Supplies - 282862-2021

Submission deadline has been amended by:  378945-2021
04/06/2021    S107

Poland-Warsaw: Locomotives

2021/S 107-282862

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: „PKP Intercity” S.A.
Postal address: Al. Jerozolimskie 142A
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 02-305
Country: Poland
Contact person: „PKP Intercity” S.A., Biuro Zakupów, ul. Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa
E-mail: barbara.krolak@intercity.pl
Internet address(es):
Main address: https://www.intercity.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pkpintercity.eb2b.com.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Railway services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa 63 lokomotyw elektrycznych wielosystemowych o prędkości nie mniejszej niż 200 km/h wraz ze świadczeniem usług utrzymania

Reference number: 20/WNP-006234/TUT
II.1.2)Main CPV code
34611000 Locomotives
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 63 lokomotyw elektrycznych wielosystemowych o prędkości nie mniejszej niż 200 km/h wraz ze świadczeniem usług utrzymania.

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego na podstawie ustawy z 11.9.2019 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp” lub „Pzp".

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 63 lokomotyw elektrycznych wielosystemowych o prędkości nie mniejszej niż 200 km/h wraz ze świadczeniem usług utrzymania.

2. Zamawiający wskazuje, że Opis potrzeb i wymagań zamawiającego umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu zamieszczony zostanie na stronie internetowej https:// pkpintercity.eb2b.com.pl, od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.

3. Zamawiający informuje, że nie przewiduje nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu przedstawią rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert.

4. Zamawiający wskazuje, że nie przewiduje podziału dialogu na etapy, w celu ograniczenia liczby rozwiązań, które będą przedmiotem dialogu na kolejnych etapach.

5. Zamawiający przedstawia poniżej wstępny harmonogram postępowania:

1) składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – zgodnie z terminem wskazanym w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu;

2) badanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – lipiec 2021;

3) zaproszenie do udziału w dialogu konkurencyjnym – lipiec 2021;

4) dialog z wykonawcami, zaproszenie do składania ofert – sierpień – październik 2021;

5) składanie ofert – listopad-grudzień 2021;

6) rozstrzygnięcie – luty 2022.

Zamawiający jednocześnie informuje, że przedmiotowy harmonogram ma charakter ramowy i może ulec zmianie w zależności od faktycznego przebiegu postępowania i ewentualnych procedur odwoławczych.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged minimum number: 2
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Nie dotyczy

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. W warunkach postępowania zamawiający przewiduje prawo opcji.

2. Prawo opcji będzie polegało na możliwości dostawy dodatkowych maksymalnie 32 lokomotyw wielosystemowych o prędkości nie mniejszej niż 200 km/h wraz ze świadczeniem usług utrzymania.

3. Zamawiający nie będzie miał obowiązku korzystania z prawa opcji, ale w przypadku skorzystania, wykonawca będzie zobowiązany do jego realizacji. Opcjonalny zakres będzie realizowany wyłącznie po uprzednim otrzymaniu przez wykonawcę w trakcie obowiązywania umowy odrębnego pisemnego powiadomienia o skorzystaniu przez zamawiającego z prawa opcji.

4. Zamawiający może skorzystać z opcji tylko częściowo.

5. Zamawiający może skorzystać z opcji stopniowo, składając wykonawcy oświadczenia w różnych terminach.

6. Cena jednostkowa za dostawę lokomotyw oraz wynagrodzenie wykonawcy za świadczenia przez wykonawcę usług utrzymania lokomotyw objętych prawem opcji będą takie same jak dla zamówienia podstawowego.

7. Warunki dostawy oraz warunki świadczenia usług utrzymania lokomotyw objętych prawem opcji będą takie same jak dla lokomotyw objętych zamówieniem podstawowym.

8. Okoliczności skorzystania z prawa opcji przez zamawiającego określone zostaną w dokumentacji postępowania po przeprowadzeniu dialogu z wykonawcami.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Ad. II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie po przeprowadzeniu dialogu z wykonawcami.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

1) wobec których nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 Pzp (z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h Pzp, oraz przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2 Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h Pzp)

b) art. 109 ust. 1 pkt 1, 4– 10 Pzp.

Więcej informacji o podstawach wykluczenia zamawiający zawarł w Opisie potrzeb i wymagań;

2) spełnią warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 Pzp w zakresie:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie),

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie),

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (zgodnie z sekcją III.1.2),

d) zdolności technicznej lub zawodowej (zgodnie z sekcją III.1.3).

2. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) jako dowodu potwierdzającego, na dzień składnia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, który tymczasowo zastępuje wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Sposób uzupełniana JEDZ i zakres uzupełnienia zamawiający wskazał szczegółowo w Opisie potrzeb i wymagań, dostępnym od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie https://pkpintercity.eb2b.com.pl.

3. W celu potwierdzenia, iż wobec wykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia wskazane w ust. 1 pkt 1, zamawiający będzie wymagać, w odpowiedzi na wezwanie, przed wyborem najkorzystniejszej oferty od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415). Zamawiający wskazuje, że przysługuje mu uprawnienie do żądania powyższych podmiotowych środków dowodowych na każdym etapie postępowania, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego jego przebiegu.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

2. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże się:

1) posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 30 750 000,00 PLN;

2) posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 45 000 000,00 PLN.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą łącznie spełniać warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej.

4. W przypadku wykazania się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową w walucie innej niż PLN, przeliczenie tych wartości nastąpi po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku gdy w tym dniu, NBP nie opublikuje tabeli kursów średnich, zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich opublikowanych w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

5. W przypadku wykazania się posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w walucie innej niż PLN, przeliczenie tych wartości nastąpi po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku gdy w tym dniu, NBP nie opublikuje tabeli kursów średnich, zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich opublikowanych w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1.W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej określonych powyżej, zamawiający żąda złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenia JEDZ:

1) w części IV sekcja B pkt 5 – w odniesieniu do sumy gwarancyjnej posiadanego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wymaganym w warunku poziomie;

2) w części IV sekcja B pkt 6 – w odniesieniu do wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej na wymaganym w warunku poziomie.

2. W celu potwierdzenia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający będzie wymagać, w odpowiedzi na wezwanie, przed wyborem najkorzystniejszej oferty od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

2) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

3. Zamawiający wskazuje, że przysługuje mu uprawnienie do żądania powyższych podmiotowych środków dowodowych na każdym etapie postępowania jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego jego przebiegu.

4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który posiada zdolność techniczną i zawodową.

2. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał:

a) dostawę (dostawy) lub naprawę okresową (naprawy okresowe) lub naprawę okresową (naprawy okresowe) z modernizacją (modernizacjami) – łącznie nie mniej niż 10 (dziesięciu) pojazdów kolejowych z napędem elektrycznym i

b) co najmniej 15 (piętnaście) usług utrzymania pojazdów kolejowych z napędem elektrycznym obejmującym czynności utrzymaniowe na 2-gim poziomie utrzymania, 10 (dziesięć) usług utrzymaniowych na 3-im poziomie utrzymania oraz co najmniej 5 (pięć) usługi na co najmniej 4-tym poziomie utrzymania.

3. Pod pojęciem dostawy spełniającej wymogi niniejszego warunku, należy rozumieć dostawę w rozumieniu art. 605 ustawy z 23.4.1964 kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740) fabrycznie nowych pojazdów kolejowych z napędem elektrycznym.

4. Za naprawy okresowe, spełniające wymogi niniejszego warunku, uznane zostaną usługi utrzymaniowe na poziomie P5 w rozumieniu załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz.U. 2016 r. poz. 226 ze zm.).

5. Przez modernizację w rozumieniu powyższego warunku rozumie się prace modyfikacyjne zgodnie z § 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.10.2005 w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 226 ze zm.).

6. Za usługi utrzymaniowe (czynności utrzymaniowe) spełniające wymogi niniejszego warunku, uznane zostaną usługi utrzymaniowe odpowiednio na poziomie co najmniej poziomu P2, poziomu P3, poziomu P4 i poziomu P5 w rozumieniu załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 226 ze zm.).

7. Przez pojazd kolejowy w rozumieniu powyższego warunku rozumie się pojazd z napędem elektrycznym zgodny z definicją zawartą w art. 4 ust. 6 ustawy z 28.3.2003 o transporcie kolejowym (Dz.U. 2020 r., poz. 1043 ze zm.)

8. Jeżeli wykonawca w dacie składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wykonuje zamówienie, o którym mowa w niniejszym warunku, warunek uznaje się za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania wniosków wykonawca wykonał dostawy/naprawy/naprawy z modernizacją/usługi utrzymaniowe, w liczbie nie mniejszej niż określona powyżej.

9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą łącznie spełniać warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej określonych powyżej, zamawiający żąda złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, JEDZ w części IV sekcja C pkt 1b, w postaci:

1) wykazu dostawy lub napraw okresowych lub napraw okresowych z modernizacją, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane;

2) wykazu usług utrzymania pojazdów kolejowych z napędem elektrycznym, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane.

2. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw/napraw/usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz ma dotyczyć dostaw/napraw/usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

3. W celu potwierdzenia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający będzie wymagać, złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) dowodów określających czy dostawy/naprawy/usługi wymienione w części IV sekcja C pkt 1b JEDZ zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy/naprawy/usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;

2) zgodnie z art. 127 ust. 1 Pzp zamawiający nie będzie żądał złożenia wykazów, o których mowa w ust. 1, gdyż podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia JEDZ.

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 3, składają odpowiednio wykonawca / wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez zamawiającego i określonych w Opisie potrzeb i wymagań. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

1. Na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wadium nie wnosi się. Do wniesienia wadium w wysokości 28 310 000,00 PLN, zobowiązany będzie wykonawca zaproszony do złożenia oferty.

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej z form lub w formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.

3. Zamawiający wymaga, aby wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto oferty wraz z prawem opcji odpowiadającej wartości brutto umowy wraz z prawem opcji.

4. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy winno zostać wniesione w jednej z form lub w formach określonych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

1. Warunki finansowe i płatności zostaną określone w projektowanych postanowieniach umowy, które będą stanowiły integralną część SWZ.

2. Finalna wersja dokumentów zamówienia zostanie przygotowana po przeprowadzeniu dialogu z wykonawcami.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

1. Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

2. Zaleca się, aby pełnomocnictwo jednoznacznie określało postępowanie, do którego się odnosi, zakres czynności, do których został umocowany pełnomocnik, wskazywało pełnomocnika, wskazywało wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone zostaną w istotnych postanowieniach umowy opracowanych na etapie dialogu konkurencyjnego, które będą stanowiły integralną część SWZ.

2. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przygotowana przez zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się w Opisie potrzeb i wymagań.

3. Dokumentacja postępowania dostępna jest na platformie zakupowej zamawiającego (https:// pkpintercity.eb2b.com.pl), od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia. Link bezpośrednio odsyłający do dokumentacji postępowania znajdującej się na platformie zakupowej zamawiającego dostępny jest na stronie internetowej (www.intercity.pl/pl/site/o-nas/przetargi/biezace-przetargi/) – pod nazwą postępowania.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Competitive dialogue
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 01/07/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 29/10/2021
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem (https://pkpintercity.eb2b.com.pl). Pod wskazanym adresem w Opisie potrzeb i wymagań, dostępne są szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

2. Zasady polegania na sytuacji lub na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, o których mowa w art. 118 Pzp zamawiający opisał w sposób szczegółowy w Opisie potrzeb i wymagań.

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

4. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów zgodnie z § 5 rozporządzenia, o którym mowa ust. 3.

5. Ad. IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: termin związania ofertą wynosi 120 dni. Ze względu na konstrukcję formularza ogłoszenia w IV.2.6) podano 4 miesiące (od ustalonej daty składania ofert).

6. Ad. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Ze względu na złożoność zamówienia nie można na tym etapie postępowania ustalić znaczenia (wag) kryteriów oceny ofert.

Zamawiający poniżej podaje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego:

1) cena jednostkowa dostawy pojazdu;

2) stawka za świadczenie usług utrzymania;

3) gwarancja dla pojazdu co najmniej 36 miesięcy;

4) maksymalna liczba zdarzeń powodujących utratę zasadniczych cech eksploatacyjnych w cyklu 250 tys. km na poziomie nie większym niż 3;

5) współczynnik gotowości technicznej na poziomie co najmniej 95 %;

6) współczynnik niezawodności technicznej na poziomie co najmniej 95 %.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX tej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);

2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku;

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;

5) określenie przedmiotu zamówienia;

6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy;

8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;

9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;

10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;

11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;

12) wykaz załączników.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania wykonawcy informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przesłana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej – wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia;

3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż określone w pkt 1–2, jak również w terminach określonych w art. 515 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
31/05/2021