Usługi - 282618-2020

17/06/2020    S116

Polska-Gdańsk: Usługi elektronicznej sprzedaży detalicznej

2020/S 116-282618

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Energa Obrót S.A.
Adres pocztowy: al. Grunwaldzka 472
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 80-309
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Osiecka
E-mail: anna.osiecka@energa.pl
Tel.: +48 885503438
Faks: +48 587402801

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.energa.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Obsługa eSklepu Energa

Numer referencyjny: ZP/02/EOB-WSOE/2019
II.1.2)Główny kod CPV
66151100 Usługi elektronicznej sprzedaży detalicznej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa sklepu internetowego Energa.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
63120000 Usługi składowania i magazynowania
72415000 Usługi hostingowe dla stron WWW
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1) Koordynacja i nadzór nad realizacją projektu wraz z dostawą produktów w eSklepie:

— dysponowanie zespołem operacyjnym koordynującym projekt po stronie Wykonawcy (zarządzanie platformą, realizacja nadań, księgowość i administracja, raportowanie),

— aktywne pozyskiwanie ofert i doradztwo w zakresie doboru produktów dla eSklepu Energa uwzględniając sezonowość, kalendarz akcji promocyjnych oraz konkurencyjność cenową produktów. Produkty powinny należeć do wiodących marek z sektora małego AGD, narzędzi i akcesoriów do domu, oświetlenia, produktów dla dzieci, wypoczynku, hobby, gadżetów oraz nowinek rynkowych. Minimum 15 dostawców,

— zapewnienie stałej dostępności oferty produktowej w skali nie mniejszej niż 2000 aktywnych SKU należących do ww. kategorii produktów,

— dodawanie produktów do panelu administracyjnego eSklepu wraz z opisami, zdjęciami oraz cenami otrzymanymi od Energa Obrót SA. Bieżąca aktualizacja oferty produktów, czyli codzienne dodawanie i usuwanie produktów,

2) Magazyn, logistyka:

— obsługa magazynowa – przyjmowanie produktów do systemu, magazynowanie towarów, kompletacja zamówień, przyjmowanie zwrotów i reklamacji, raportowanie oraz inwentaryzowanie stanów magazynowych,

— Energa-Obrót SA zastrzega sobie na każdym etapie współpracy (zarówno na etapie negocjacji jak i współpracy) możliwość wizytacji magazynu,

— gotowość do obsługi 3000 zamówień w skali miesiąca z możliwością zwiększenia mocy przerobowych (możliwość pików sprzedażowych związanymi z akcjami marketingowymi),

— sprawna obsługa pakowania i wysyłki – terminowość, prawidłowe kompletowanie, estetyka pakowania, dokumenty przewozowe,

— dostarczanie przesyłek do klientów przez wiodących kurierów oraz do automatów lub punktów odbioru paczek,

— Energa-Obrót SA nie uczestniczy w procesie dostaw i reklamacji produktów od klientów eSklepu Energa. Za utrzymanie odpowiednich stanów magazynowych umożliwiających prezentację minimum 15 produktów w danej kategorii/podkategorii odpowiada Wykonawca,

— Energa-Obrót SA posiada w sprzedaży produkty własne, które należy umieścić na magazynie. Do zadań Wykonawcy będzie należała obsługa tych produktów w procesie sprzedażowym oraz raportowanie stanów,

— przedstawienie systemu WMS obsługującego magazyn Wykonawcy oraz systemów do komunikacji z platformą www.sklep.energa.pl

3) Obsługa księgowo-finansowa:

— fiskalizacja sprzedaży odbywa się po stronie Wykonawcy,

— pełna obsługa księgowo-finansowa po stronie Wykonawcy,

— generowanie dokumentów sprzedażowych (paragon/FV) oraz integracja systemowa drukarek fiskalnych z systemem logistycznym oraz platformą e-commerce,

— obsługa i monitoring płatności od operatorów kart i przelewów,

— tworzenie raportów księgowo-finansowych wg ustalonych wytycznych po stronie Energa-Obrót SA i Wykonawcy. Raporty będą uwzględniać m.in. numery zamówień wraz z ceną zakupu i sprzedaży, ilością sprzedanych towarów, przedstawienie dodatkowych kosztów lub prowizji,

— prowadzenie na rzecz Energa-Obrót SA rozliczenia magazynu wg ustalonych wytycznych,

4) Obsługa klienta:

— zapewnienie zespołu do obsługi komunikacji z konsumentem (m.in. infolinia, e-mail, czat),

— prawidłowa realizacja komunikacji z klientami końcowymi,

— obsługa zwrotów,

— obsługa reklamacji,

— infolinia (infolinia powinna posiadać dedykowany numer telefonu i być czynna w dni robocze minimum 10h. Wraz z systemami przechowującymi nagrania dla możliwości odsłuchiwania przez Energa Obrót S.A zarejestrowanych zgłoszeń oraz sposobu prowadzenia komunikacji z konsumentem.

5) Hosting oraz utrzymanie systemu:

— Hosting i monitoring prawidłowego działania sklepu internetowego,

— Utrzymanie i serwisowanie systemu Magento (SLA).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Koszt prowadzenia projektu / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Marża produktowa / Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, że pełna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie przekazana tym Wykonawcom, którzy zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu postępowania i podpiszą umowę o zachowaniu w poufności danych dotyczących Zamawiającego uzyskanych w toku przedmiotowego postępowania. Wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcom przed zaproszeniem do składania ofert.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna z uprzednim zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 130-320530
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Obsługa eSklepu Energa

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji.

2. Zamawiający przewiduje podziału negocjacji na 2 etapy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/06/2020