El sitio web de TED está listo para los formularios electrónicos desde el 2.11.2022. Las búsquedas han cambiado: adapte sus búsquedas expertas predefinidas. Descubra los cambios en las noticias de la página y en las páginas de ayuda actualizadas.

Servicios - 282663-2019

18/06/2019    S115

Eslovaquia-Bratislava: Servicios de programación de software y de consultoría

2019/S 115-282663

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Slovak Business Agency
Número de identificación fiscal: 30845301
Dirección postal: Miletičova 23
Localidad: Bratislava-mestská časť Ružinov
Código NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Código postal: 821 09
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Daniel Mikuščák
Correo electrónico: mikuscak@sbagency.sk
Teléfono: +421 918600969
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.sbagency.sk
Dirección del perfil de comprador: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8313
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8313
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina nacional o federal
I.5)Principal actividad
Asuntos económicos y financieros

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Nástroj na sprístupnenie a efektívny manažment podpory, služieb a produktov poskytovaných SBA

Número de referencia: SBA_NL 01/19
II.1.2)Código CPV principal
72200000 Servicios de programación de software y de consultoría
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom zákazky je dodanie technického riešenia pre sprístupnenie a efektívny manažment podpory, služieb a produktov poskytovaných Objednávateľom (SBA) najmä v rámci realizácie jednotlivých národných projektov, spolufinancovaných zo zdrojov EU, realizovaných v programovom období 2014 2020+3.

Dielo musí byť dodané aj pre účely poskytnutia komunikačných nástrojov a prostriedkov pre začlenenie sa klientov Národného podnikateľského centra (NPC) t. j.: entity/značky zastrešujúcej všetky služby a formy podpory poskytovanej Objednávateľom (SBA) fyzickým osobám záujemcom o podnikanie, ako aj podnikateľským subjektom a to najmä malým a stredným podnikateľom - do jednotlivých národných projektov, realizovaných Objednávateľom (SBA).

Predmet zákazky sa obstaráva z dôvodu potreby lepšej organizácie aktivít Objednávateľa voči svojim klientom, on-line sprístupnenie podpory a služieb poskytovanej v rámci jednotlivých národných projektov, optimalizácie špecifickej časti interných procesov, zníženie administratívnej záťaže, zvýšenie efektivity pri organizácii aktivít, rozšírenie dostupných komunikačných prostriedkov, a taktiež zabezpečenie informačno-technologických nástrojov, ktoré musia umožňovať začlenenie sa klientov do online ekosystému za účelom efektívnejšieho využívania poskytovaných služieb a podpory v prostredí trhovej ekonomiky.

Predmet zákazky je rozdelený na 2 samostatné časti:

Časť 1: Nástroj na sprístupnenie a efektívny manažment podpory, služieb a produktov poskytovaných SBA - aplikačná časť

Časť 2: Nástroj na sprístupnenie a efektívny manažment podpory, služieb a produktov poskytovaných SBA - technologická časť

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 4 459 633.33 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Nástroj na sprístupnenie a efektívny manažment podpory, služieb a produktov poskytovaných SBA - aplikačná časť

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72212515 Servicios de desarrollo de software de videoconferencia
72212780 Servicios de desarrollo de software de gestión de sistemas, almacenamiento y contenido
72212445 Servicios de desarrollo de software de gestión de relaciones con el consumidor
72212331 Servicios de desarrollo de software de gestión de proyectos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK0 SLOVENSKO
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miesto realizácie predmetu zákazky: Najmä IKT infraštruktúra verejného obstarávateľa resp. v cloude. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.4)Descripción del contrato:

Predmetom zákazky je dodanie technického riešenia pre sprístupnenie a efektívny manažment podpory, služieb a produktov poskytovaných Objednávateľom (SBA) najmä v rámci realizácie jednotlivých národných projektov, spolufinancovaných zo zdrojov EÚ, realizovaných v programovom období 2014 2020+3.

Dielo musí byť dodané aj pre účely poskytnutia komunikačných nástrojov a prostriedkov pre začlenenie sa klientov Národného podnikateľského centra (NPC) t. j.: entity/značky zastrešujúcej všetky služby a formy podpory poskytovanej objednávateľom (SBA) fyzickým osobám záujemcom o podnikanie, ako aj podnikateľským subjektom a to najmä malým a stredným podnikateľom - do jednotlivých národných projektov, realizovaných Objednávateľom (SBA).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 4 077 783.33 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Operačný program Výskum a inovácie

NFP313040I861, NFP313030I810, 313031I870

II.2.14)Información adicional

Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP verejného obstarávateľa.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Nástroj na sprístupnenie a efektívny manažment podpory, služieb a produktov poskytovaných SBA - technologická časť

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30230000 Equipo relacionado con la informática
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK0 SLOVENSKO
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Najmä IKT infraštruktúra verejného obstarávateľa resp. v cloude. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.4)Descripción del contrato:

Predmetom zákazky je dodanie HW prvkov riešenia pre sprístupnenie a efektívny manažment podpory, služieb a produktov poskytovaných Objednávateľom (SBA) najmä v rámci realizácie jednotlivých národných projektov, spolufinancovaných zo zdrojov EÚ, realizovaných v programovom období 2014 2020+3.

HW prvky musia byť dodané aj pre účely poskytnutia komunikačných nástrojov a prostriedkov pre začlenenie sa klientov Národného podnikateľského centra (NPC) t. j.: entity/značky zastrešujúcej všetky služby a formy podpory poskytovanej Objednávateľom (SBA) fyzickým osobám záujemcom o podnikanie, ako aj podnikateľským subjektom a to najmä malým a stredným podnikateľom - do jednotlivých národných projektov, realizovaných Objednávateľom (SBA).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 381 850.00 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Operačný program Výskum a inovácie

NFP313040I861, NFP313030I810, 313031I870

II.2.14)Información adicional

Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP verejného obstarávateľa.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

(1) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, 4, a 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.

(2) Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.

(3) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

(4) Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 a podľa § 34 ods. 3 ZVO a za každého subdodávateľa, ktorého uvedie vo svojej ponuke.

(5) Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 týmto oznamuje potenciálnym dodávateľom, že nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon proti byrokracii), preto v prípade predkladania dokladov podľa § 32 ods.2 je uchádzač povinný predložiť všetky zákonom vyžadované doklady.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

(1) § 33 ods. 1 písm. a) ZVO vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky

(2) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia preukazuje spoločne.

(3) Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. ZVO.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

(1)Podľa bodu 1 - § 33 ods. 1 písm. a) ZVO verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia banky alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (ďalej len banka), v ktorej má uchádzač vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, ktorý musí obsahovať informáciu o tom, že uchádzač nie je ku dňu vystavenia dokladu v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár a že jeho bežný účet nie je predmetom exekúcie. Ak uchádzač úver z banky nečerpal, prehlásenie o tejto skutočnosti. Pre spresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.

Predmetný doklad nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk. K vyjadreniu banky alebo ekvivalentnému dokladu uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že nemá vedené účty ani záväzky v iných bankách ako tých, od ktorých predložil vyššie uvedené vyjadrenie, resp. iný ekvivalentný doklad.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

(1) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona (Uvedená lehota je 36 mesiacov predvádzajúcich dátumu zverejnenia zákazky vo vestníku EU).

(2) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

(3) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.

(4) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne.

(5) Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 2 uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Všetky podrobnosti o minimálnej požadovanej úrovni štandardov pre jednotlivé požiadavky verejného obstarávateľa sú vzhľadom na obmedzenie formulára tohto oznámenie uvedené v súťažných podkladoch v Zväzku 4 Podmienky účasti.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Podmienky vykonania zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch a návrhu obchodných podmienok. Trvanie zmluvy je 12 mesiacov na dodanie diela a následných 70 mesiacov technickej záruky a servisnej podpory.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 19/07/2019
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Eslovaco, Checo
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 12 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 19/07/2019
Hora local: 11:00
Lugar:

Otváranie ponúk sa uskutoční v zasadacej miestnosti kontaktného miesta verejného obstarávateľa - Slovak Business Agency, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Podrobnosti o oprávnených osobách sú uvedené v súťažných podkladoch.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

(1) Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 150 000 EUR pre časť 1 a 15 000 EUR pre časť 2. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

(2) Verejný obstarávateľ uplatňuje v predmetnom verejnom obstarávaní podmienku podľa §40 ods. 6 písm. g) ZVO.

(3) Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vyhotovené v inom ako štátnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

(4) Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť musia byť predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie.

(5) Verejný obstarávateľ uzná v relevantných prípadoch ako rovnocenné doklady a certifikáty vydané orgánmi z iných štátov ako aj iné dôkazy predložené uchádzačom, rovnocenné požiadavkami na vystavenie príslušného dokladu.

(6) Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na http://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html.

Podľa § 55 ods. 1 zákona, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá po vyhodnotení ponúk verejnému obstarávateľovi uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/06/2019