Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 282505-2019

18/06/2019    S115

Rumanía-Focșani: Servicios de escaneado

2019/S 115-282505

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Oficiul Cadastru Publicitate Imobiliara Vrancea
Número de identificación fiscal: 9703691
Dirección postal: Str. Cuza Vodă nr. 69
Localidad: Focșani
Código NUTS: RO226 Vrancea
Código postal: 620034
País: Rumania
Persona de contacto: Geta Bratu
Correo electrónico: vn@ancpi.ro
Teléfono: +40 237228754
Fax: +40 237221355
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.vnocpi.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.e-licitatie.ro
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina regional o local
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Juridic

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Servicii de scanare și indexare a dosarelor de acte din cadrul OCPI Vrancea

Número de referencia: 9703691_2019_PAAP 1
II.1.2)Código CPV principal
79999100 Servicios de escaneado
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Servicii de scanare și indexare a dosarelor de acte din cadrul OCPI Vrancea.

Autoritatea contractantă va raspunde la solicitările de clarificări inainte cu 10 zile de data limită de depunere a ofertelor. Număr de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 15 zile.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 260 504.00 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72252000 Servicios de archivo informático
72311100 Servicios de conversión de datos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO226 Vrancea
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Locul de executare: la sediul OCPI Vrancea.

II.2.4)Descripción del contrato:

(Natura și cantitatea lucrărilor, produselor sau serviciilor sau o mențiune privind nevoile și cerințele)

Cantitatea estimată: 338 299 de pagini.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnica. / Ponderación: 36
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnica. / Ponderación: 24
Precio - Ponderación: 40
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 5
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Autoritatea contractanta poate solicita candidaților/ofertanților să depună toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovadă a informațiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfășurării unei proceduri de atribuire.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activității profesionale, inclusiv cerințele privind înscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

1) Operatorul economic (lider, asociat, terț susținător, subcontractant) nu trebuie să se regăseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

In vederea indeplinirii cerintei, se va completa DUAE de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative pe care ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire le va prezenta la solicitarea autoritatii contractante, pentru a face dovada neincadrarii in situatiile de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, vor fi urmatoarele:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin.(2), art. 171 din Legea 98/2016,

— alte documente edificatoare, dupa caz;

2) Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) trebuie sa respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016. Se va prezenta, impreuna cu DUAE, o declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016. Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— Horia Dragos Frincu – director,

— Mariana Namolosanu – sef Serviciu Publicitate Imobiliara,

— Angel Voda – sef Serviciu Cadastru,

— Ana Codreanu – sef Birou Economic,

— Geta Bratu – referent IA/responsabil achiziții publice,

— Victoria Ene – consilier juridic,

— Cleopatra Andrei – consilier cadastru IA,

— Liliana Tomei – registrator de carte funciară I,

— Iulian Marius Ghius – specialist IT,

— Daniela Micu – asistent registrator principal IA,

— Lucica Chilian – consilier cadastru IA,

— Eugenia Francu – consilier IA (aplică viza CFFP).

Ofertantul trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara rezidenta, din care sa reiasa ca este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. In acest sens, ofertantul va completa DUAE cu informatii aferente situatiei sale. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE si mentionate in continuare urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Ministerul Justitiei din care sa rezulte informatii de identificare, sediul social, administratori, domenii de activitate, durata societatii, asociati, capital social, puncte de lucru. Certificatul constatator trebuie sa contina date reale/actuale la data prezentarii. Se permite prezentarea certificatului constatator emis de catre ONRC in forma electronica, prin intermediul serviciului online InfoCert, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa.

Nota:

(a) Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC,

(b) In cazul persoanelor fizice autorizate se va prezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestor [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Cifra sa de afaceri medie anuală pentru numărul de ani impus în anunțul relevant, în documentele achiziției sau în DUAE, este după cum urmează: media cifrei de afaceri generală a ofertantului din ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) sa fie cel putin egala cu suma de: 2 500 000 RON. Pentru indeplinirea acestei cerinte ofertantul poate beneficia de sustinerea prin angajament ferm de catre o alta persoana conform art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. Cursul de referinta ce va fi avut in vedere pentru calculul echivalentei pentru contractele a caror valoare este exprimata in alta valuta decat lei este cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Operatorul economic are dreptul să invoce susținerea unui/unor terț/terți în ceea ce privește îndeplinirea cerintei privind cifra de afaceri. In acest caz, odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul/candidatul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament – art. 182 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Nota: in situatia în care ofertantul a fost infiintat sau si-a început activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua în considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate. Pentru calculul pretului contractului exprimat in alta moneda decât RON se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru ultimii 3 ani. Cursul RON/alta valuta ce va fi luat în calcul pentru anul 2018 este cursul stabilit de BNR la data publicarii anuntului de participare pentru prezenta procedura.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatii aferente situatiei lor. Documentele justificative mentionate mai jos urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: bilanturile contabile pe ultimii 3 ani, din care rezulta cifra de afaceri globala sau, dupa caz, alte documente edificatoare, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul probeaza capacitatea economico-financiara.

Note:

1) Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă;

2) Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Ofertantul trebuie sa dovedeasca faptul ca in ultimii 3 ani a prestat servicii similare de scanare și indexare având o valoare cumulată de 1 250 000 RON, la nivelul a maxim 3 contracte. Pentru indeplinirea acestei cerinte ofertantul poate beneficia de sustinerea prin angajament ferm de catre o alta persoana conform art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. Operatorul economic are dreptul să invoce susținerea unui/unor terț/terți în ceea ce privește îndeplinirea cerintei privind experienta similara. In acest caz, odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul/candidatul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament – art. 182 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici cu informatii aferente situatiei lor. La nivelul DUAE trebuie precizate informații referitoare la: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care operatorul economic a fost responsabil Documentele justificative mentionate mai jos urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: - certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, din cadrul carora sa rezulte prestarea serviciilor similare.

Note:

1) Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă;

2) Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 17/07/2019
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 17/10/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 17/07/2019
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Bratu Geta, Codreanu Ana, Tomei Liliana, Andrei Cleopatra, Ghius Iulian-Marius.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: București
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/06/2019