Práce - 282969-2023

12/05/2023    S92

Slovensko-Banská Bystrica: Výkopové zemné práce a presun zemín

2023/S 092-282969

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Práce

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36038351
Poštová adresa: Námestie SNP 8
Mesto/obec: Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
PSČ: 97566
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík
E-mail: bohuslav.chudik@lesy.sk
Telefón: +421 905444577
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ Karpaty
Poštová adresa: Pri rybníku 1301
Mesto/obec: Šaštín-Stráže
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
PSČ: 90841
Štát: Slovensko
E-mail: lesy.karpaty@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ Tatry
Poštová adresa: Juraja Martinku 110/6
Mesto/obec: Liptovský Hrádok
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
Štát: Slovensko
E-mail: lesy.tatry@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ Šariš
Poštová adresa: Obrancov mieru 6
Mesto/obec: Prešov
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
Štát: Slovensko
E-mail: lesy.saris@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ Podunajsko
Poštová adresa: Koháryho 2
Mesto/obec: Levice
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 93401
Štát: Slovensko
E-mail: lesy.podunajsko@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ Tribeč
Poštová adresa: Parková 7
Mesto/obec: Topoľčianky
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 95193
Štát: Slovensko
E-mail: lesy.tribec@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ Považie
Poštová adresa: Hodžova 38
Mesto/obec: Trenčín
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
PSČ: 91101
Štát: Slovensko
E-mail: lesy.povazie@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ Sever
Poštová adresa: Nám. M. R. Štefánika 1
Mesto/obec: Žilina
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
PSČ: 01001
Štát: Slovensko
E-mail: lesy.sever@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ Horehronie
Poštová adresa: Hlavná 245/72
Mesto/obec: Čierny Balog
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
PSČ: 97652
Štát: Slovensko
E-mail: lesy.horehronie@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ Poľana
Poštová adresa: Kriváň 334
Mesto/obec: Kriváň
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
PSČ: 96204
Štát: Slovensko
E-mail: lesy.polana@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ Gemer
Poštová adresa: Námestie slobody 2
Mesto/obec: Revúca
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
PSČ: 05001
Štát: Slovensko
E-mail: lesy.gemer@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ Východ
Poštová adresa: Jovická 2
Mesto/obec: Rožňava
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
Štát: Slovensko
E-mail: lesy.vychod@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ Vihorlat
Poštová adresa: Čemernianska 136
Mesto/obec: Vranov nad Topľou
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
PSČ: 09301
Štát: Slovensko
E-mail: lesy.vihorlat@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ lesnej techniky
Poštová adresa: Mičinská cesta 33
Mesto/obec: Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
PSČ: 97405
Štát: Slovensko
E-mail: a.luptakova@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ Semenoles
Poštová adresa: Pri železnici 52
Mesto/obec: Liptovský Hrádok
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
Štát: Slovensko
E-mail: semenoles@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ Ulič
Poštová adresa: Ulič 96
Mesto/obec: Ulič
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
PSČ: 06767
Štát: Slovensko
E-mail: jana.coganova@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/467522
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Hospodárske a finančné záležitosti

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Služby mechanizačnými prostriedkami

Referenčné číslo: 05/NLZ/2023 - DNS
II.1.2)Hlavný kód CPV
45112000 Výkopové zemné práce a presun zemín
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému a zadávanie jednotlivých zákaziek v rámci vyhláseného DNS na predmet zákazky s názvom: Služby mechanizačnými prostriedkami, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupín, ktoré sú uvedené vyššie.

Bližšie vymedzenie predmetu zákazky:

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako "DNS") budú služby na oprave a údržbe lesných ciest, zvážnic a približovacích liniek. Hlavnými úkonmi sú výkopové práce, rozhŕňanie, nakladanie zeminy (príp. sypkých materiálov, kameniva, štrkodrviny), zemná úprava pláne zvážnic bez rozhŕňania štrku (úprava koľají po ťažbovo-dopravnej erózii, dopravnej erózii, vodnej erózii a pod.). Údržba výkopovej a násypovej časti telesa cesty, zvážnice a výjazdy do porastov, zakopávanie kolov, rozhŕňanie kameniva, úprava dočasných skládok dreva pri lesných cestách. Základné práce vykonávané na lesných cestách a zvážniciach pozostávajú z čistenia pozdĺžnych odvodňovacích objektov (s prehodením alebo nakladaním zeminy), čistením krajníc, výkopovými prácami pri oprave priečnych odvodňovacích objektov (napr. výmena poškodených rúrových priepustov pomocou rýpadlo-nakladača s vytiahnutím/vyvezením rúr na zvážnicu do cca. 1 km). Osadenie odvodňovacích zvodníc s ich rozvezením, čistenie kalových jám. Tieto práce sa najčastejšie vykonávajú rýpadlo-nakladačom. V niektorých prípadoch sú potrebné výkopové práce v podmienkach, kde nepostačuje bežná dĺžka dosahu ramena. Preto je potrebné rýpadlo. Pracovné úkony pozostávajú z výkopových prác, naloženia na dopravný prostriedok a celkového urovnania povrchov na objektoch. Väčšina prác na lesných cestách a zvážniciach sa vykonáva na spevnených komunikáciách s asfaltovým alebo kameninovým povrchom. Práce na zriadení približovacích liniek pozostávajú z výkopových prác, odstraňovaný pňov a celkovú úpravu povrchu rozhŕňaním v lesných porastoch. Zemné práce dozérom (do 90 kW a nad 90 kW), zriaďovanie dočasných približovacích ciest do 4m šírky, úprava existujúcich zvážnic a približovacích liniek, svahovanie, úprava pláne, zemné práce.

Mulčovanie banketov a krajníc lesných ciest traktorom s adaptérom, odstraňovanie náletových drevín z telesa LC, orezávanie okrajových stromov pomocou adaptéra.

Čistenie manipulačno-expedičných drevoskladov obsahuje zhŕňanie a nakladanie zeminy a kôry z priestorov medzi dopravníkmi manipulačnej linky a príslušných plôch.

Súčasťou zákazky je aj doprava nákladným automobilom do 12 t alebo nad 12 t, potrebným na prepravu materiálov (kamenivo, štrkodrvina, zemina, železné rúry, železobetónové rúry , zvodnice a iné) na krátke (do 5 km), stredne dlhé (do 20 km) a dlhé vzdialenosti (nad 20 km) po štátnych komunikáciách, lesných cestách spevnených a lesných cestách nespevnených. Doprava je vykonávaná aj v sťažených klimatických podmienkach na lesných cestách s občasným sklonom do 15 % a asfaltovým alebo kameninovým povrchom (resp. zemným a rozbahneným povrchom). Pohon väčšieho počtu náprav je vhodnejší vzhľadom na stúpanie a klimatické podmienky dopravy. Najčastejšie sú prepravovaná sypké materiáli kamenivo, štrkodrvina, zemina alebo kamenivo z miestnych zdrojov, v nepravidelných intervaloch závislých od aktuálnych potrieb a počasia počas celého roka.

V prípade, že si to bude predmet konkrétnej zákazky vyžadovať, verejný obstarávateľ bude uplatňovať environmentálne a sociálne aspekty verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ zriaďuje (vyhlasuje) DNS pre svoje organizačné zložky - odštepné závody:

1) OZ Karpaty

2) OZ Podunajsko

3) OZ Tribeč

4) OZ Považie

5) OZ Sever

6) OZ Tatry

7) OZ Horehronie

8) OZ Poľana

9) OZ Gemer

10) OZ Východ

11) OZ Šariš

12) OZ Vihorlat

13) OZ Lesnej techniky

14) OZ Semenoles

15) OZ Ulič

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 14 000 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45112000 Výkopové zemné práce a presun zemín
45233141 Práce na údržbe ciest
45233142 Práce na oprave ciest
45246410 Údržba protipovodňových ochranných zariadení
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, resp. jeho organizačné zložky a organizačné jednotky - jednotlivé lesné správy a lesné obvody

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému a zadávanie jednotlivých zákaziek v rámci vyhláseného DNS na predmet zákazky s názvom: Služby mechanizačnými prostriedkami, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupín, ktoré sú uvedené vyššie.

Bližšie vymedzenie predmetu zákazky:

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako "DNS") budú služby na oprave a údržbe lesných ciest, zvážnic a približovacích liniek. Hlavnými úkonmi sú výkopové práce, rozhŕňanie, nakladanie zeminy (príp. sypkých materiálov, kameniva, štrkodrviny), zemná úprava pláne zvážnic bez rozhŕňania štrku (úprava koľají po ťažbovo-dopravnej erózii, dopravnej erózii, vodnej erózii a pod.). Údržba výkopovej a násypovej časti telesa cesty, zvážnice a výjazdy do porastov, zakopávanie kolov, rozhŕňanie kameniva, úprava dočasných skládok dreva pri lesných cestách. Základné práce vykonávané na lesných cestách a zvážniciach pozostávajú z čistenia pozdĺžnych odvodňovacích objektov (s prehodením alebo nakladaním zeminy), čistením krajníc, výkopovými prácami pri oprave priečnych odvodňovacích objektov (napr. výmena poškodených rúrových priepustov pomocou rýpadlo-nakladača s vytiahnutím/vyvezením rúr na zvážnicu do cca. 1 km). Osadenie odvodňovacích zvodníc s ich rozvezením, čistenie kalových jám. Tieto práce sa najčastejšie vykonávajú rýpadlo-nakladačom. V niektorých prípadoch sú potrebné výkopové práce v podmienkach, kde nepostačuje bežná dĺžka dosahu ramena. Preto je potrebné rýpadlo. Pracovné úkony pozostávajú z výkopových prác, naloženia na dopravný prostriedok a celkového urovnania povrchov na objektoch. Väčšina prác na lesných cestách a zvážniciach sa vykonáva na spevnených komunikáciách s asfaltovým alebo kameninovým povrchom. Práce na zriadení približovacích liniek pozostávajú z výkopových prác, odstraňovaný pňov a celkovú úpravu povrchu rozhŕňaním v lesných porastoch. Zemné práce dozérom (do 90 kW a nad 90 kW), zriaďovanie dočasných približovacích ciest do 4m šírky, úprava existujúcich zvážnic a približovacích liniek, svahovanie, úprava pláne, zemné práce.

Mulčovanie banketov a krajníc lesných ciest traktorom s adaptérom, odstraňovanie náletových drevín z telesa LC, orezávanie okrajových stromov pomocou adaptéra.

Čistenie manipulačno-expedičných drevoskladov obsahuje zhŕňanie a nakladanie zeminy a kôry z priestorov medzi dopravníkmi manipulačnej linky a príslušných plôch.

Súčasťou zákazky je aj doprava nákladným automobilom do 12 t alebo nad 12 t, potrebným na prepravu materiálov (kamenivo, štrkodrvina, zemina, železné rúry, železobetónové rúry , zvodnice a iné) na krátke (do 5 km), stredne dlhé (do 20 km) a dlhé vzdialenosti (nad 20 km) po štátnych komunikáciách, lesných cestách spevnených a lesných cestách nespevnených. Doprava je vykonávaná aj v sťažených klimatických podmienkach na lesných cestách s občasným sklonom do 15 % a asfaltovým alebo kameninovým povrchom (resp. zemným a rozbahneným povrchom). Pohon väčšieho počtu náprav je vhodnejší vzhľadom na stúpanie a klimatické podmienky dopravy. Najčastejšie sú prepravovaná sypké materiáli kamenivo, štrkodrvina, zemina alebo kamenivo z miestnych zdrojov, v nepravidelných intervaloch závislých od aktuálnych potrieb a počasia počas celého roka.

V prípade, že si to bude predmet konkrétnej zákazky vyžadovať, verejný obstarávateľ bude uplatňovať environmentálne a sociálne aspekty verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ zriaďuje (vyhlasuje) DNS pre svoje organizačné zložky - odštepné závody:

1) OZ Karpaty

2) OZ Podunajsko

3) OZ Tribeč

4) OZ Považie

5) OZ Sever

6) OZ Tatry

7) OZ Horehronie

8) OZ Poľana

9) OZ Gemer

10) OZ Východ

11) OZ Šariš

12) OZ Vihorlat

13) OZ Lesnej techniky

14) OZ Semenoles

15) OZ Ulič

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 14 000 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Pod pojmom obnova obstarávania rozumieme vyhlásenie konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk po vytvorení DNS (dynamického nákupného systému).

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Verejný obstarávateľ predpokladá zadávanie konkrétnych zákaziek v rámci dynamického nákupného systému v dopredu neurčitých, nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od potrieb verejného obstarávateľa. Rovnako, objem konkrétnych zákaziek zadávaných v rámci dynamického nákupného systému verejný obstarávateľ predpokladá od jednotiek až po tisíce jednotiek v konkrétnej zadávanej zákazke v rámci dynamického nákupného systému.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 (osobné postavenie) ZVO musí uchádzač nasledovne preukázať:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

PREUKÁZANIE: Uchádzač predloží výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace. Fyzická osoba predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitých predpisov. Právnická osoba predloží výpisy z registra trestov právnických osôb, výpisy z registra trestov za všetky osoby, ktoré tvoria štatutárny orgán alebo sú členmi štatutárneho orgánu podnikateľa.

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

PREUKÁZANIE: Uchádzač predloží potvrdenie zo Sociálnej poisťovne a všetkých zdravotných poisťovní nie staršie ako tri mesiace.

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov46c) v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

PREUKÁZANIE: Uchádzač predloží potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie staršie ako tri mesiace.

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

PREUKÁZANIE: Uchádzač predloží potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace.

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

PREUKÁZANIE: Uchádzač predloží doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

PREUKÁZANIE: Uchádzač predloží čestné vyhlásenie.

Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom.

Uchádzač sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32, ods. 1, písm. b) a písm. c) ZVO, ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.

Uchádzač zo Slovenskej republiky NIE JE povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. b), písm. c), písm. e) a písm. d) ZVO, nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Uchádzač JE povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. a) a písm. f) ZVO, nakoľko verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Neuplatňuje sa.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Podmienky účasti pre zaradenie záujemcov do DNS vo verejnom obstarávaní podľa § 34 (Technická alebo odborná spôsobilosť) ZVO sa musí preukázať nasledovne:

§ 34 ods.1 písm. j) ZVO -uchádzač predloží údaje o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má k dispozícií na poskytnutie služby

Minimálna požadovaná úroveň:

uchádzač predloží doklad o disponibilite minimálne jedného pracovného stroja z nasledovných možností:

rýpadlo-nakladač, rýpadlo, nákladný automobil - sklápač do 12t, nad 12t, dózer na zemné práce, mulčovač, gréder, UDS, kráčajúci báger a iné

Druh dokladu:

- kópia osvedčenia o evidencii (technický preukaz/ďalej len TP) stroja alebo technického vybavenia

- ak je vlastníkom prostriedku podľa TP iná osoba ako uchádzač, tak predkladá preukázanie disponibility nasledovne:

o zmluva o výpožičke

o nájomná zmluva alebo zmluva o budúcej nájomnej zmluve

o kúpna zmluva alebo zmluva o budúcej kúpnej zmluve

o leasingová zmluva alebo zmluva o budúcej leasingovej zmluve

o alebo uvedené formy vlastníctva / disponibility preukázané subdodávateľom.

o v prípade, iného vzťahu ako vlastníctvo forma vzťahu k uvádzanému stroju alebo technickému vybaveniu, vo vlastníctve alebo v inom vzťahu (uviesť a doložiť zmluvou preukazujúcou disponibilnosť daným strojným vybavením)

- v prípade, ak prostriedok nemá TP, uchádzač predloží fotografiu zobrazujúcu čitateľné VIN číslo prostriedku

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g) ZVO, uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 ZVO.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že písomná spoločná Zmluva uzavretá s Inou osobou v zmysle § 34 ods. 3 ZVO, ktorej kapacitami mieni uchádzač preukázať svoju technickú spôsobilosť, musí byť súčasťou ponuky uchádzača a nie je možné ju predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom. Zdôvodnením je skutočnosť, že táto povinnosť vyplýva uchádzačovi zo ZVO a zároveň jednotným európskym dokumentom predbežne preukazuje uchádzač ako aj Iná osoba podľa § 34 ods. 3 ZVO splnenie podmienok účasti a preukazuje neexistenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, pričom jednotný európsky dokument neobsahuje záväzok Inej osoby podľa § 34 ods. 3 ZVO.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 14/06/2023
Miestny čas: 11:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 01/07/2023
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 48 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1) Dynamický nákupný systém (ďalej len DNS) je elektronický postup zadávania nadlimitnej zákazky na poskytnutie služby, ktoré sú bežne dostupné na trhu. DNS je postup zadávania zákazky v zmysle § 58 až § 61 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ bude pri prijímaní žiadostí o zaradenie do DNS a následnom zasielaní čiastkových výziev na predloženie ponuky, ako aj pri komunikácii, komunikovať so záujemcami/uchádzačmi prostredníctvom softvéru JOSEPHINE, ako nástrojom na elektronizáciu verejného obstarávania (ďalej len IS JOSEPHINE) na internetovej adrese: https://josephine.proebiz.com.

2) Cieľom zriadenia DNS a zadávania zákaziek v DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so ZVO podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy.

3) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20, ods. 3 ZVO prostredníctvom zabezpečeného komunikačného rozhrania IS JOSEPHINE. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom IS JOSEPNINE dostupného na adrese https://josephine.proebiz.com. Uvedené platí aj pre komunikáciu pri jednotlivých Výzvach na predkladanie ponúk

4) Žiadosť o účasť bude predložená prostredníctvom rozhrania Ponuky a žiadosti IS JOSEPHINE v slovenskom alebo českom jazyku a bude obsahovať:

a) Žiadosť o účasť, v ktorej bude uvedené meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónny kontakt a e-mailová adresa, prostredníctvom ktorej bude môcť verejný obstarávateľ komunikovať (zhodná s emailovou adresou uvedenou pri registrácii do IS JOSEPHINE), obchodné meno záujemcu a označenie súťaže. Žiadosť o účasť tvorí prílohu č. 1 týchto súťažných podkladov.

b) v prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou, resp. osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny. Plná moc bude záujemcom vložená v *.pdf formáte, ako sken.

c) dokumenty, ktorými záujemca alebo skupina dodávateľov záujemcu preukazuje splnenie podmienok účasti v zmysle týchto súťažných podkladov.

5) Ak úspešný uchádzač neposkytne súčinnosť podľa ZVO a neuzavrie s verejným obstarávateľom zmluvný vzťah, resp. ak sa po uzatvorení zmluvného vzťahu vyskytnú dôvody, pre ktoré je verejný obstarávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvného vzťahu, a to najmenej 3-krát v rámci tohto DNS, verejný obstarávateľ bude takéto konanie považovať za závažné porušenie profesijných povinností a bude to chápané ako nesplnenie podmienky účasti osobného postavenia a bude z DNS vylúčený. Verejný obstarávateľ môže odstúpiť od zmluvného vzťahu aj podľa § 19 ZVO.

6) Všetky výdavky spojené so zaradením do DNS, s prípadnou a predložením ponuky do vybraných zákaziek znáša

záujemca bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

7) Predkladanie ponúk v rámci vyhlásených čiastkových zákaziek bude umožnené v zmysle ZVO len zaradeným záujemcom. Verejný obstarávateľ bude vyhlasovať jednotlivé zákazky odoslaním výzvy na predkladanie ponúk všetkým zaradeným záujemcom naraz (zabezpečuje IS JOSEPHINE).

8) Predmetné verejné obstarávanie nie je obstarávanie inovácií a zelené verejné obstarávanie. Predmetné verejné obstarávanie je zamerané na spoločensky zodpovedné VO.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
09/05/2023