Servicios - 282446-2019

18/06/2019    S115

Polonia-Varsovia: Servicios de campañas de publicidad

2019/S 115-282446

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy
Dirección postal: Barska 28/30
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 02-315
País: Polonia
Persona de contacto: Ewa Wawrzyniak
Correo electrónico: kancelaria@gip.pip.gov.pl
Teléfono: +48 223918205
Fax: +48 223918206
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.pip.gov.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.bip.pip.gov.pl/pl/bip/przetargi_pip
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Nadzór nad warunkami pracy
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Prawo pracy

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Promocja w Internecie kampanii Państwowej Inspekcji Pracy „Czas pracy kierowców a wypadki drogowe”

Número de referencia: GIP-GOZ.213.105.2019
II.1.2)Código CPV principal
79341400 Servicios de campañas de publicidad
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie w Internecie kampanii informacyjno-edukacyjnej „Czas pracy kierowców a wypadki drogowe”, na które składa się:

1.1 opracowanie projektów oraz przygotowanie bannerów i innych form reklamy internetowej na potrzeby kampanii oraz opracowanie projektów bannerów na strony internetowe PIP,

1.2 realizacja kampanii informacyjnej w Internecie z uwzględnieniem odpowiednich grup docelowych i kalendarza emisji w tym:

1) przygotowanie strategii realizacji kampanii wraz ze szczegółowym uzasadnieniem wyboru form reklamy i serwisów internetowych,

2) emisja w Internecie bannerów i innych form reklamy (artykuł sponsorowany i/lub infografika i/lub quiz – jeśli zostaną zaoferowane) oraz dodatkowe formy promocji przekazu kampanii w Internecie – jeśli zostaną zaoferowane,

3) e-mailing do przedstawicieli głównej grupy docelowej (kierowcy zawodowi),

4) zapewnienie monitorowania przebiegu kampanii,

5) podsumowanie efektywności kampanii (raport)

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 60 975.61 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79822500 Servicios de diseño gráfico
72400000 Servicios de Internet
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Teren całego kraju

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie w Internecie kampanii informacyjno-edukacyjnej „Czas pracy kierowców a wypadki drogowe”, na które składa się:

1.1 opracowanie projektów oraz przygotowanie bannerów i innych form reklamy internetowej na potrzeby kampanii oraz opracowanie projektów bannerów na strony internetowe Państwowej Inspekcji Pracy (PIP),

1.2 realizacja kampanii informacyjnej w Internecie z uwzględnieniem odpowiednich grup docelowych i kalendarza emisji w tym:

1) przygotowanie strategii realizacji kampanii wraz ze szczegółowym uzasadnieniem wyboru form reklamy i serwisów internetowych,

2) emisja w Internecie bannerów i innych form reklamy (artykuł sponsorowany i/lub infografika i/lub quiz – jeśli zostaną zaoferowane) oraz dodatkowe formy promocji przekazu kampanii w Internecie – jeśli zostaną zaoferowane,

3) e-mailing do przedstawicieli głównej grupy docelowej (kierowcy zawodowi),

4) zapewnienie monitorowania przebiegu kampanii,

5) podsumowanie efektywności kampanii i przedstawienie wyników w postaci raportu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis sposobu realizacji zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Liczba kliknięć w banner i/lub inną formę reklamy internetowej wyemitowaną za pośrednictwem serwisów branżowych oraz za pośrednictwem co najmniej jednej wyszukiwarki internetowej / Ponderación: 40
Criterio de calidad - Nombre: Dodatkowa wysyłka e-mailingu do zarejestrowanych użytkowników serwisów będących kierowcami zawodowymi / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Dodatkowe formy promocji kampanii internetowej / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Umieszczenie w serwisie/serwisach branżowym/ch artykułu sponsorowanego i/lub infografiki i/lub quizu / Ponderación: 15
Precio - Ponderación: 20
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 09/12/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

2 miesiące związania ofertą wskazane w Sekcji IV.2.6 rozumiane są jako 60 dni.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:

1) oświadczenia Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).

2) pełnomocnictwa - jeśli dotyczy

3) zobowiązania innego podmiotu jeśli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu (art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawa Pzp)

4) dokument potwierdzający wniesienie wadium w formach określonych w art. 45 ust.6

2. Dokumenty składane przed udzieleniem zamówienia, na wezwanie Zamawiającego:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu;

4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu;

5) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.);

6) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

7) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

8) wykaz wykonanych usług.

3. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu dokumenty i oświadczenia tych podmiotów, o których mowa w sekcji III.1.1 w pkt. 1 ppkt 1 oraz pkt 2 ppkt 1-7 ogłoszenia.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 2 różne zamówienia (usługi) polegające na przygotowaniu projektów bannerów internetowych i/lub innych form promocji oraz zakupie mediów internetowych dla tych form na potrzeby kampanii internetowej. Wartość każdej usługi nie może być mniejsza niż 50 000,00 PLN z podatkiem VAT.

W przypadku wskazania usługi będącej w trakcie realizacji Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że do upływu terminu składania ofert wykonał częściowo zamówienie polegające na przygotowaniu projektów bannerów internetowych i/lub innych form promocji oraz zakupie mediów internetowych dla tych form na potrzeby kampanii internetowej i wartość wykonanej części wynosi min. 50 000 PLN z podatkiem VAT.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca złoży wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, spełniających wymogi określone w sekcji III.1.3 ogłoszenia wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp,

b) warunek wskazany w sekcji III.1.3 musi spełnić w całości co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych i zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5. W przypadku, gdy Wykonawca chcąc spełnić warunek wskazany w sekcji III.1.3 zamierza polegać na zdolnościach innych podmiotów zgodnie z art. 22a ustawy Pzp, warunek ten musi spełnić w całości jeden z tych podmiotów.

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz wykazać, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. W takiej sytuacji Wykonawca w szczególności przedstawi wraz z ofertą zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach których polega, lub inne dokumenty, z których będzie wynikać:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonaniu przedmiotowego zamówienia publicznego,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

7. W przypadku, gdy na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w sekcji III.1.3, Wykonawca wskaże doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum, musi on wykazać, jaki był faktyczny i konkretny udział podmiotu posługującego się tym zaświadczeniem przy pracach wykonywanych w ramach tego konsorcjum.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 19/07/2019
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 19/07/2019
Hora local: 12:00
Lugar:

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, 02-315 Warszawa, ul. Barska 28/30, POLSKA.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

1) który nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji III.1.3 ogłoszenia,

2) wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z KRK – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2) odpisu z właściwego rejestru, zaświadczenia Urzędu Skarbowego i zaświadczenia ZUS lub KRUS – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 i ppkt 2 lit. b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2 lit a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z zachowaniem odpowiednio terminów, o których mowa w pkt 3.

5. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy informacja z KRK, składa dokument, o którym mowa w pkt. 2 ppkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument taki winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 1 200 PLN przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy PIP GIP zlokalizowany w NBP Oddział Okręgowy w Warszawie o numerze 16101010100083541391200000

8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna, przewidzianej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp Wykonawca składa w oryginale, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy dokumentu.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587777
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587777
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/06/2019