Works - 282805-2021

04/06/2021    S107

Bulgaria-Stara Zagora: Construction work for water and sewage pipelines

2021/S 107-282805

Contract notice – utilities

Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: „Vodosnabdyavane i kanalizatsiya“ EOOD
National registration number: 833066300
Postal address: ul. „Hr. Botev“ No. 62
Town: Stara Zagora
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 6000
Country: Bulgaria
Contact person: Plamen Valkov
E-mail: pvulkov@wik-stz.com
Telephone: +359 42601476
Internet address(es):
Main address: https://wik-stz.com
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/21318
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/139769
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/139769
I.6)Main activity
Water

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) Раднево...

II.1.2)Main CPV code
45231300 Construction work for water and sewage pipelines
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Наименование:: Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) Раднево - Реконструкция водопроводна мрежа и довеждащ водопровод: Обект 9: Реконструкция на вътрешна разпределителна водопроводна мрежа на гр.Раднево; Обект 10: Външен довеждащ водопровод от водна кула „Ковач“ до РШ „Знаменосец“ за гр. Раднево

Предметът на настоящата поръчка включва подготовка на инвестиционен проект във фаза работен проект, извършване на строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обекти, както следва: обект 9: Реконструкция на вътрешна разпределителна водопроводна мрежа на гр. Раднево и обект 10: Външен довеждащ водопровод от водна кула „Ковач“ до РШ „Знаменосец“ за гр. Раднево.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 4 053 130.33 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

Общ. Раднево, гр.Раднево, с. Ковач и с. Знаменосец. Някои от дейностите могат да се извършват в офис на изп-ля или на др.място, ако това е целесъобразно или се налага от спецификата на дейността.

II.2.4)Description of the procurement:

Обект 9: Реконструкция на вътрешна разпределителна водопроводна мрежа на гр. Раднево, включва;

 Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа – 2 258 м;

 Обсадни тръби – 50 м;

 Шахта водомер с логер – 1 брой;

 Настилки.

Обектът е втора категория, съгласно Наредба №1 от 30.07.2003 год. на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи.

Обект 10: Външен довеждащ водопровод от водна кула „Ковач“ до РШ „Знаменосец“ за гр. Раднево, включва;

 Реконструкция на довеждащ водопровод – 3 747 м;

 Обсадни тръби – 46 м;

 Шахта водомер с логер – 3 броя.

Обектът е първа категория, съгласно Наредба №1 от 30.07.2003 год. на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 053 130.33 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Финансирането на поръчката е свързано с проект Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” EООД, гр. Стара Загора, който се осъществява с финанс. подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ по процедура № BG16M1OP002-1.016 с наименование „Изграждане на ВиК инфраструктура".

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Участниците да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от четвърта група, първа категория, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, такава регистрация трябва да има всеки член на обединението/консорциума, който ще извършва строителни дейности съгласно

Чл. 3, ал. 3 и ал. 4 ЗКС.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителство.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - раздел „Годност“ на ЕЕДОП.

Доказване на посоченото изискване

Документът, с който се доказва изискването, е копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката - строежи от четвърта група, първа категория; за повече информация: http://register.ksb.bg/. В случай че документът е наличен в безплатен публичен регистър, Възложителят не изисква представянето му преди сключване на договора за обществена поръчка.

В случай, че избран за изпълнител е участник чуждестранно ЮЛ, което предоставя трансгранично, временно или еднократно на територията на Р. България строителни услуги, то следва да представи преди сключване на договор удостоверение за вписване в ЦПРС с обхват групата и категорията на строежа, който позволява изпълнението на поръчката или копие на удостоверение за извършване на еднократна или временна строителна услуга за конкретен строеж на територията на Република България (чл. 25а от ЗКС).

Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. и 2. Възл-лят поставя изискв. за налич. на мин. оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката относно проектирането и относно строителството съгл. ч. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП. При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в част IV, "Критерии за подбор", "Б. Икономическо и финансово състояние" на ЕЕДОП за оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за дейността проектиране. При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответната информация се попълва в в част IV, "Критерии за подбор", "Б. Икономическо и финансово състояние" на ЕЕДОП на членовете на обединението, чрез които участникът доказва поставеното изискване и документите се представят от тези членове. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, ЕЕДОП и документите се представят и за всеки от посочените подизпълнители. Доказване на посоченото изискване: Документи за доказване на изискването съгласно чл. 62, ал. 1, т. 1 и/или 3 и/или 4 от ЗОП - един или няколко от следните документи, във връзка с поставеното изискване: 1. удостоверения от банки; 2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 3. справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител, или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

3. Възл-т поставя изискв. съгл. чл. 61, ал. 1, т. 2 от ЗОП за налич. на застраховка Проф. отгов. в проектирането и в строителството. При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в част IV, "Критерии за подбор", Б.Икономическо и финансово състояние, за наличие на валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката (обектът, предмет на поръчката на вида строежи). При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответната информация се попълва в в част IV, "Критерии за подбор", "Б. Икономическо и финансово състояние" на ЕЕДОП на членовете на обединението, чрез които участникът доказва поставеното изискване и документите се представят от тези членове. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, ЕЕДОП и документите се представят и за всеки от посочените подизпълнители. Доказване на посоченото изискване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи заверено копие на актуализирана /валидна застрахователна полица или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/ съобразно декларираното в еЕЕДОП, а в случай че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора – и заверено копие на новата застрахователна полица. Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Участникът за последните три приключили финансови години (2018 г., 2019 г. и 2020 г.) да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката относно проектирането, изчислен на база годишните обороти - минимум 50 % от прогнозната стойност на проектирането и авторския надзор, изчислен на база годишните обороти - минимум 50 % от прогнозната стойност на проектирането и авторския надзор, равняващи се на минимум 53 085,77 лв. без ДДС.

Информацията следва да обхваща последните три приключили финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Оборотът в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, е оборот от проектиране и авторски надзор за строителството и/или основния ремонт и/или реконструкцията на ВиК мрежи като елемент на техническата инфраструктура.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването по т. 1. се прилага за обединението като цяло.

При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването по т. 1. се отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

2. Участникът за последните три приключили финансови години (2018 г., 2019 г. и 2020 г.) да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката относно строителството, изчислен на база годишните обороти - минимум 50 % от прогнозната стойност на строителството, равняващ се на минимум 1 794 072.18 лева без ДДС.

Информацията следва да обхваща последните три приключили финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Оборотът в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, е оборот от строителството и/или основния ремонт и/или реконструкцията на ВиК мрежи като елемент на техническата инфраструктура.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването по т. 2 се прилага за обединението като цяло.

При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването по т. 2 се отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

3. Участниците в обществената поръчка следва да са застраховани за риска „Професионална отговорност в проектирането“ и „Професионална отговорност на строителя“ съгласно чл.171 от ЗУТ, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектът, предмет на поръчката е четвърта група, първа категория строежи) или еквивалентна. Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за застраховка „Професионална отговорност“ се доказва от всеки участник в обединението, който ще изпълнява проектирането / строителството, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването по т. 3 се отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. и 2. Възл-лят поставя изискв. за налич. на опит съгл. чл. 63, ал. 1, т. 1, б. "а" и „б“ от ЗОП. 1.При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в част IV, "Критерии за подбор", "В. Технически и професионални способности." на ЕЕДОП за дейности с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката. При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответната информация се попълва в част IV, "Критерии за подбор", "В. Технически и професионални способности." на ЕЕДОП на членовете на обединението, чрез които участникът доказва поставеното изискване и документите се представят от тези членове. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, ЕЕДОП и документите се представят и за всеки от посочените подизпълнители. Доказване на посоченото изискване: Документи за доказване на изискването съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП - списък на услугите, които са идентични или сходни с тези на поръчката с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документ, доказващ извършената услуга. Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 2. При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в част IV, "Критерии за подбор", "В. Технически и професионални способности." на ЕЕДОП за строителство с предмет, идентичен или сходен с това на поръчката.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответната информация се попълва в част IV, "Критерии за подбор", "В. Технически и професионални способности." на ЕЕДОП на членовете на обединението, чрез които участникът доказва поставеното изискване и документите се представят от тези членове. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, ЕЕДОП и документите се представят и за всеки от посочените подизпълнители. Доказване на посоченото изискване - Документи за доказване на изискването съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП - списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

3. Възл-лят поставя изискв. за налич. на персонал и/или ръководен състав с определена профес. компетентност за изпълнение на поръчката съгл. чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП. При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в част IV, "Критерии за подбор", "В. Технически и професионални способности." на ЕЕДОП за професионалната компетентност на предложения екип.При участие на обединение, което не е юридическо лице съотв. информация се попълва в част IV, "Критерии за подбор", "В. Технически и професионални способности" на ЕЕДОП на членовете на обединението, чрез които участникът доказва поставените изисквания и документите се представят от тези членове. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители ЕЕДОП и документите се представят и за всеки от посочените подизпълнители. Доказв. на посоченото изискв. - съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6, от ЗОП: списък на членовете на персонала и/или ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват проф. компетентност на лицата.Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 ЗОП. Докум. се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Участникът следва за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил поне една дейност - услуга с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. Под „дейности - услуги с предмет сходен с този на поръчката” се считат проектантски дейности за изработване на инвестиционен/нни проект/и във фаза технически и/или работен проект за строителството и/или основния ремонт и/или реконструкцията на ВиК мрежи като елемент на техническата инфраструктура. Възложителят не изисква и не се интересува от обема на изпълнените услуги.

2. Участникът следва да е изпълнил за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата дейности – строителство с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.

Под строителство, сходно с предмета на поръчката, се разбира: строителството и/или основния ремонт /или реконструкцията на ВиК мрежи като елемент на техническата инфраструктура. Възложителят не изисква и не се интересува от обема на изпълненото строителство. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването по т.1 и 2. се прилага за обединението като цяло.При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването по т. 1 и 2. се отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

3.Участникът следва да разполага с персонал и/или ръководен състав, които ще отговарят за изпълнението на поръчката с определена професионална компетентност за това като минимум както следва: Екип за изпълнение на СМР: 1. Ръководител на екипа; 2. Технически ръководител: изискване за лицата по т. 1 и 2: висше образ. с квал-я „строит. инженер“, „инженер“ или „архитект“ или лице със средно образование с 4-годишен курс на обучение и придобита проф. квал-я в областите „Архитектура и строителство“ или „Техника“, а за чужд. лица – екв. образ. и квалиф-я, когато са придобити в чужбина; 3. Експерт ЗБУТ - налич. на валидно удостоверение/сертификат за завършено обуч. за длъжн. лице по безопасност и здраве или екв.; 4. Експерт Контрол на качеството - наличие на валидно удостоверение/сертификат за завършено обуч. в областта на контрола върху качеството на изпълнение в строителството и контрола на съответствието на строит. продукти със съществените изисквания по ЗУТ или екв. Допълн. изиск-я към експерти 1 до 4 вкл.: Съотв. експерт да е участвал при изпълнението на 1 строителство на позицията (или екв. позиция), за която е предложен в настоящата поръчка. Екип за израб. на инвестиц. проект фаза „Работен проект” и осъщ. на авторски надзор по време на строителството: 5. Проектант по част „ВиК“; 6. Проектант по част „Геодезическа“; 7. Проектант по част „Пож. безоп.“; 8. Проектант по част „ПБезоп. и Здраве“; 9. Проектант по част „ПУСО“; 10. Проектант по част "Хидрогеология": изискване за лицата по т. 5 - 10 вкл.: налич. на валидно удостоверение за пълна проектантска правоспос. по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиц. проектиране, а за чуждестранните лица еквивалентен документ, съгласно законод. на държавата, в която са установени.Допълн. изискв-я към експерти от 5 до 10 вкл.: Съотв. експерт да притежава специф. опит за изпълнено мин. 1 проектиране за частта на инвестиц. проект, за която е предложен в настоящата поръчка. Един експерт може да съвместява повече от една позиция (от 5 до 10 вкл.) в случай, че той отговаря на посочените за съответната позиция изисквания.

За чуждестранните лица се приемат еквивалентни документи, които се следват според законодателството на държавата, където са установени. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването по т. 3.се прилага за обединението като цяло. При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването по т. 3. се отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Участник в процедурата може да бъде всяко бълг. или чуждестр. ФЛ или ЮЛ или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги, предмет на настоящата обществена поръчка, съгласно законодателството на държ-та, в която то е установено. Отстранява се уч-ник, за който е налице което и да е от обст-вата по чл. 54, ал.1, т.1-7 и чл. 55, ал.1, т.1 - 5 от ЗОП (т.2: лишен е от правото да упражнява проектиране или строителство) и за когото са налице следните специф. национ. основания за отстраняване: налич. на обст-ва съгл. чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен изключението по чл.4 от същия закон; налич. на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП; налич. на обст-тва по чл. 69 от ЗПКОНПИ;за извършени нарушения по чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ, за прест-я по чл. 194 — 208, чл. 21За -217, чл. 219-252 и чл. 254а - 260 НК съгл. чл. 54, ал.1, т.1 от ЗОП; нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал.1 или 2, чл.228, ал.3 от КТ.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Участникът, определен за Изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора е в размер на 5 % (пет процента) от общата стойност на договора.

С договора е предвидена и гаранция, която обезпечава целия размер на авансовото плащане под формата на платежно нареждане по посочената по-горе банкова сметка/банкова гаранция/застраховка (свободна форма) относно авансовото плащане, което е 10 % от стойността на договора.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Плащанията ще се извършват съгласно клаузите на проекта на договор.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Не се изисква създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица. Договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи на възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата в която са установени.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 05/07/2021
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 06/07/2021
Local time: 14:00
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП жалба срещу решението за откриване на процедурата може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/06/2021