Dostawy - 282880-2021

Submission deadline has been amended by:  321720-2021
04/06/2021    S107

Polska-Białystok: Olej napędowy

2021/S 107-282880

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5420206596
Adres pocztowy: ul. Składowa 7
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 15-399
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
E-mail: dz@kpk.bialystok.pl
Tel.: +48 857424537
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kpk.bialystok.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.kpk.bialystok.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://josephine.proebiz.com/pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/
I.6)Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy oleju napędowego transportem Wykonawcy

Numer referencyjny: KPK/ZP/ON/78/21
II.1.2)Główny kod CPV
09134100 Olej napędowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Głównym przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego określonego kodem wg CPV – 09134100 – 8, dla Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Białymstoku przy ul. Składowej 7. Paliwo jest przeznaczone do napędu wysokoprężnych silników spalinowych, spełniających normy emisji spalin EURO 3 do EURO 6, eksploatowanych w autobusach komunikacji miejskiej.

Zamawiający zamierza zakupić łącznie 3 100 000 l (3 100 m3) oleju napędowego (w temperaturze rzeczywistej).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 845 472.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

15-399 Białystok, ul. Składowa 7, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1.1. Główny przedmiot zamówienia

Głównym przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego określonego kodem wg CPV – 09134100-8, dla Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Białymstoku przy ul. Składowej 7. Paliwo jest przeznaczone do napędu wysokoprężnych silników spalinowych, spełniających normy emisji spalin EURO 3 do EURO 6, eksploatowanych w autobusach komunikacji miejskiej.

Zamawiający zamierza zakupić łącznie 3 100 000 l (3 100 m3) oleju napędowego (w temperaturze rzeczywistej). W poszczególnych okresach roku Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać standardowy olej napędowy o temperaturze blokowania zimnego filtra oraz spełniającego pozostałe wymagania jakościowe, określone w rozporządzeniu M.G z 9.10.2015 (Dz.U. z 2015r poz. 1680) w sprawie jakości paliw ciekłych. Parametry określone w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia są minimalnymi, które winien spełniać oferowany olej napędowy. Zamawiający przewiduje następujące zużycie przedmiotowego oleju napędowego:

— okres letni 2 250 000 l,

— okres przejściowy 700 000 l,

— okres zimowy 150 000 l.

Dodatkowym wymaganiem Zamawiającego jest aby Wykonawca był przygotowany w okresie zimowym na dostawy oleju napędowego o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych, spełniającego również wymagania jakościowe, określone w Załączniku nr 3 do powyższego rozporządzenia. Gdy w okresie realizacji zamówienia wystąpią spadki temperatury poniżej minus 20 oC (np.: -20,10 oC), Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać olej napędowy o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych (o temp blokowania CFPP -32 oC – może być olej napędowy Arktyczny 2 o takiej temperaturze blokowania CFPP lub równoważny), w zależności od prognozowanych temperatur otoczenia. Zamawiający przewiduje, że paliwa o właściwościach niskotemperaturowych, może potrzebować ok. 150 000 l. O konieczności dostawy takiego paliwa Zamawiający powiadomi Wykonawcę z minimum trzydniowym wyprzedzeniem. Przewidywane potrzeby Zamawiającego w zakresie paliwa o tych właściwościach ujęte są w podanej ilość oleju napędowego dla okresu zimowego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Dla wykazania spełniania tego warunku Zamawiający wymaga:

1.2.1.1. posiadania aktualnej i opłaconej koncesji na produkcję i/lub obrót paliwami płynnymi, wydanej na podstawie przepisów ustawy z 10.4.1997 – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 roku poz. 1059 z późn. zm.) – w zależności od statusu Wykonawcy;

1.2.1.2. posiadania aktualnego zezwolenia lub licencji na wykonywanie krajowego transportu rzeczy lub zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez Wykonawcę prowadzenia przewozów drogowych, jako działalności pomocniczej, w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej;

1.2.1.3. posiadania rejestracji w rejestrze prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej jako miejsca zgłaszania przewozu zamawianego oleju napędowego.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dla wykazania spełniania tego warunku Zamawiający wymaga:

1.2.2.1. wniesienia opłaty koncesyjnej za sprzedaż paliw w 2020 r.;

1.2.2.2. posiadania środków własnych lub posiadania zdolności kredytowej na kwotę minimum 1 000 000 PLN, gdyż Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej.

Dla wykazania spełniania tego warunku Zamawiający wymaga:

1.2.3.1. wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, przynajmniej dwóch zamówień na sukcesywne dostawy paliw płynnych o wartości i rodzaju zbliżonym do niniejszego postępowania dla dwóch różnych odbiorców. Przez zamówienie o rodzaju zbliżonym do niniejszego postępowania, Zamawiający rozumie dostawę paliw ciekłych dla jednego odbiorcy o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN netto, zrealizowaną w okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy. Zamawiający uzna dostawy za spełniające powyższe wymagania, jeżeli okres dostaw będzie dłuższy/krótszy a ilość i wartość proporcjonalnie większa/równa od określonych wyżej.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek ten musi być spełniony przynajmniej przez jednego z Wykonawców występujących wspólnie;

1.2.3.2. dysponowania co najmniej dwoma cysternami samochodowymi o pojemności komór ok. 30 000 l każda, przewidzianych do obsługi niniejszego zamówienia i spełniających wymagania opisane w rozdz. III, ust. 1 pkt 2 SWZ.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

2. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tys. PLN). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form:

2.1. pieniądzu;

2.2. gwarancjach bankowych;

2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;

2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1804 ze zm.). Inne niż ww. formy wniesienia wadium są niedopuszczalne.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Dostawy oleju napędowego będą następowały na pisemne zlecenie Zamawiającego (

e-mailem), wskazujące dzień jej realizacji. Zamówienie będzie składane z dwudniowym wyprzedzeniem – nie później niż do godz. 14.00 w drugim dniu poprzedzającym datę planowanej dostawy (z zastrzeżeniem zamówień na paliwo o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych). Wykonawca będzie zobowiązany potwierdzić e-mailem wpłynięcie zamówienia. O każdej zmianie ilości zamawianego paliwa Zamawiający poinformuje Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak niż do godz. 12.00 w dniu poprzedzającym dostawę.

Zamawiający dopuszcza opóźnienie dostawy, lecz nie większe niż 1 dzień od wyznaczonego terminu. Mimo ewentualnego opóźnienia dostawy paliwa, Wykonawca w wystawianej fakturze będzie ujmował cenę z dnia, w którym była wymagana dostawa.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Jako grupa Wykonawców ubiegająca się wspólnie o zamówienie publiczne musi spełniać łącznie warunki udziału określone w rozdz. VI SWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Dostawy paliwa wykonywane transportem będącym w dyspozycji Wykonawcy, będą kierowane do zakładowej stacji paliw Zamawiającego, posiadającej dwa podziemne dwukomorowe zbiorniki, spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 20.1.2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 168) i położonej w Białymstoku przy ul. Składowej 7. Urządzenia pomiarowe zamontowane w zbiorniku w postaci systemu kontrolno-pomiarowego SiteSentinel produkcji firmy PetroVent posiadają aktualnie ważne cechy legalizacyjne i świadectwa wydane przez Obwodowy Urząd Miar w Białymstoku we wrześniu 2018 r.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 104-252228
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/07/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/09/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/07/2021
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

15-399 Białystok, ul. Składowa 7, pok. 108 (sala konferencyjna), POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Co roku

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu portalu https://josephine.proebiz.com

3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcą:

Zbigniew Wojno e-mail: dz@kpk.bialystok.pl;

Leszek Danilczuk e-mail: dz@kpk.bialystok.pl

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na bezpłatnym portalu https://josephine.proebiz.com Wykonawca posiadający konto na https://josephine.proebiz.com ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz formularza do komunikacji.

Administrator platformy Josephine deklaruje wsparcie techniczne potencjalnym oferentom przy pomocy numeru telefonu +48 222139900 lub mailowo: houston@proebiz.com lub pomoc@proebiz.com

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie korzystania z portalu https://josephine.proebiz.com

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/06/2021