Usługi - 282827-2019

18/06/2019    S115

Polska-Raszyn: Usługi związane z odpadami

2019/S 115-282827

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Gminy Raszyn
Adres pocztowy: ul. Szkolna 2a
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Tel.: +48 227017803
Faks: +48 227017801
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.raszyn.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Raszyn

Numer referencyjny: ZP.271.1.13.2019.DC
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Raszyn z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1 – „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych w Gminie Raszyn”

Zadanie nr 2 – „Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców gminy Raszyn do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych w Gminie Raszyn

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90511000 Usługi wywozu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90512000 Usługi transportu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, Gmina Raszyn

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach Zadanie nr 1 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych w Gminie Raszyn” Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Raszyn oraz dostarczenia ich do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Zgodnie z zapisami zawartymi w „Opisie przedmiotu zamówienia” – stanowiącym załącznik A1 do niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamówienie obejmuje:

a) odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych oraz dostarczenie ich do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK),

b) odbieranie odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny, zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Raszyn,

c) zagospodarowanie (odzysk i unieszkodliwienie) zebranych odpadów komunalnych, zgodnie z wytycznymi przyjętymi w przepisach prawa i zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego Uchwałą Nr 3/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22.1.2019 roku w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 z załącznikami oraz Uchwałą Nr 4/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22.1.2019 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami dotyczącymi regionu zachodniego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 1462),

d) wyposażenie nieruchomości w odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia ilości worków i pojemników do zbiórki odpadów poszczególnych rodzajów,

e) utrzymanie pojemników do zbiórki odpadów w odpowiednim stanie porządkowym, technicznym i sanitarnym (mycie, dezynfekcja oraz dezynsekcja i naprawy techniczne pojemników),

f) obsługa zgłoszeń i reklamacji związanych z realizacją przedmiotu zamówienia oraz zamówień na usługi.

Charakterystyka miejsca świadczenia usługi:

a) zakładana ilość mieszkańców gminy Raszyn do obsługi w ramach systemu wynosi: 24 146

b) liczba nieruchomości jednorodzinnych wynosi: 6 110

c) liczba budynków wielorodzinnych wynosi: 49

d) powierzchnia gminy to 44,2 km2

e) długość dróg publicznych w Gminie Raszyn to około 200 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Częstotliwość odbioru odpadów zielonych z terenu zabudowy jednorodzinnej / Waga: 5
Kryterium kosztu - Nazwa: Częstotliwość odbioru odpadów biodegradowalnych z terenu zabudowy jednorodzinnej / Waga: 5
Kryterium kosztu - Nazwa: Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych z terenu zabudowy jednorodzinnej / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Częstotliwość mycia pojemników / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Ilość punktów adresowych w miesiącu do odbioru odpadów wielkogabarytowych / Waga: 10
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu usług tożsamych z przedmiotem zamówienia, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) - zg. z SIWZ i wzorem umowy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości, odpowiednio dla każdego z zadań:

350 000,00 PLN (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) – składając ofertę na zadanie nr 1

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców gminy Raszyn do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, Gmina Raszyn

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach Zadanie nr 2 „Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców gminy Raszyn do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”, Wykonawca zobowiązany będzie do przyjęcia od mieszkańców gminy Raszyn, bez pobierania dodatkowych opłat indywidualnych, odpadów komunalnych selektywnie zbieranych – zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia – załącznik A2, w postaci:

a) selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych i surowcowych,

b) odpadów zielonych i bioodpadów,

c) odpadów wielkogabarytowych,

d) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

e) przeterminowanych leków i chemikaliów,

f) zużytych baterii i akumulatorów,

g) zużytych opon,

h) odzieży i tekstyliów,

i) odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości do 750 kg rocznie z każdej nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy Raszyn.

Charakterystyka miejsca świadczenia usługi:

a) zakładana ilość mieszkańców gminy Raszyn do obsługi w ramach systemu wynosi szacunkowo 24 146;

b) liczba nieruchomości zamieszkanych jednorodzinnych wynosi szacunkowo: 6 110;

c) liczba budynków zamieszkanych wielorodzinnych wynosi szacunkowo: 49.

Planowane terminy otwarcia PSZOK – co najmniej dwa dni w tygodniu (jeden dzień roboczy oraz sobota) w godzinach 16:00 – 22:00 (dni robocze), 10:00 – 18:00 (sobota)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Częstotliwość przyjmowania odpadów segregowanych do PSZOK / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Odległość PSZOK od granicy Gminy Raszyn / Waga: 20
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu usług tożsamych z przedmiotem zamówienia, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) zgodnie z SIWZ oraz wzorem umowy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości, odpowiednio dla każdego z zadań:

15 000,00 PLN (piętnaście tysięcy złotych) – składając ofertę na zadanie nr 2

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, dot. zadania 1;

1. zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Raszyn, o którym mowa w art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1454 ze zm.),

2. zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1466 ze zm.),

3. zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez Marszałka Województwa, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. z 2019 r. poz. 701 ze zm.),

4. posiada zawartą umowę z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (dalej: RIPOK) dla regionu zachodniego na przyjmowanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i innych bioodpadów kuchennych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych (powstających z mechanicznej obróbki odpadów) a w przypadku gdy Wykonawca jest podmiotem odpowiedzialnym za eksploatację RIPOK - znajduje się w zestawieniu instalacji RIPOK w aktualnie obowiązującym Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla regionu zachodniego.

Dot. zadania 2;

1. zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1466 ze zm.);

2. stosowne zezwolenie na zbieranie na terenie udostępnionego PSZOK odpadów wymienionych w – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia;

3. posiada zawartą umowę z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (dalej: RIPOK) dla regionu zachodniego na przyjmowanie przekazanych przez właścicieli nieruchomości odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz pozostałości z sortowania odpadów i pozostałości po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania a w przypadku gdy Wykonawca jest podmiotem odpowiedzialnym za eksploatację RIPOK - znajduje się w zestawieniu instalacji RIPOK w aktualnie obowiązującym Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego;

4. posiada zawartą umowę bądź umowy z podmiotami posiadającymi zezwolenie na przetwarzanie odpadów będących przedmiotem niniejszego zamówienia lub umowę bądź umowy z podmiotami posiadającymi zezwolenie na zbieranie odpadów będących przedmiotem niniejszego zamówienia i przedstawi oświadczenie tych podmiotów, potwierdzające, że odpady przekazywane przez Wykonawcę zostaną przekazane podmiotom posiadającym zezwolenia na przetwarzanie odpadów – w przypadku braku zezwoleń Wykonawcy na przetwarzanie odpadów

1. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub CEiIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

3 Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie bieżącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4 Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) sytuacja ekonomiczna: Wykonawca winien wykazać, iż posiada opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1;

b) w przypadku składania oferty na zadanie nr 2 – Zamawiający nie określa wymagań

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, się wykonaniem głównych usług w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i przedmiotu, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów (poświadczeń) dotyczących najważniejszych usług, określających czy usługi zostały wykonane należycie w tym co najmniej:

1 (jedno) zamówienie (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na odbiorze stałych odpadów komunalnych o wartości, nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców– w przypadku składania oferty na zadanie nr 1;

1 (jedno) zamówienie (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegających na odbiorze odpadów segregowanych i przekazywania ich do RIPOK o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców– w przypadku składania oferty na zadanie nr 2.

2) w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Umowa będzie realizowana zgodnie z zapisami wzoru umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia - oddzielnie dla każdego z zadań

Informacja dot. art. 13 RODO: Administratorem danych osobowych jest Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn, POLSKA

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/07/2019
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/07/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego:

05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a, POLSKA - sala konferencyjna Urzędu Gminy

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów,

a) o których mowa w pkt 6.2.1. SIWZ, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp (wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert);

b) o którym mowa w pkt 6.2.2 SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

Nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 6.2.1 - 6.2.2 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zwierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);

3) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 6.2.1 SIWZ, składa dokument o którym mowa w pkt. 6.3.1a) SIWZ w zakresie określonym w art. Art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz w ustępie 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem, zawierającym oświadczenie tej osoby, złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

Zamawiający informuje, iż zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia.

1 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być opatrzone klauzulą: „Nie udostępniać innym Wykonawcom”. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa - w rozumieniu art. 11, ust. 2 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.

2 Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

4 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone w ofercie, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnym pliku z oznakowaniem „informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa” Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią zg. z SIWZ

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/06/2019