Tjänster - 282528-2019

18/06/2019    S115

Sverige-Stockholm: Konsulttjänster för skydd och kontroll av eldsvåda och explosion

2019/S 115-282528

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Stockholms stad
Nationellt registreringsnummer: 212000-0142
Postadress: Ragnar Östbergs plan 1
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Postnummer: 112 20
Land: Sverige
Kontaktperson: Anders Ekström
E-post: anders.ekstrom@stockholm.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.stockholm.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://upphandling.stockholm.se/doc.aspx?UniqueId=afnzyceibi&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://upphandling.stockholm.se/doc.aspx?UniqueId=afnzyceibi&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Brandskyddsutrustning med tillhörande tjänster samt utbildning inom brandskyddsområdet - 2019

Referensnummer: 3.3.1-512/2018
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71317100 Konsulttjänster för skydd och kontroll av eldsvåda och explosion
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med upphandlingen är att via ramavtal med ett antal leverantörer säkerställa att enheter och verksamheter inom deltagande förvaltningar, bolag och stiftelser får möjlighet att köpa brandskyddsutrustning och tillhörande tjänster samt utbildning som är kvalitetssäkrade i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter, standarder, certifieringar m.m. Syftet är även att säkerställa tillgång till utbildning i det systematiska brandskyddsarbetet.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
Högsta antal delkontrakt som kan tilldelas en anbudsgivare: 2
Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att tilldela kontrakt genom att kombinera följande delkontrakt eller grupper av delkontrakt:

Se UHD 1.1.4.4 Uppdraget - två delområden och 1.1.4.6 Uppdelning av kontrakt.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
35111000 Brandbekämpningsutrustning
35111200 Material för brandbekämpning
35111300 Brandsläckare
35111500 Brandbekämpningssystem
44480000 Diverse brandskyddsutrustning
50413200 Reparation och underhåll av utrustning och anordningar för brandbekämpning
51700000 Installation av brandskyddsutrustning
75251110 Brandskyddstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE11 Stockholm
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser två delområden:

1. Brandskyddsutrustning med tillhörande tjänster

2. Utbildning i systematiskt brandskyddsarbete samt första hjälpen med hjärtlungräddning

Anbud kan läggas antingen på ett eller på båda områdena. Varje delområde delas in i tre

Avtalsområden. Begränsad tilldelning, se 1.15.4

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1 + 1 år

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 17/07/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 01/01/2020
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 18/07/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
14/06/2019