Servicios - 282738-2019

18/06/2019    S115

Suomi-Helsinki: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2019/S 115-282738

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0201256-6
Postiosoite: Toinen linja 4 A
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 00530
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Eeva Rantala
Sähköpostiosoite: sote.hankinnat@hel.fi
Puhelin: +358 503412834
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.hel.fi/www/sote/fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=225242&tpk=ab29d3fe-c62d-4240-aa04-53059a9294e5
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Suun terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmän hankinta

Viitenumero: HEL 2018-010369
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on suun terveydenhuollon tarpeita palvelevan toiminnanohjausjärjestelmän (ERP-järjestelmän) hankinta. Jäljempänä käytetään myös nimitystä "TOJ". Reaaliaikaisesti resurssien käyttöä optimoivan toiminnanohjausjärjestelmän tulee tukea moniammatillista yhteistyötä laskemalla hoidon resursseja yhdistäen asiakkaat, hoitohuoneet sekä hoitohenkilöstön optimaalisesti. Järjestelmän tulee olla sellainen, että se mahdollistaa joustavan ajanvarauksen ja siten enemmän toimenpiteitä tehtäväksi yhdellä (1) käynnillä. Hankinta on suunniteltu toteutettavan ns. kokonaispalveluna, jolloin hankintaan sisältyy palvelun lisäksi tarvittava laitteisto.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 3 500 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
48451000 Ohjelmatuotteet toiminnanohjaukseen (ERP)
72212451 Toiminnanohjausohjelmistojen (ERP) kehittämispalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on suun terveydenhuollon tarpeita palvelevan, optimoivan toiminnanohjausjärjestelmän hankinta. Järjestelmän tulee toimia siten, että se mahdollistaa joustavan ajanvarauksen, optimoi resurssit ja tukee moniammatillista yhtestyötä laskemalla hoidon resursseja yhdistäen asiakkaat, hoitohuoneet (tilat) sekä (hoito) henkilöstön optimaalisesti. Lisäksi järjestelmän kautta viestitetään asiakkaille hoitoajoista tekstiviestein. Hankinnan kohde ja sille asetetut vaatimukset on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä liitteineen.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 3 500 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimus on voimassa määräaikaisesti neljä (4) vuotta, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on irtisanottavissa tilaajan puolelta kuuden (6) kuukauden ja toimittajan puolelta yhdeksän (9) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.

II.2.9)Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu vähimmäismäärä: 3
enimmäismäärä: 5
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Osallistumishakemuksensa jättäneiden ehdokkaiden joukosta valitaan neuvotteluihin vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) soveltuvuusvaatimukset täyttävää ehdokasta. Mikäli soveltuvia ehdokkaita on enemmän kuin em. määrä, hankintayksikkö tulee vertailemaan ehdokkaiden osallistumishakemuksia seuraavin vertailuperustein:

- Ehdokkaan vähimmäisvaatimukset ylittävät referenssit, painoarvo 80 %.

- Ehdokkaan vähimmäisvaatimukset ylittävä taloudellinen tilanne, painoarvo 20 %.

Ehdokkaan tulee antaa tiedot Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa noudattaen annettuja ohjeita.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Ensisijaisesti toiminnanohjausjärjestelmää ollaan hankkimassa Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen hammashoitolaan. Hankintaan sisältyy mahdollisuus toiminnanohjausjärjestelmän laajentamisesta tulevaisuudessa tilaajan muihin toimipisteisiin - enimmillään seitsemään (7) muuhun toimipisteeseen.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ks. ESPD-lomake ja ESPD-lomaketta täydentävät tiedot.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Ks. liite Alustava sopimusluonnos.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Tarjousperusteinen neuvottelumenettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.5)Tietoa neuvotteluista
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 14/08/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
17/06/2019