Código CPV principal
50313100 Servicios de reparación de fotocopiadoras
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z uruchomieniem i utrzymaniem systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących przez okres 36 miesięcy w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o. o. w Gdańsku na posesjach:

— Szpital im. M. Kopernika, ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk

— Szpital przy ul. Powstańców Warszawskich 1 / 2, 80-152 Gdańsk

— Szpital św. Wojciecha, ul. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk

— Poradnia Leczenia Zeza, ul. Wejhera 12, 80-346 Gdańsk

— Wojewódzkie Centrum Onkologii, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, 80-210 Gdańsk

— Wojewódzkie Centrum Onkologii, Al. Zwycięstwa 31/32, 80-209 Gdańsk

— Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna, Al.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki, na jakich będzie realizowany przedmiot zamówienia, określa załącznik nr 1 i 8 do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50323000 Mantenimiento y reparación de periféricos informáticos
79810000 Servicios de impresión
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL634 Gdański
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o. o. w Gdańsku

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z uruchomieniem i utrzymaniem systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących przez okres 36 miesięcy w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o. o. w Gdańsku na posesjach:

— Szpital im. M. Kopernika, ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk

— Szpital przy ul. Powstańców Warszawskich 1 / 2, 80-152 Gdańsk

— Szpital św. Wojciecha, ul. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk

— Poradnia Leczenia Zeza, ul. Wejhera 12, 80-346 Gdańsk

— Wojewódzkie Centrum Onkologii, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, 80-210 Gdańsk

— Wojewódzkie Centrum Onkologii, Al. Zwycięstwa 31/32, 80-209 Gdańsk

— Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna, Al.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki, na jakich będzie realizowany przedmiot zamówienia, określa załącznik nr 1 i 8 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: termin wdrożenia i uruchomienia usługi / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

— Zamawiający wymaga posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonania lub wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej 1 wdrożenia systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących na 3 000 000 stron A4,

— Zamawiający wymaga posiadania przynajmniej jednego punktu serwisowego znajdującego się na terenie trójmiasta,

— Zamawiający wymaga posiadania dokumentu potwierdzającego autoryzację serwisową, gwarancyjną minimum 3 producentów posiadających przez Zamawiającego urządzeń HP/Samsung, Brother, Rico, Xerox, OKI, Konica Minolta.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 22/07/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 19/09/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 22/07/2019
Hora local: 11:00
Lugar:

Dział Zamówień Publicznych, al. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk, POLSKA, poziom (minus) -1 pok. nr 080 za pomocą platformy zakupowej poprzez odszyfrowanie ofert.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane w formie elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie www.platformazakupowa.pl/copernicus/aukcje dotyczącego prowadzonego postępowania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – zał. nr 4 do SIWZ.

c) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – zał. nr 5 do SIWZ.

d) Wykaz usług w zakresie wykonania lub wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej 1 wdrożenia systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących na 3 000 000 stron A4- zał. nr 7 do SIWZ;

e) Dokument potwierdzający autoryzację serwisową, gwarancyjną minimum 3 producentów posiadających przez Zamawiającego urządzeń HP/Samsung, Brother, Rico, Xerox, OKI, Konica Minolta.

3.3. Dokumenty składane przez Wykonawców zagranicznych

a) Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w § IX ust. 3 pkt a) (Informacja z Krajowego Rejestru Karnego), składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.

b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a) niniejszego ustępu, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.c)c) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt a) niniejszego ustępu, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Localidad: Warszawa
País: Polonia
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI art. 179-198 ustawy Pzp.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) określenia warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego;

5) opisu przedmiotu zamówienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/06/2019