В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Услуги - 282575-2020

17/06/2020    S116

България-София: Консултантски инженерни и строителни услуги

2020/S 116-282575

Обявление за поръчка – комунални услуги

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Представляващият Булгартрансгаз ЕАД - изпълнителен директор
Национален регистрационен номер: 175203478
Пощенски адрес: ж.к. Люлин - 2, бул. Панчо Владигеров № 66
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1336
Държава: България
Лице за контакт: Дарина Колева
Електронна поща: Darina.Koleva@bulgartransgaz.bg
Телефон: +359 2-9396166
Факс: +359 2-9250063
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.bulgartransgaz.bg
Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions/uprajnyavane_na_konsultantska_deinost_saglasno_chl_166_al_1_ot_zakona_za_ustroistvo_na_obekt_obvr-4407-c1-0-1.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Булгартрансгаз ЕАД
Национален регистрационен номер: 175203478
Пощенски адрес: ж.к. Люлин 2, бул. Панчо Владигеров № 66
Град: София
Пощенски код: 1336
Държава: България
Лице за контакт: Весела Тафраджийска
Телефон: +359 2-9396358
Електронна поща: Vesela.Tafradziyska@bulgartransgaz.bg
Факс: +395 2-9250063
код NUTS: BG411 София (столица)
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.bulgartransgaz.bg
Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html
I.6)Основна дейност
Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на обект: „Обвръзка за работа в реверсивен режим на ТГ1 при КС ”Лозенец” и реконструкция на ОС ”Лозенец 1”

Референтен номер: 200-095
II.1.2)Основен CPV код
71310000 Консултантски инженерни и строителни услуги - ME02
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията за обект: „Обвръзка за работа в реверсивен режим на ТГ1 при КС ”Лозенец” и реконструкция на ОС ”Лозенец 1”.

Предметът на поръчката включва изпълнението на дейности, посочени в Техническата спецификация.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71310000 Консултантски инженерни и строителни услуги - ME02
71521000 Строителен надзор по време на строителството
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG343 Ямбол
Основно място на изпълнение:

Землището на с. Лозенец, община Стралджа, област Ямбол

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В обществената поръчка с наименование "Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията за обект: „Обвръзка за работа в реверсивен режим на ТГ1 при КС ”Лозенец” и реконструкция на ОС ”Лозенец 1”" се включва изпълнение на следните дейности:

— Оценка за съответствие на работния проект с основните изисквания към строежите съгласно чл. 142, ал. 5 и ал. 10 от ЗУТ,

— Изработване на Комплексен доклад съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ,

— Упражняване на строителен надзор съгласно чл. 168, ал. 1 във връзка с чл. 168, ал. 2 от ЗУТ и извършване на проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни продукти, с които се осигурява изпълнението на основните изисквания към строежите в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от Закона за техническите изисквания към продуктите,

— Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи,

— Изработване на Окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и съставяне на Технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006 г. за съставяне на технически паспорти на строежите,

— Регистриране на Технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006 г. за съставяне на технически паспорти на строежите.

Изпълнението на предмета на поръчката е в пряка зависимост от изпълнението на договора, който ще бъде сключен по поръчка с наименование „Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Обвръзка за работа в реверсивен режим на ТГ1 при КС ”Лозенец” и реконструкция на ОС ”Лозенец 1”, референтен номер 200-071.

Обхватът и изискванията са подробно описани в Техническата спецификация и приложенията към нея, част от Документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за преглед и оценка за съответствие на работния проект с основните изисквания към строежите съгласно чл. 142, ал. 5 и ал. 10 от ЗУТ / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: Срок за изработване на Комплексен доклад съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ / Тежест: 15
Критерий за качество - Име: Срок за изработване на Окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и съставяне на Технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ / Тежест: 10
Цена - Тежест: 55
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 60 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 220
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Посоченият в т. II.2.7) срок е максималният срок за изпълнение по договора, който ще бъде сключен по обществена поръчка референтен № 200-071 и представлява времето от датата на подписване на договора до датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът следва да притежава валидно Удостоверение за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ - извършване оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, издадено съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ и Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

Изискването за регистрация в професионален регистър не може да се доказва чрез трети лица, по смисъла на чл. 65, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, които притежават изискуемата регистрация в България или в държавата членка, в която са установени (за чуждестранните лица).

В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице и съгласно разпределението на дейностите на участниците в обединението, участник/ци в обединението ще изпълнява/т дейности по извършване оценяване на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите и/или упражняване на строителен надзор същият/ите следва да притежава/т валидно/и Удостоверение/я по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ.

В случай че участникът, участник/ци в обединение е/са чуждестранно лице, то същият/те трябва да е/са вписан/и в аналогичен/и регистър/и, съгласно законодателството на държавата членка или на друга държава–страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, в която е/са установен/и.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с изискването за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност чрез посочване на отговор „ДА“ от част ІV, раздел „А“–„Годност“ на еЕЕДОП, като в поле “Вписване в съответен професионален регистър“ се посочва линк към съответната база данни, в която е достъпна информацията относно вписването на участника в изискуемия професионален регистър, в случай, че такъв е наличен и публично достъпен.

Избраният за изпълнител участник представя преди подписване на договора за участника/участниците в обединение, заверено/и копие/я на валидно/ни Удостоверение/я по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, издадено/и съгласно Наредба № РД-02-20-25/03.12.2012 г., за извършване на дейности по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор), придружено/и със заверено копие на Списъка, неразделна част от Удостоверението, съдържащ правоспособните физически лица, включително Координатор по безопасност и здраве, чрез които се осъществяват дейностите за оценяване съответствието на проектите и/или строителен надзор на строежите.

Когато избраният за изпълнител участник е чуждестранно лице, което притежава документ, удостоверяващ правото му да извършва дейностите, предмет на обществената поръчка, издаден от компетентен орган на държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, същият трябва да представи преди подписване на договора заверено копие от документа по чл.9, ал.5 от Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. - удостоверение, даващо право на лицата по чл. 166, ал. 7 от ЗУТ да упражняват дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, издадено от Началникът на ДНСК или оправомощено от него длъжностно лице.

Когато избраният за изпълнител участник е лице, което притежава документ, удостоверяващ правото му да извършва дейностите, предмет на обществената поръчка, издаден от компетентен орган на държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, в която няма режим, еквивалентен на режима по чл.166, ал.2 от ЗУТ, същият трябва да представи преди подписване на договора заверено копие от удостоверение, издадено от Началникът на ДНСК или оправомощено от него длъжностно лице, въз основа на което може да се упражняват тези дейности на територията на Р България временно и еднократно за конкретния обект.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с изискването за икономическо и финансово състояние чрез попълване на информацията в съответното поле от част ІV, раздел „Б“ – „Икономическо и финансово състояние“ на еЕЕДОП.

Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва чрез представяне на един или няколко от следните документи:

— Удостоверения от банки,

— Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен,

— Справка за общия оборот. (Данните следва да обхващат последните 3 (три) приключили финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот в размер на 60 000 (шестдесет хиляди) лева или тяхната равностойност в посочената от участника валута по официалния фиксинг на БНБ към крайната дата за получаване на оферти, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Данните следва да обхващат последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване за технически и професионални способности по т. 1. чрез попълване на цялата изискуема информация в съответното поле от част ІV, раздел „В“ – „Технически и професионални способности“ на еЕЕДОП.

Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор в т.ч. минималните изисквания за допустимост се доказва чрез представяне на списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга, както следва:

— Удостоверение, издадено от получателя, посочен в списъка или от компетентен орган, потвърждаващо извършването на услугата и/или

— Посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за извършената услуга.

2. Участникът да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с критерия за подбор в т.ч. с минималните изисквания за техническите и професионални способности по т. 2. чрез попълване на изискуемата информация в съответното поле от част ІV, раздел „В“ – „Технически и професионални способности“ на еЕЕДОП.

Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий, в т.ч. минималното изискване за допустимост, на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, по отношение на техническите и професионалните способности на участниците във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП се доказва чрез представяне на Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.

3. Участникът да прилага система за управление на качеството, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване за технически и професионални способности по т. 3 чрез посочване в съответното поле от част IV, раздел “Г” - „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ на еЕЕДОП.

Преди сключване на договора съответствието с поставения критерий за подбор се доказва чрез представяне на заверено копие на валиден сертификат, който удостоверява съответствието на участника със система за управление на качеството EN ISO 9001 или еквивалентен, издаден на името на Участника и с обхват строителен надзор.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да е изпълнил идентична или сходна дейност с тази на поръчката за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Под „дейност, сходна с предмета на поръчката“ следва да се разбира:

— оценка за съответствие на инвестиционен проект, който е одобрен по реда на ЗУТ (от съответния експертен съвет или компетентен орган по ЗУТ за одобряване на инвестиционен проект) или въз основа на която има издадено Разрешение за строеж или еквивалентен документ за чуждестранни участници

И

— упражнен строителен надзор на строеж за който има издадено Разрешение за ползване по реда на ЗУТ или еквивалентен документ за чуждестранни участници.

Като оценката за съответствие и упражняването на строителен надзор следва да бъдат извършени при ново строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт на линеен подземен инфраструктурен обект (газопровод или топлопровод или нефтопродуктопровод или водопровод или канализационен колектор) представляващ строеж от I-ва категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗУТ или еквивалентен обект, в случай, че е изпълнен в чужбина.

Участникът може да удостовери съответствието си с изискването за изпълнена „дейност, сходна с предмета на поръчката“ с изпълнение на дейностите по оценка за съответствие на инвестиционния проект и строителен надзор, като:

— Посочи дейностите по оценка за съответствие и упражнен строителен надзор, извършвани за един и същи строеж

Или

— Посочи дейностите по оценка за съответствие извършвани на един строеж и дейностите по упражнен строителен надзор, извършвани за друг строеж.

Независимо от горното, за доказване на съответствие с минималното изискване следва да е налице опит в 1 (една) дейност по оценка за съответствие и 1 (една) дейност по упражнен строителен надзор, отговарящи на описаните по-горе условия.

2. Участникът трябва да разполага с персонал с определена професионална компетентност, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката и който следва да включва:

2.1. Правоспособно лице по част „Технологична” за изработване на оценка за съответствие на инвестиционния проект и упражняване на Строителен надзор с опит в изработването за конкретната част на оценка за съответствие или в изработването на инвестиционен проект по част „Технологична“ и упражняване на Строителен надзор за минимум 1 (един) завършен проект за изграждане на нов или реконструкция на съществуващ преносен газопровод извън урбанизирана територия или очистно съоръжение.

Правоспособното лице може да удостовери изпълнението на дейностите по оценка за съответствие на инвестиционния проект и строителен надзор, като:

— Посочи дейностите по оценка за съответствие и упражнен строителен надзор, извършвани за един и същи строеж

Или

— Посочи дейността по оценка за съответствие извършвана на един строеж и дейността по упражнен строителен надзор, извършвана на друг строеж.

Лицето следва да е включено в Списъка към Удостоверението по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ на участника/участник в обединение или еквивалентен документ, удостоверяващ правото на участника/участник в обединение да извършва оценка на съответствието на инвестиционни проекти и/или упражнява строителен надзор, издаден от компетентен орган на държава членка на ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (когато по приложимото право се изисква).

В случай че участникът е чуждестранно лице и в държавата, в която е установен не е налице документ, еквивалентен на Списъка към Удостоверението по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, то лицето по т. 9.2.3.2.1. следва да е физическо лице, което има право в своята страна да изпълнява тази услуга, доколкото това се изисква - да притежава специално разрешение или да членува в определена организация, за да може да изпълнява в своята страна съответната услуга, предмет на поръчката.

3. Участникът да прилага система за управление на качеството съгласно изискванията на EN ISO 9001 или еквивалентен с обхват строителен надзор.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

1.Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.10,ал.1 от ЗОП.

2.За участника в процедурата или посочен от него подизпълнител или за трето лице не следва да са налице обстоятелствата по чл.54,ал.1 и чл.55,ал.1,т.1 от ЗОП.Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник,за когото са налице обстоятелства по чл.54,ал.1 от ЗОП,чл.55,ал.1,т.1 от ЗОП и обстоятелствата по чл.3,т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,контролираните от тях лица и техните действителни собственици,както и не следва да са налице обстоятелствата по чл.69,ал.1 и 2 във вр. с чл.6,ал.1,т.40 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и по чл.107 от ЗОП.

3.Участниците задължително следва да представят ЕЕДОП в електронен вид,съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП и Методическо указание на Агенцията по обществените поръчки.

III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

При подписване на договора, определеният за изпълнител участник представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора под формата на депозит на парична сума, банкова гаранция (по образец О5) или застраховка, обезпечаващи изпълнението на договора, със срок на валидност не по - малко от 280 (двеста и осемдесет) календарни дни от датата на сключване на договора, като изискванията и условията са посочени в документацията за участие.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Финансирането на поръчката се извършва със собствени средства на "Булгартрансгаз" ЕАД.

Начинът на плащане е съгласно Раздел III "Цена, ред и срокове за плащане" от Проекта на договор и образеца на Предложение за изпълнение на поръчката, части от документацията за участие.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 17/07/2020
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 20/07/2020
Местно време: 11:00
Място:

Централно управление на Булгартрансгаз ЕАД: гр. София, бул. Панчо Владигеров № 66

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Лицата по чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), желаещи да присъстват при отварянето на офертите следва да представят документите, посочени в т. 3. от раздел VI.3 „Допълнителна информация“ от настоящото обявление.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. На основание чл. 70, ал. 6 от ЗОП, Възложителят определя следните максимално допустими стойности на предложенията на участниците за показателите от методика за комплексна оценка на оферта, както следва:

— Срок за преглед и оценка за съответствие на работния проект с основните изисквания към строежите съгласно чл. 142, ал. 5 и ал. 10 от ЗУТ - не повече от 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата на предаване на работния проект,

— Срок за изработване на Комплексен доклад съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ - не повече от 10 (десет) календарни дни, считано от датата на предаване на съгласуван с компетентните контролни органи, експлоатационни дружества и други заинтересовани лица работен проект за обекта и всички необходими документи доказващи наличие на вещни права,

— Срок за изработване на Окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и съставяне на Технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006 г. за съставяне на технически паспорти на строежите - не повече от 10 (десет) календарни дни, считано от датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15) и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи.

В случай че участник предложи срок по – дълъг от посочените по – горе срокове, същият ще бъде предложен за отстраняване.

2. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Р. България и относими към предмет на поръчката, от НАП, интернет адрес: www.nap.bg; НОИ, интернет адрес: www.noi.bg; МОСВ, интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/ и МТСП, интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg.

3. Лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, желаещи да присъстват при отварянето на офертите, следва да представят:

— За участници в поръчката - представляващ/и участника представят документ за самоличност, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответния участник (отнася се за чуждестранни участници), а при участник обединение - копие от договор за обединение, или документ, в който се посочва представляващият. Чуждестранните участници представят документа, удостоверяващ актуалното състояние/договор за обединение или документ, в който се посочва представляващият и в превод на български език,

— За упълномощените представители на участниците – документ за самоличност, пълномощно, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответния участник (отнася се за чуждестранни участници), а при участник обединение - копие от договор за обединение, или документ, в който се посочва представляващият. Чуждестранните участници представят документа, удостоверяващ актуалното състояние/договор за обединение или документ, в който се посочва представляващият, и съответното пълномощно и в превод на български език,

— За представителите на средствата за масово осведомяване - документ за самоличност, служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.

4. При несъответствие между предложените обща цена изписани словом и цифром или единични цени и обща цена, валидна ще бъде общата цена, изписана словом, която се оповестява по чл. 57 ал. 3 от ППЗОП и в случай че бъде открито такова несъответствие, участникът следва да приведе общата или единични цени в съответствие с общата цена, изписана словом в определен от комисията срок.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/06/2020