Servicios - 282589-2019

18/06/2019    S115

Polonia-Cracovia: Paquetes de software y sistemas de información

2019/S 115-282589

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Número de identificación fiscal: 6761086811
Dirección postal: ul. Rajska 1
Localidad: Kraków
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Código postal: 31-124
País: Polonia
Persona de contacto: Anna Weber
Correo electrónico: biblioteka@rajska.info
Teléfono: +48 123752202
Fax: +48 123752203
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.rajska.info
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.rajska.info
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Samorządowa Instytucja Kultury
I.5)Principal actividad
Ocio, cultura y religión

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Budowa nowoczesnej i innowacyjnej platformy internetowej służącej udostępnieniu zdigitalizowanych zasobów on-line, w ramach projektu: pn.: Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21. wieku

Número de referencia: SP-271-1/19
II.1.2)Código CPV principal
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest Budowa nowoczesnej i innowacyjnej platformy internetowej służącej udostępnieniu zdigitalizowanych zasobów on-line, w ramach projektu: pn.: „Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21. wieku - stworzenie innowacyjnej platformy udostępniania regionalnych zasobów cyfrowych Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie”.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 497 395.61 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72263000 Servicios de implementación de software
72268000 Servicios de suministro de software
80533100 Servicios de formación informática
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem Zamówienia jest budowa intuicyjnej i przyjaznej w użytkowaniu platformy umożliwiającej udostępnienie on-line szerokim grupom odbiorców cyfrowego zasobu Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej oraz cyfryzacja zasobów bibliotecznych o kluczowym znaczeniu dla ochrony dziedzictwa kulturowego Małopolski

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Doprecyzowanie wymagań i projektu Systemu MBC

2. Dostawa Systemu MBC wraz z:

2.1 Migracją danych z Aktualnego Systemu MBC oraz Archiwum MBC

2.2 Integracją z powiązanymi systemami, w tym wykonanie interfejsów po stronie Systemu MBC wymaganych do integracji

2.3 Dostarczeniem niezniekształconego (ang. mangled) kodu źródłowego kompletnego systemu wraz z narzędziami koniecznymi do zbudowania i utrzymywania systemu, skryptów, plików konfiguracyjnych i innych produktów prac niezbędnych do samodzielnej instalacji, eksploatacji i rozwoju Systemu MBC

3. Wykonanie odrębnej aplikacji służącej do zarządzania Archiwum MBC (wraz z dostarczeniem niezniekształconego (ang. mangled) kodu źródłowego kompletnego systemu wraz z narzędziami koniecznymi do zbudowania i utrzymywania systemu, skryptów, plików konfiguracyjnych i innych produktów prac niezbędnych do samodzielnej instalacji, eksploatacji i rozwoju)

4. Przygotowanie i dostarczenie narzędzi wspierających realizację projektu, w tym:

4.1 Systemu do zarządzania Cyfrowym Dziennikiem Projektu

5. Przygotowanie i dostarczenie środowisk dla Systemu, w tym:

5.1 Środowiska rozwojowego (deweloperskie)

5.2 Środowiska testowego

5.3 Środowiska pre-produkcyjnego

5.4 Środowiska produkcyjnego

6. Wdrożenie Systemu na infrastrukturze Zamawiającego

7. Przekazanie praw niematerialnych w tym:

7.1 Licencji na komponenty gotowe wykorzystane do tworzenia Systemu MBC zgodnie z zapisami rozdziałów „Otwartość rozwiązania, własność kodu i zagadnienia licencyjne” oraz „Dostawy”

7.2 Przekazanie praw autorskich do kodów dedykowanych modułów i dostosowań komponentów gotowych wykonanych na potrzeby niniejszego Zamówienia

7.3 Przekazanie praw autorskich do materiałów szkoleniowych i dokumentacji

8. Zapewnienie Usług Utrzymania

9. Zapewnienie Asysty Technicznej

10. Przeprowadzenie i dokumentacja testów zgodnie z zapisami sekcji Testy

11. Wykonanie i dostarczenie dokumentacji, w tym:

11.1 Koncepcja Technicznej Systemu MBC

11.2 Zatwierdzonego Backlog-u Produktu (w tym wszystkie Backlogi Sprintów)

11.3 Dokumentacji Testów

11.4 Dokumentacji Powykonawczej

11.5 Dokumentacji budowania Systemu

11.6 Dokumentacji Bezpieczeństwa

11.7 Procedur administracyjnych

11.8 Instrukcji użytkownika

11.9 Materiałów szkoleniowych

12. Wykonanie szkoleń dla pracowników WBC

12.1 Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla administratorów

12.2 Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla użytkowników

13. Konfiguracja komponentów infrastruktury sprzętowej zgodnie z Koncepcją Techniczną Systemu MBC oraz Projektu Technicznego Systemu MBC

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Funkcjonalność próbki oprogramowania (PPO) / Ponderación: 40
Criterio de calidad - Nombre: Ilość zadeklarowanych dodatkowych godzin rozwojowych w zakresie Asysty Technicznej (PIZGD) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie analityka w obszarze systemów bibliotecznych i/lub systemów prezentacji danych zdigitalizowanych (PDAB) / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Kompetencje Kierownika Projektu lub Głównego Projektanta w zakresie zarządzania usługami utrzymania IT (PKZU) / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 40
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 497 395.61 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/08/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPMP.02.01.02-12-0042/16-00-XVII/29/FF/16

II.2.14)Información adicional

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50 000,00 PLN wniesionym przed upływem terminu składania ofert.

2. Zamawiający żąda od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Cd. III.1.3)

— wiedzę z zakresu metodyki SCRUM potwierdzoną aktualnym certyfikatem SCRUM Foundation, Professional SCRUM Developer lub równoważnym (równoważność rozumiana jako certyfikat wystawiany przez niezależną organizację potwierdzający znajomość metodyki SCRUM na poziomie pozwalającym na pełnienie funkcji członka zespołu SCRUM);

c) Analityk (2 osoby) z których każda posiada:

— Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie analizy systemowej lub biznesowej,

— umiejętność opisu analizy biznesowej systemów z zastosowaniem notacji UML w wersji 2.0 lub wyższej,

— udział w roli Analityka systemu w minimum 2 projektach obejmującym wdrożenie systemu informatycznego - o wartości minimum 800 000,00 PLN brutto, w każdym z nich był odpowiedzialny za wykonywanie następujących zadań:

— zbierania i specyfikacji wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych systemu,

— identyfikacji założeń i ograniczeń systemowych,

— modelowanie danych (zakresu gromadzonych i przetwarzanych danych) oraz modelowania przepływu danych pomiędzy systemami,

— projektowanie modelu funkcjonalnego systemu – podział systemu na moduły funkcjonalne, na podstawie specyfikacji wymagań, definicji architektury i projektu technicznego, zgodnie z przyjętymi normami i technologiami,

— opracowywanie dokumentacji analitycznej;

d) Programista systemów informatycznych (5 osób), z których każda posiada minimum:

— 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie programowania systemów informatycznych,

— 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie programowania interfejsów wymiany danych i/lub metadanych z innymi systemami;

e) Kontroler jakości, który posiada minimum:

— 2-letnie doświadczenie w roli kontrolera jakości w projektach informatycznych;

— wiedzę z zakresu kontroli jakości potwierdzoną certyfikatem ISTQB Foundation Level, lub równoważnym (równoważność rozumiana jako certyfikat wystawiany przez niezależną organizację wymagający potwierdzenia wiedzy z zakresu testowania dla metodyki obejmującej co najmniej modele wytwarzania oprogramowania, poziomy testów, typy i cele testów, statyczne techniki testowania, projektowanie testów, zarządzanie procesem testowym, narzędzia w procesie testowania);

— udział w roli kontrolera jakości w co najmniej jednym projekcie o wartości minimum 800 000,00 PLN brutto (milion pięćset tysięcy złotych);

f) SCRUM Master, który posiada:

— minimum 3-letnie doświadczenie w roli SCRUM Mastera w projektach informatycznych,

— wiedzę z zakresu metodyki SCRUM potwierdzoną certyfikatem Professional SCRUM Master lub równoważnym (równoważność rozumiana jako certyfikat wystawiany przez niezależną organizację potwierdzający znajomość metodyki SCRUM na poziomie pozwalającym na pełnienie funkcji SCRUM Mastera),

— udział w roli SCRUM Mastera w minimum 1 projekcie o wartości minimum 800. 000 PLN brutto;

g) Ekspert ds. analizy danych, który posiada:

— minimum 3-letnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z zaawansowaną analityką danych, identyfikacją i analizą czynników ryzyka, modelowaniem danych z wykorzystaniem narzędzi matematycznych,

— udział w co najmniej 2 projektach związanych z zaawansowaną analizą danych, modelowaniem procesów z wykorzystaniem narzędzi matematycznych, o wartości co najmniej 800 000,00 PLN każdy.

Uwaga: W przypadku wymagań dotyczących potencjału kadrowego niedopuszczalne jest łączenie poszczególnych funkcji, tj. jedna osoba może pełnić tylko jedną funkcję.

Uwaga: Zamawiający będzie wymagał wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach i doświadczeniu tych osób oraz opisem funkcji jaką dana osoba będzie pełniła przy realizacji zamówienia. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Uwaga: Osoby, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca na etapie realizacji zamówienia ponad wymagania minimalne muszą również zostać wymienione w załączniku nr 6 do SIWZ

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zdolności technicznej, tj.: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie co najmniej dwa wdrożenia Systemów informatycznych dedykowanych dla Klienta o wartości minimum 1 500 000 PLN brutto (jeden milion pięćset tysięcy złotych) każdy, wykorzystujące oprogramowanie open source, przy czym łącznie oba wdrożenia obejmowały następujące obszary merytoryczne:

— moduł archiwizacji lub zarządzania dokumentami,

— moduł interfejsu webowego,

— analizy pełnotekstowej.

Uwaga: Zamawiający pod pojęciem „wdrożenie” rozumie umowę. W przypadku, gdy wartość wykazywanych wdrożeń (umów) jest wykazywana w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na PLN na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do danej waluty obcej, określonego w tabeli kursów średnich NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

Uwaga: Wykonawca w wykazie dostaw (wdrożeń) zobowiązany jest podać tylko te wdrożenia, które potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał doświadczenie podając informację o zamawiającym oraz datę i nazwę zrealizowanego zamówienia wraz z jego wartością brutto, na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków. Wzór wykazu wdrożeń stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Zdolności zawodowej tj.: Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, które spełniają następujące wymagania (Personel Kluczowy):

a) Kierownik Projektu, który posiada wykształcenie wyższe oraz:

— łącznie minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania projektami informatycznymi w roli Kierownika Projektu, w tym w realizacji minimum 2 projektów informatycznych związanych z wdrażaniem aplikacji portalowych, każdy o wartości minimum 800 000,00 PLN brutto;

— kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami potwierdzoną aktualnym certyfikatem PRINCE2 Practitioner, PMP lub równoważnym (równoważność rozumiana jest jako certyfikat wystawiany przez niezależną organizację, wymagający wykazania się wiedzą i doświadczeniem oraz cyklicznego odnawiania, dotyczący zarządzania projektami, dla metodyki zarządzania projektami obejmującej minimum zarządzanie zakresem, harmonogramem, budżetem, zespołem, dostawcami, ryzykiem, jakością); b) Główny Architekt, który posiada minimum:

— łącznie minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie opracowywania architektury systemów informatycznych;

— znajomość zasad architektury korporacyjnej potwierdzonych certyfikatem TOGAF lub równoważnym (równoważność rozumiana jako certyfikat wystawiany przez zewnętrzną organizację wymagający cyklicznego odnawiania i zdania egzaminu potwierdzającego wykazania się wiedzą z obszaru Architektury Korporacyjnej obejmujący minimum tworzenie wizji Architektury Korporacyjnej, Architekturę Biznesową, Architekturę Systemów Informacyjnych, Architekturę Technologiczną, Analizę rozwiązań, Planowanie Migracji Architektury, Zarządzanie wdrożeniem zmiany Architektury, Zarządzanie zmianą Architektury Korporacyjnej, Zarządzanie wymaganiami);

— umiejętność projektowania systemów z zastosowaniem notacji UML w wersji 2.0 lub wyższej;

— udział w roli Głównego Architekta (tj. osoby odpowiedzialnej za zaprojektowanie architektury systemu informatycznego) w minimum 2 projektach o wartości zamówienia minimum 800 000,00 PLN brutto każdy;

— udział w roli Głównego Architekta (tj. osoby odpowiedzialnej za zaprojektowanie architektury systemu portalowego) w minimum 1 projekcie obejmującym co najmniej: portal, bazę danych, szynę usług;

Ze względu na brak miejsca w tej części ogłoszenia III.1.3) cd. znajduje się III.1.1)

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Istotne dla stron postanowienia dotyczące umowy zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 24/07/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 24/07/2019
Hora local: 10:30
Lugar:

Siedziba Zamawiającego – Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1, 31-124 Kraków, POLSKA, pok. 227

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

1. Oświadczenie JEDZ,o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.1 Rozdziału VI SIWZ.

2. Formularz oferty (według załącznika nr 1 do SIWZ)

3. Stosowne pełnomocnictwo, jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, z zachowaniem wymagań opisanych w pkt 8 Rozdziału VI SIWZ.

4. Zobowiązanie o którym mowa w Rozdziale V ust. 5 i 6 SIWZ, w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy w formie określonej w ust. 2 Rozdziału VI SIWZ.

5. Dowód wniesienia wadium

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24aa ustawy).

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

4. Formularze, o których mowa w ust. 3 powyżej, dostępne są po założeniu konta i zalogowaniu się na platformie ePUAP w zakładce: „Katalog spraw”, w sekcji: „Inne sprawy urzędowe”, „Zamówienia publiczne”, „Złożenie, zmiana, wycofanie oferty oraz komunikacja z Zamawiającego z Wykonawcą” lub po wejściu na https:// miniportal.uzp.gov.pl/, w menu (w prawym górnym rogu strony), w zakładce „Formularze do komunikacji”.

5.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Ww.instrukcja dostępna jest na stronie, na której znajdują się formularze, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, lub na stronie https:// miniportal.uzp.gov.pl/, w menu (w prawym górnym rogu strony), w zakładce „Instrukcje”.

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB

7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

8. Wykonawca może również przekazać ww.oświadczenia,dokumenty itp.(nie dotyczy składania oferty oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.2 ustawy Pzp tj. JEDZ) na adres poczty elektronicznej Zamawiającego (biblioteka@rajska.info). Wykonawca przekazując ww. oświadczenia, dokumenty itp. żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej ww. oświadczenia, dokumenty itp. Za datę przekazania ww. oświadczeń/dokumentów, itp. przyjmuje się datę otrzymania potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej ww. oświadczenia, dokumenty itp. z serwera pocztowego Zamawiającego.

9. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu. Identyfikator postępowania jest również widoczny na stronie internetowej Zamawiającego obok informacji i dokumentów dotyczących danego postępowania, natomiast klucz publiczny stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

10. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. W formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres poczty elektronicznej, przez które prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

11. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych doc, docx lub pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, złożona ma być w oryginale.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/06/2019