Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicios - 282749-2019

18/06/2019    S115

Eslovaquia-Bratislava: Servicios de Internet

2019/S 115-282749

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Número de identificación fiscal: 00166073
Dirección postal: Župné námestie 13
Localidad: Bratislava
Código NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Código postal: 813 11
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Mgr. Matúš Novák
Correo electrónico: matus.novak@justice.sk
Teléfono: +421 288891263
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://justice.gov.sk
Dirección del perfil de comprador: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/673
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/673
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://justice.eranet.sk
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Poskytovanie služieb dátovej siete

Número de referencia: 39508/2019/45
II.1.2)Código CPV principal
72400000 Servicios de Internet
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom zákazky je zriadenie systému a poskytovanie komplexných komunikačných služieb virtuálnej privátnej siete (ďalej len VPN) založenej na technológií MPLS a poskytujúcej služby dátového prepojenia pracovísk účastníka, centrálneho prístupu do siete Internet, integrácie vnútro rezortnej hlasovej komunikačnej služby do VPN, prenosu a distribúcie multimediálnych streamov (video / hlas / data) na obdobie 48 mesiacov.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a časť A.2 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 5 730 000.00 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32580000 Equipo de datos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK SLOVENSKO
Código NUTS: SK0 SLOVENSKO
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Sídlo verejného obstarávateľa a miesta koncových bodov pre poskytovanie služieb sú uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov

II.2.4)Descripción del contrato:

Predmetom zákazky je zriadenie systému a poskytovanie komplexných komunikačných služieb virtuálnej privátnej siete (ďalej len VPN) založenej na technológií MPLS a poskytujúcej služby dátového prepojenia pracovísk účastníka, centrálneho prístupu do siete Internet, integrácie vnútro rezortnej hlasovej komunikačnej služby do VPN, prenosu a distribúcie multimediálnych streamov (video / hlas / data) na obdobie 48 mesiacov.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a časť A.2 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 5 730 000.00 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Na zabezpečenie viazanosti ponúk sa vyžaduje zábezpeka vo výške 100 000,00 EUR. Podmienky zloženia, uvoľnenia a vrátenia zábezpeky sú uvedené súťažných podkladov (SP).

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, dokladmi podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti JED podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17.4.2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Upozornenie:

V prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona výpisom z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpisom zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, záujemca/uchádzač nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona tieto doklady predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy.

S ohľadom na to, že z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov Generálnej prokuratúry, získa záujemca/uchádzač tieto doklady podľa § 32 ods. 1 a) zákona v listinnej podobe a to v súlade s ustanovením § 1 ods. 6 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), pričom ich predloží v súlade s bodom 16.3 týchto súťažných podkladov. Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, vedený úradom pre verejné obstarávanie, doklad podľa § 32 ods. 1 a) zákona sa nevyžaduje.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Neuplatňuje sa

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Vyžaduje sa predloženie dokladov podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:

1.§ 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Referenciou je elektronický dokument, obsahujúci potvrdenie o poskytnutí služby na základe zmluvy alebo rámcovej dohody uzatvorenej podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorý obsahuje náležitosti podľa § 12 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

Ak bude v predložených dokumentoch uvedená cena plnenia v inej mene ako euro, použije sa na prepočet z inej meny na euro kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania oznámenia o vyhlásení tohto verejného obstarávania na zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.

V prípade predloženia zoznamu poskytnutých služieb musí obsahovať min. údaje:

a)názov projektu/zákazky,

b)stručný popis predmetu projektu/zákazky (popis zrealizovaných alebo realizovaných častí služby tak, aby bolo možné jednoznačne posúdiť splnenie podmienky služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky),

c)čas realizácie/plnenia projektu/zákazky, t.j. od - do (mesiac, rok),

d)názov a sídlo odberateľa/objednávateľa projektu/zákazky,

e)finančný objem projektu/zákazky v eur bez DPH,

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní bude splnená, ak zoznam podľa vyššie uvedeného bodu bude obsahovať poskytnutie služieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky (obdobným predmetom zákazy sa rozumie služby zriadenia systému a poskytovania komplexných komunikačných služieb virtuálnej privátnej siete) v kumulatívnej hodnote min. 5 000 000 EUR bez DPH a uchádzač môže túto hodnotu preukázať 1 zmluvou alebo kombináciou viacerých zmlúv. Jednotlivé oblasti môžu byť preukázané kombináciou viacerých zmlúv pričom uchádzač týmto zoznamom preukáže nasledujúce podmienky:

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Uchádzač predloží originál resp. úradne overenú kópiu platného certifikátu kvality

V zmysle požiadaviek normy ISO 9001, ktorá pokrýva činnosti, ktoré sú predmetom zákazky, prípadne jeho ekvivalent osvedčujúci zavedenie rovnocenných opatrení podľa požiadaviek na vydanie tohto certifikátu. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov a prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu v súlade s § 35 zákona o verejnom obstarávaní.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Úspešný uchádzač pred podpisom Zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania, bude povinný:

a)predložiť platný certifikát vydaný nezávislou inštitúciou potvrdzujúci zavedenie systému manažmentu IT služieb (IT Service management) v súlade s požiadavkami podľa normy ISO 20 000 alebo ekvivalent

b)predložiť platný certifikát vydaný nezávislou inštitúciou potvrdzujúci zavedenie systému manažmentu bezpečnosti informácií (information security management systems) v súlade s požiadavkami podľa normy ISO 27 001 alebo ekvivalent.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 18/07/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Eslovaco, Checo
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 01/06/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 18/07/2019
Hora local: 13:00
Lugar:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil/doručil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť na otváraní zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. V prípade účasti skupiny dodávateľov sa na otváraní môžu zúčastniť oprávnení zástupcovia všetkých členov skupiny.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1)V zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní (ZVO) komunikácia medzi verejným obstarávateľom (VO) a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku elektronicky prostredníctvom komunik. rozhrania systému Eranet, ktorý je umiestnený na webovej adrese: https://justice.eranet.sk. Priamy odkaz na túto webovú adresu je tiež zverejnený v profile VO na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

2)VO odporúča záujemcom, aby si SP stiahli až po registrovaní sa do systému Eranet.

3)Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa v systéme Eranet na URL adrese: https://justice.eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému Eranet. Registrácia do systému Eranet je bezplatná. Podmienky a pravidlá používania systému

Eranet sú uvedené na: https://justice.eranet.sk v časti Podmienky a Manuál.

4)VO si vyhradzuje právo neprijať ani 1 ponuku z predlož. ponúk, ak nevyhovujú požiadavkám a najmä finančným predpokladom VO alebo sú neregulárne alebo inak neprijateľné a zrušiť postup zadávania zákazky v prípade, ak všetky ponuky prekročia, alebo najúspešnejšia ponuka prekročí výšku finančných prostriedkov, ktorú má VO určenú na predmet zákazky.

5)Verejný obstarávateľ v zmysle § 66 ods. 7 ZVO rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZVO sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO.

6)VO podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

7) Odôvodnenie nerozdelenia zákazky: Požiadavka má komplexný charakter poskytovaných služieb, vyplývajúca z identifikovaných potrieb verejného obstarávateľa vo vzťahu k zabezpečeniu efektivity dosiahnutia určeného účelu zadávanej zákazky; rozdelenie zákazky na časti by spôsobilo významné problémy pri logistickom zabezpečení a koordinácii služieb viazaných na tovary viacerými subjektmi.

8) Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

9) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
14/06/2019