С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

Има проблеми с показването на обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по тяхното отстраняване. Междувременно, моля, вижте нашата специална страница за повече информация и насоки.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Услуги - 282576-2020

17/06/2020    S116

България-София: Консултантски инженерни и строителни услуги

2020/S 116-282576

Обявление за поръчка – комунални услуги

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Представляващият Булгартрансгаз ЕАД - изпълнителен директор
Национален регистрационен номер: 175203478
Пощенски адрес: ж.к. Люлин - 2, бул. Панчо Владигеров № 66
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1336
Държава: България
Лице за контакт: Дарина Колева
Електронна поща: Darina.Koleva@bulgartransgaz.bg
Телефон: +359 2-9396166
Факс: +359 2-9250063
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.bulgartransgaz.bg
Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions/naimenovanie_na_porachkata_uprajnyavane_na_konsultantska_deinost_saglasno_chl_166_al_1_ot_zakona_za-4410-c1-0-1.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Булгартрансгаз ЕАД
Национален регистрационен номер: 175203478
Пощенски адрес: ж.к. Люлин 2, бул. Панчо Владигеров № 66
Град: София
Пощенски код: 1336
Държава: България
Лице за контакт: Весела Тафраджийска
Телефон: +359 2-9396358
Електронна поща: Vesela.Tafradziyska@bulgartransgaz.bg
Факс: +395 2-9250063
код NUTS: BG411 София (столица)
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.bulgartransgaz.bg
Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html
I.6)Основна дейност
Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за обект: „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия“

Референтен номер: 200-093
II.1.2)Основен CPV код
71310000 Консултантски инженерни и строителни услуги - ME02
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за обект: „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия“

Обособена позиция 1 - Оценка за съответствие на инвестиционен проект - фаза технически проект

Обособена позиция 2 - Оценка за съответствие на инвестиционен проект - фаза работен проект и упражняване на строителен надзор, неразделна част от документацията за участие.

Предметът на поръчката включва изпълнението на дейности, посочени в Техническата спецификация и приложенията към нея.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Оценка за съответствие на инвестиционен проект - фаза технически проект

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71310000 Консултантски инженерни и строителни услуги - ME02
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Офис на Изпълнителя и област София - гр. София, и Софийска област - община Костинброд, община Божурище, община Сливница и община Драгоман

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В предмета на поръчката по обособена позиция № 1 – „Оценка за съответствие на инвестиционен проект - фаза технически проект“ се включва изпълнението на следните дейности:

— Оценка за съответствие на техническия проект с основните изисквания към строежите съгласно чл. 142, ал. 5, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ,

— Изработване на Комплексен доклад съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ.

Обхватът и изискванията са подробно описани в Техническата спецификация по обособена позиция № 1, част от Документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Р1 - Срок за преглед и оценка за съответствие на техническия проект за всеки един етап с основните изисквания към строежите съгласно чл. 142, ал. 5, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ / Тежест: 25
Критерий за качество - Име: Р2 -Срок за изработване на Комплексен доклад съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ за всеки един етап / Тежест: 20
Цена - Тежест: 55
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 35 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 120
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Посоченият в т. II.7) срок е максималният срок за изпълнение по договора, който ще бъде сключен по обществена поръчка референтен № 200-093 и представлява времето от датата на подписване на договора до датата на влизане в сила на хронологично последно издаденото Разрешение за строеж.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Оценка за съответствие на инвестиционен проект – фаза работен проект и упражняване на строителен надзор

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71310000 Консултантски инженерни и строителни услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
код NUTS: BG412 София
Основно място на изпълнение:

Офис на Изпълнителя и област София - гр. София, и Софийска област - община Костинброд, община Божурище, община Сливница и община Драгоман

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката по обособена позиция № 2 включва изпълнението на следните дейности:

— Оценка за съответствие на работния проект със съществените изисквания към строежите съгласно чл. 142, ал. 5, ал. 10 от ЗУТ,

— Упражняване на строителен надзор съгласно чл. 168, ал. 1 във връзка с чл. 168, ал. 2 от ЗУТ и извършване на проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни продукти, с които се осигурява изпълнението на основните изисквания към строежите в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от Закона за техническите изисквания към продуктите,

— Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи,

— Издаване на сертификати за проектни енергийни характеристики на сградите съгласно Глава втора на Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради,

— Изработване на Окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ,

— съставяне и регистриране на Технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006 г. за съставяне на технически паспорти на строежите.

Обхватът и изискванията са подробно описани в Техническиата спецификация за ОП2, част от Документацията за участие

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Р1 - Оценка за съответствие на инвестиционен проект - фаза работен проект / Тежест: 25
Критерий за качество - Име: Р2 - Срок за изработване на Окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и съставяне на Технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ / Тежест: 20
Цена - Тежест: 55
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 285 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 535
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Посоченият в т. II.7) срок е максималният срок за изпълнение по договора, който ще бъде сключен по Обособена позиция № 2 на обществена поръчка референтен № 200-093 и представлява времето от датата на подписване на хронологично последния Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. За обособена позиция № 1:

1.1. Участникът следва да притежава валидно Удостоверение за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) - извършване оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, издадено съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ и Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с изискването за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност по т. 1.1. чрез посочване на отговор „ДА“ от част ІV, раздел „А“ – „Годност“ на еЕЕДОП, като в поле “Вписване в съответен професионален регистър“ се посочва линк към съответната база данни, в която е достъпна информацията относно вписването на участника в изискуемия професионален регистър, в случай, че такъв е наличен и публично достъпен.

1.2. Участникът следва да притежава валидно Удостоверение за извършване на дейностите по чл. 43, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с изискването за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност по т. 1.2. чрез посочване на отговор „ДА“ от част ІV, раздел „А“ – „Годност“ на еЕЕДОП, като в поле “Вписване в съответен професионален регистър“ се посочва линк към съответната база данни, в която е достъпна информацията относно вписването на участника в изискуемия професионален регистър, в случай, че такъв е наличен и публично достъпен.

2. За обособена позиция № 2:

2.1. Участникът следва да притежава валидно Удостоверение за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) - извършване оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, издадено съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ и Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с изискването за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност по т. 1.2. чрез посочване на отговор „ДА“ от част ІV, раздел „А“ – „Годност“ на еЕЕДОП, като в поле “Вписване в съответен професионален регистър“ се посочва линк към съответната база данни, в която е достъпна информацията относно вписването на участника в изискуемия професионален регистър, в случай, че такъв е наличен и публично достъпен.

2.2. Участникът следва да притежава валидно Удостоверение за извършване на дейностите по чл. 43, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с изискването за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност по т. 2.2. чрез посочване на отговор „ДА“ от част ІV, раздел „А“ – „Годност“ на еЕЕДОП, като в поле “Вписване в съответен професионален регистър“ се посочва линк към съответната база данни, в която е достъпна информацията относно вписването на участника в изискуемия професионален регистър, в случай, че такъв е наличен и публично достъпен.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с изискването за икономическо и финансово състояние чрез попълване на информацията в съответното поле от част ІV, раздел „Б“ – „Икономическо и финансово състояние“ на еЕЕДОП.

Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва чрез представяне на един или няколко от следните документи:

а) Удостоверения от банки;

б) Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен;

в) Справка за общия оборот. (Данните за оборота могат да обхващат последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. За обособена позиция № 1

Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот в размер на 35 000 (тридесет и пет хиляди) лева или тяхната равностойност в посочената от участника валута по официалния фиксинг на БНБ към крайната дата за получаване на оферти, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Данните следва да обхващат последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

2. За обособена позиция № 2

Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот в размер на 285 000 (двеста осемдесет и пет хиляди) лева или тяхната равностойност в посочената от участника валута по официалния фиксинг на БНБ към крайната дата за получаване на оферти, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Данните следва да обхващат последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез попълване на цялата изискуема информация в съответното поле от част ІV, раздел „В“ – „Технически и професионални способности“ на еЕЕДОП.

Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва чрез представяне на Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга, както следва:

— Удостоверение, издадено от получателя, посочен в списъка или от компетентен орган, потвърждаващо извършването на услугата и/или

— Посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за извършената услуга.

2. Участникът да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез попълване на изискуемата информация в съответното поле от част ІV, раздел „В“ – „Технически и професионални способности“ на еЕЕДОП

Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий, в т.ч. минималното изискване за допустимост, на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, по отношение на техническите и професионалните способности на участниците във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП се доказва чрез представяне на Списък на персонала и ръководния състав, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, както и документи, които доказват тяхната професионална компетентност.

3. Участникът да прилага система за управление на качеството, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП (важи за обособена позиция № 2).

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез посочване в съответното поле от част IV, раздел “Г” - „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ на еЕЕДОП.

Преди сключване на договора съответствието с поставения критерий за подбор се доказва чрез представяне на заверено копие на валиден сертификат, който удостоверява съответствието на участника със система за управление на качеството EN ISO 9001 или еквивалентен, издаден на името на Участника и с обхват строителен надзор.

Сертификатът трябва да е издаден от независимо лице съгласно чл. 64, ал. 5 от ЗОП, който е акредитиран по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в друга държава членка.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1 Участникът трябва да е изпълнил идент. или сходна дейност (д-т) с тази на поръчката за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

1.1 За обособена позиция (ОП) № 1:

Под д-т, сходна с предмета на поръчката следва да се разбира: оценка за съответствие (ОС) на инв. Проект, въз основа на която има издадено Разрешение за строеж (РС) или еквив. документ за чужд. участници, като ОС следва да бъде извършена при ново строителство или реконструкция на линеен подземен инфраструктурен обект (газопровод или топлопровод или нефтопродуктопровод или водопровод или канализационен колектор) представляващ строеж от I-ва категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква б от ЗУТ или еквив.обект, в случай че е изпълнен в чужбина.

1.2 За ОП № 2

Под д-т, сходна с предмета на поръчката следва да се разбира: ОС, въз основа на която има издадено РС или еквив. документ за чужд. участници, и упр. строителен надзор (СН) на строеж, за който има издадено Разрешение за ползване (РП) по реда на ЗУТ или еквив. документ за чужд. участници, като ОС и упр. на СН следва да бъдат извършени при ново строителство и/или реконструкция на линеен подземен инфраструктурен обект (газопровод или топлопровод или нефтопродуктопровод или водопровод или канализационен колектор) представляващ строеж от I-ва категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква б от ЗУТ или еквив. обект, в случай че е изпълнен в чужбина.

Участникът може да удостовери съответствието си с изискването по т. 1.2. с изпълнение на д-тите по ОС и СН, като: посочи д-тите по ОС и упр. СН, извършвани за един и същи строеж или посочи д-тите по ОС извършвани на един строеж и д-тите по упр. СН, извършвани за друг строеж.

Независимо от горното, за доказване на съответствие с мин. изискване по т. 1.2 следва да е налице опит в 1 д-т по ОС и 1 д-т по упр. СН, отговарящи на описаните по-горе условия.

2 Участникът трябва да разполага с персонал, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката и който следва да включва:

2.1 За ОП № 1

2.1.1 Правоспособно лице (ПЛ) по част Технологична с опит в изработването за конкретната част на ОС или в изработването на инв. проект по част Технологична за минимум 1 проект за изграждане на нов или реконструкция на съществуващ преносен газопровод извън урбанизирана територия, за който има издадено РС или еквив. документ за чужд. участници.

2.1.2 ПЛ по част Автоматизация на технологичния процес (АТП) с опит в изработването за конкретната част на ОС или в изработването на инв. проект по част АТП за минимум 1 проект за изграждане на нова и/или реконструкция на съществуваща КС/АГРС/ГРС, за който има издадено Разрешение за строеж или еквив. документ за чужд. участници.

2.2 По ОП № 2

2.2.1 Ръководител на екип - да има опит в организацията и управлението (опит на сходна функция) при д-ти по извършване ОС на инв. проекти и упр. на СН за минимум 1 линеен/площадков обект в областта на енергийния сектор, представляващ строеж от I-ва категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 от ЗУТ или еквив. обект, в случай че е изпълнен в чужбина, и въведен в експлоатация (има издадено РП по реда на ЗУТ или еквив. документ за обект изпълнен извън страната).

2.2.2 ПЛ по част Технологична за изработване на ОС на инв. проект и упр. на СН с опит в изработването за конкретната част на ОС или в изработването на инв. проект по част Технологична и упражняване на СН за минимум 1 завършен проект за изграждане на нов или реконструкция на съществуващ преносен газопровод извън урбанизирана територия.

2.2.3 ПЛ по част АТП за изработване на ОС на инв. проект и упр. на СН с опит в изработването за конкретната част на ОС или в изработването на инв. проект по част АТП и упр. на СН за минимум 1 завършен проект за изграждане на нова и/или реконструкция на съществуваща КС/АГРС/ГРС.

(продължава в VI.3)

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

1.Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.10,ал.1 от ЗОП.

2.За участника в процедурата или посочен от него подизпълнител или за трето лице не следва да са налице обстоятелствата по чл.54,ал.1 и чл.55,ал.1,т.1 от ЗОП.Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник,за когото са налице обстоятелства по чл.54,ал.1 от ЗОП,чл.55,ал.1,т.1 от ЗОП и обстоятелствата по чл.3,т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,контролираните от тях лица и техните действителни собственици,както и не следва да са налице обстоятелствата по чл.69,ал.1 и 2 във вр. с чл.6,ал.1,т.40 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и по чл.107 от ЗОП.

3.Участниците задължително следва да представят ЕЕДОП в електронен вид,съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП и Методическо указание на Агенцията по обществените поръчки.

III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

При подписване на договора, определеният за изпълнител участник представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора под формата на депозит на парична сума, банкова гаранция (по образец О5) или застраховка, обезпечаващи изпълнението на договора, със срок на валидност: за ОП 1 – не по-малко от 120 кал. дни; за ОП 2 - не по-малко от 535 кал. дни от датата на сключване на договора, като изискванията и условията са посочени в документацията за участие.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Финансирането на поръчката се извършва със собствени средства на "Булгартрансгаз" ЕАД.Начинът на плащане е съгласно Проекта на договор и образеца на Предложение за изпълнение на поръчката, части от документацията за участие.Във връзка с декларираното в раздел II.2.13) "Информация относно средства от Европейския съюз" за всяка обособена позиция следва да се има предвид, че към датата на обявяване на обществената поръчка не е осигурено външно финансиране за дейностите от предмета на поръчката. Дейностите от Обособена позиция № 1 са допустими дейности за финансиране от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Дейностите от Обособена позиция № 2 са допустими дейности за финансиране от Механизма за свързване на Европа (Connecting Europe Facility). Към датата на обявяване на поръчката "Булгартрансгаз" ЕАД няма сключен административен договор с Управляващия орган на ОПИК и не е подписано грантово споразумение с Изпълнителна агенция "Иновации и мрежи" към Европейската комисия.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 17/07/2020
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 20/07/2020
Местно време: 15:00
Място:

Централно управление на Булгартрансгаз ЕАД: гр. София, бул. Панчо Владигеров № 66

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Лицата по чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), желаещи да присъстват при отварянето на офертите следва да представят документите, посочени в т. Г. от раздел VI.3 „Допълнителна информация“ от настоящото обявление.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

A. Продължава от раздел III.1.3):

ПЛ по т. 2.2.2 и т. 2.2.3 могат да удостоверят изпълнението на д-тите по ОС на инв. проект и СН, като посочат д-тите по ОС и упр. СН, извършвани за един и същи строеж или посочат д-та по ОС извършвана на един строеж и д-та по упр. СН, извършвана на друг строеж.

Изискванията по отн. на персонала следва да бъдат изпълнени чрез различни правоспособни лица.

3. Участникът да прилага система за управление на качеството съгласно изискванията на EN ISO 9001 или еквив. с обхват СН

Б. На осн. чл. 70, ал. 6 от ЗОП, Възложителят определя следните макс. допустими стойности на предложенията на участниците за показателите от методика за комплексна оценка на оферта, както следва:

Б.1. За ОП № 1:

— Показател P1 - не повече от 14 кал. дни, считано от датата на предаване на техническия проект,

— Показател P2 - не повече от 10 кал. дни, считано от датата на предаване на съгласуван с компетентните контролни органи, експлоатационни дружества и други заинтересовани лица технически проект за обекта и всички необходими документи доказващи придобити вещни права.

Б.2. За ОП № 2:

— Показател P1 - не повече от 14 кал. дни, считано от датата на предаване на работния проект,

— Показател P2 - не повече от 10 кал. дни, считано от датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи.

В случай че участник, предложи срок по – дълъг от посочените по – горе срокове, същият ще бъде предложен за отстраняване.

В. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Р. България и относими към предмет на поръчката, от НАП, интернет адрес: www.nap.bg; НОИ, интернет адрес: www.noi.bg; МОСВ, интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/ и МТСП, интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg.

Г. Лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, желаещи да присъстват при отварянето на офертите, следва да представят:

— За участници в поръчката - представляващ/и участника представят документ за самоличност, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответния участник (отнася се за чуждестранни участници), а при участник обединение - копие от договор за обединение, или документ, в който се посочва представляващият. Чуждестранните участници представят документа, удостоверяващ актуалното състояние/договор за обединение или документ, в който се посочва представляващият и в превод на български език,

— За упълн. представители на участниците – документ за самоличност, пълномощно, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответния участник (отнася се за чуждестранни участници), а при участник обединение - копие от договор за обединение, или документ, в който се посочва представляващият. Чуждестранните участници представят документа, удостоверяващ актуалното състояние/договор за обединение или документ, в който се посочва представляващият, и съответното пълномощно и в превод на български език,

— За представителите на средствата за масово осведомяване - документ за самоличност, служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.

Д. При несъответствие между предложените обща цена изписани словом и цифром или единични цени и обща цена, валидна ще бъде общата цена, изписана словом, която се оповестява по чл. 57 ал. 3 от ППЗОП и в случай че бъде открито такова несъответствие, участникът следва да приведе общата или единични цени в съответствие с общата цена, изписана словом в определен от комисията срок.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/06/2020