Σας ανακοινώνουμε με χαρά ότι η νέα έκδοση της πύλης TED θα αρχίσει η λειτουργεί στις 29.01.2024 (ενδεικτική ημερομηνία — προς επιβεβαίωση) θέλετε να ανακαλύψετε τις νέες λειτουργίες, τις βελτιώσεις και τον αντίκτυπο στους χρήστες; Σας καλούμε να συμβουλευτείτε το άρθρο μας και να μάθετε περισσότερα για τις βασικές νέες αλλαγές και λειτουργίες.

Υπάρχουν ορισμένα σφάλματα (bugs) που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι προκηρύξεις μέσω ηλεκτρονικών εντύπων. Εργαζόμαστε για την επίλυση του προβλήματος. Στο μεταξύ, μπορείτε να επισκεφθείτε την ειδική σελίδα μας για περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση.

Οι εγγραφές για το 4ο εργαστήριο για περαιτέρω χρήστες δεδομένων TED ξεκινούν στις 14 Δεκεμβρίου 2023

Προμήθειες - 282523-2020

17/06/2020    S116

Ελλάδα-Γαλάτσι: Εφεδρικά συστήματα παροχής ενέργειας

2020/S 116-282523

Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)
Ταχ. διεύθυνση: Ωρωπού 156
Πόλη: Γαλάτσι Αττικής
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική
Ταχ. κωδικός: 111 46
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ελένη Πάντου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: diagonismoi@eydap.gr
Τηλέφωνο: +30 2102144014
Φαξ: +30 2102144646
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.eydap.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: www.eydap.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.6)Κύρια δραστηριότητα
Ύδρευση

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS), και προμήθεια πινάκων για συστήματα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS).

Αριθμός αναφοράς: Δ7011
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
31682530 Εφεδρικά συστήματα παροχής ενέργειας
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS), προκειμένου να καλυφθούν υφιστάμενες ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., καθώς και η προμήθεια πινάκων για την εγκατάσταση των προαναφερθέντων προς προμήθεια συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS), σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι (Αναλυτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης), της παρούσας διακήρυξης.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 99 500.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Τμήμα 1.

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
31682530 Εφεδρικά συστήματα παροχής ενέργειας
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Εφεδρικά συστήματα παροχής ενέργειας.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 86 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 60
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των συμβατικών ειδών μπορεί να παρατείνεται, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337·

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση τού αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου του αναθέτοντος φορέα, μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου·

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Ηλεκτρικοί πίνακες.

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
31211100 Ηλεκτρικοί πίνακες
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ηλεκτρικοί πίνακες.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 13 500.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 60
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των συμβατικών ειδών μπορεί να παρατείνεται, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337·

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση τού αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου του αναθέτοντος φορέα, μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου·

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο τής προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα βιομηχανικά, επαγγελματικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν μέσο ετήσιο γενικό κύκλο εργασιών, για τρία (3) οικονομικά έτη (2016, 2017, 2018), τουλάχιστον ίσο με ποσοστό 100 % της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή με ποσοστό 100 % της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, για τα οποία υποβάλλουν προσφορά. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των 3 διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος ετήσιος γενικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το 100 % της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή το 100 % της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, για τα οποία υποβάλλει προσφορά.

Επί ενώσεων / κοινοπραξιών, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται από 1 μέλος τους ή από όλα τα μέλη τους αθροιστικά.

III.1.4)Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή κανόνων και κριτηρίων:

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος - μέλος της Ένωσης·

β) κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)·

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I τής ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

III.1.6)Απαιτούμενες εγγυήσεις:

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (1 990,00 EUR), για την υποβολή προσφοράς για το σύνολο των τμημάτων του συμβατικού αντικειμένου· στο ποσό των χιλίων επτακοσίων είκοσι ευρώ (1 720,00 EUR), για την υποβολή προσφοράς μόνο για το Α΄ τμήμα του συμβατικού αντικειμένου και στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα ευρώ (270,00 EUR), για την υποβολή προσφοράς μόνο για το Β΄ τμήμα του συμβατικού αντικειμένου. Για τον υπολογισμό του ύψους της εγγύησης συμμετοχής, δεν συνυπολογίζονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης και παράτασης τής σύμβασης.

III.1.7)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 - 2019 της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε..

III.1.8)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένης νομικής μορφής, για την υποβολή προσφοράς.

III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα ΧIV του Προσαρτήματος Β του ν. 4412/2016.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης, και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Η σύμβαση θα εκτελεστεί σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5 και 6 της παρούσας διακήρυξης, καθώς και τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι (Αναλυτική Περιγρα).

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 20/07/2020
Τοπική ώρα: 12:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 24/07/2020
Τοπική ώρα: 12:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο ένδεκα (11) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται, αντίστοιχα, στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια, που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα, το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει, δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)
Ταχ. διεύθυνση: Ωρωπού 156
Πόλη: Γαλάτσι Αττικής
Ταχ. κωδικός: 111 46
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: diagonismoi@eydap.gr
Τηλέφωνο: +30 2102144014
Φαξ: +30 2102144646
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.eydap.gr
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., κατά παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις, που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών, από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Διεύθυνση Προμηθειών
Ταχ. διεύθυνση: Ωρωπού 156
Πόλη: Γαλάτσι Αττικής
Ταχ. κωδικός: 111 46
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: diagonismoi@eydap.gr
Τηλέφωνο: +30 2102144014
Φαξ: +30 2102144646
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.eydap.gr
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
15/06/2020