Szolgáltatások - 283085-2014

Normál nézet megjelenítése

19/08/2014    S157    Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Sopron: Megvalósíthatósági tanulmány

2014/S 157-283085

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK06878
Postai cím: Fő tér 1.
Város: Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Sárvári Szabolcs
E-mail: sarvari.szabolcs@sopron-ph.hu
Telefon: +36 99515211
Fax: +36 99320939

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.sopron.hu

További információ a következő címen szerezhető be:
Hivatalos név: Nagy és Pál Ügyvédi Iroda
Postai cím: Andrássy út 17. II/10.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Berta Anita
E-mail: berta.anita@nagyespal.hu
Telefon: +36 13280630
Fax: +36 13280631

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Hivatalos név: Nagy és Pál Ügyvédi Iroda
Postai cím: Andrássy út 17. II/10.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Berta Anita
E-mail: berta.anita@nagyespal.hu
Telefon: +36 13280630
Fax: +36 13280631

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Hivatalos név: Nagy és Pál Ügyvédi Iroda
Postai cím: Andrássy út 17. II/10.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Berta Anita
E-mail: berta.anita@nagyespal.hu
Telefon: +36 13280630
Fax: +36 13280631

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.3)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0017 azonosító számú „Sopron intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése" című project keretében Részletes Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése tárgyában
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 12: Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
A teljesítés helye: 9400 Sopron, Fő tér 1.

NUTS-kód HU221

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Vállalkozási szerződés a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0017 azonosító számú „Sopron intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése " című projekt keretében Részletes Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése tárgyában.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

79314000, 71320000, 71620000, 71621000, 71630000

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
A projekt célja a „Sopron intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése” c. projekt részletes megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése, melynek keretében az alábbi feladatok valósítandóak meg a nyertes által:
1.) Közlekedésfejlesztési megalapozó tanulmány elkészítése, melynek keretében:
a) a jelen projekt megvalósításához szükséges adatok, rendelkezésre álló tervek, tanulmányok beszerzése, adatok ellenőrzése és szükség szerint forgalomfelvételek elvégzése:
— Sopron város közigazgatási határán belüli legalább 1 %-os mértékű háztartásfelvételek
— Sopron város közigazgatási határán belül teljes-körű munkanapi közösségi közlekedési utasfelvétel
— Sopron város közigazgatási határán belül közúti keresztmetszeti számlálások elvégzése legalább 50 helyszínen
— Sopron város közigazgatási határán belül a közösségi közlekedési utasok legalább 10 %-ának kikérdezése – többek között – a preferenciák, módválasztást befolyásoló tényezők megismerésére
b) számítógépes forgalmi modell kidolgozása Sopron és vonzáskörzete vonatkozásában
c) a jelenlegi közlekedési helyzet felmérése alapján a problémák számbavétele, kiemelten kezelve azokat, melyek az elmúlt években tapasztalható közösségi közlekedési utazások arányának csökkenését eredményezik,
d) az elérendő célok meghatározása, és ezekhez a lehetséges eszközök hozzárendelése,
e) a közösségi közlekedés fejlesztését szolgáló megoldási változatok kidolgozásai, és ezeket megvalósíthatóságuk, a becsült költségek és várható hatások alapján összehasonlítja, értékeli, időben ütemezi
f) Egyeztetés a térségben közösségi közlekedési szolgáltatást nyújtó szervezetekkel.
g) Az érintett közlekedési szolgáltatásokhoz kapcsolódó és lehetséges ITS rendszerek, fejlesztések vizsgálata,
h) Kerékpáros közlekedés, mint a városi és elővárosi közlekedési lánc alkotójának vizsgálata.
GySEV fejlesztése (GySEV Zrt.), NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003 Helyi és helyközi autóbusz közlekedés integrációja Sopronban és vonzáskörzetében (Kisalföld Volán Zrt.-Önkormányzat konzorcium), NYDOP-3.2.1/B-2008-0009 Komplex fejlesztés a dinamikus és fenntartható közösségi közlekedésért Sopronban (Kisalföld Volán Zrt.-Önkormányzat konzorcium) projektekhez való kapcsolat kialakítása, a projekttel való összehangolása.
2.) A döntés előkészítő koncepció alapján, a Megrendelő által kiválasztott közlekedésfejlesztési projektre vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány (MT) elkészítése (amely több RMT-ét is tartalmazhat a változatoknak megfelelően), a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0017 azonosítószámú „Sopron intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése" című projekt formai és tartalmi előírásainak megfelelően.

Az alábbi útmutatók letölthetőek a http://www.nfu.hu/doc/2667 weboldalról, valamint ajánlatkérő az ajánlati dokumentációban elektronikus adathordozón is rendelkezésre bocsátja:

— „Intermodális közösségi közlekedési csomópontok tervezési és bírálati útmutatót”, melynek elérhetősége: http://www.nfu.hu/doc/3591,

— „Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program pályázataihoz: KözOP-5.5 („Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése”);
— „Módszertani útmutató költség-haszon elemzés elkészítéséhez, KözOP-támogatások (Városi közösségi közlekedési projektek)" (2011. március).
Az RMT és CBA alátámasztására az alábbi feladatok elvégzése szükséges:
— részletes helyszíni áramlási vizsgálat teljes városterület közlekedési keresztszelvényekben,
— összközlekedési forgalmi modellezésen alapuló forgalmi tanulmány készítése (a forgalmi modell kalibrálását helyszíni adatfelvételek alapján kell elvégezni),
— szükség esetén megfelelő méretarányú mérsékelten torzított, helyszíni mérések alapján arányosított kis-minta kísérlet lefolytatása,
— gazdasági környezet elemzés készítése,
— környezeti háttér elemzése.
3.) A nyertes ajánlattevő által elvégzendő további feladatok:
— az elkészült Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány Közreműködő Szervezet általi jóváhagyatása,
— a KSZ állásfoglalása utáni átvezetés,
— Megrendelővel, projektmenedzsment szervezettel, szakemberekkel való kapcsolattartás,
— az RMT elfogadását követően az előkészítésre vonatkozó pályázat előkészítése és összeállítása,
— részvétel a kapcsolódó projektértekezleteken a közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésnek megfelelően.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a projekt megvalósítása során a fentiekben felsorolt útmutatókon kívül, további útmutatók is alkalmazandók (pl.: elszámolhatósági, esélyegyenlőségi, fenntarthatósági, közúti biztonsági hatásvizsgálati, stb.).
Sopron lakosságszáma a 2013. év végi önkormányzati adatok szerint, akik lakóhellyel rendelkeznek: 64 143 fő.
A részletes feladatleírást a dokumentáció tartalmazza.
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
napban: 240 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: Ha a Vállalkozó neki felróható okból késedelmesen teljesít, a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni, alapja a késedelemmel érintett részteljesítés nettó vállalkozási díja, mértéke értékelési szempontot képez (a 0,20 %/naptári napot el nem érő ajánlat érvénytelen, a 2,00 %-ot meghaladó vállalások a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján egyaránt a maximális pontot kapják. A késedelmi kötbér maximális mértéke 10 késedelmes nap, amelynek elérése esetén Megrendelőt megilleti a szerződés azonnali hatályú felmondásának joga.
Hibás teljesítési kötbér: Ha a Vállalkozó neki felróható okból hibásan teljesít, hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a hibás részteljesítéssel érintett nettó vállalkozási díj 0,2 %-a/naptári nap, maximális mértéke a vetítési alap 10 %-a, amelynek elérése esetén Megrendelőt megilleti a szerződés azonnali hatályú felmondásának joga.
Teljesítési biztosíték: A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a nyertes ajánlatevő a teljes nettó vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő mértékű teljesítési biztosíték nyújtására köteles.
A teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell nyertes ajánlattevőnek rendelkezésre bocsátania. A teljesítési biztosíték teljesíthető a Kbt. 126. § (6) bek. a) pontjában felsorolt módok bármelyike szerint.
Előleg-visszafizetési biztosíték: Ajánlatkérő a Szállítói előleg nyertes ajánlattevő általi igénybevétele esetén a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt Szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontja szerint biztosítékot köteles nyújtani,. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet Vállalkozó cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a Szállítói előleg biztosítékaként a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott biztosítékokon túl. Az előleggel kapcsolatos biztosíték nyújtása értelemszerűen csak abban az esetben kötelező, ha az ajánlattevő az előleg lehetőségével élni kíván.
A biztosítékok (teljesítési, előleg-visszafizetési) határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 126. § (5) bek. alapján.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A közbeszerzési eljárás KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0017 azonosító számú „Sopron intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése” című projekt keretében 100 %-os európai uniós támogatásból valósul meg.
A nyertes ajánlattevő előleget igényelhet, de az előleg igénylése nem kötelező. Amennyiben a nyertes ajánlattevő előleget igényel, úgy ajánlatkérő azt az alábbiak szerint tudja biztosítani:
Az előleget, a szerződés aláírását követően igényelheti a vállalkozó úgynevezett előleg bekérő dokumentum benyújtásával. A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (4) bekezdése alapján az előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) ajánlattevő közvetlenül a közreműködő szervezettől igényelheti ajánlatkérő egyidejű értesítése mellett. Ajánlatkérő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti az előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában az előleg-igénylést ajánlatkérő részéről elfogadottnak kell tekinteni. Az igényelhető előleg mértéke a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján legfeljebb a szerződés elszámolható összegének 30 %-a.
Az előleg elszámolása akként történik, hogy Nyertes ajánlattevő minden egyes részszámla maximum 50%-át számolhatja el előlegként, addig, ameddig az előleg teljes mértéke jóváírásra nem került.
Az előleg igénylésének és kifizetésének a feltétele a jelen felhívás III.1.1 pontja szerinti előleg-visszafizetési biztosíték megfelelő módon történő teljesítése.
A munka ellenértéke az Európai Unióból származó forrásra tekintettel a Kbt. 130. § (1), (4)–(6) bekezdéseinek, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdéseinek megfelelően, a Támogatási Szerződéshez igazodóan, a Megrendelő által igazolt teljesítést követően, átutalással szállítói kifizetéssel kerül kiegyenlítésre.
Ajánlatkérő az előleg számlán felül egy részszámla és egy végszámla benyújtására biztosít lehetőséget a felhívás II.3) pontja szerinti teljesítési határidőn belül az alábbiakban részletek szerint:
1. részhatáridő: szerződéskötéstől számított 120. nap.
Részhatáridőre elvégzendő feladatok: Forgalomfelvételek elkészítése és feldolgozása, a projektek közös forgalmi modelljének elkészítése, valamint Sopron Megyei Jogú Város helyi autóbusz-vonalhálózatának felülvizsgálata. Megrendelő által jóváhagyandó, alternatívákat tartalmazó, döntés-előkészítő tanulmány elkészítése, átadása.
A résszámla összege a teljes nettó vállalkozási díj 40 %-a + ÁFA.
Véghatáridő: szerződéskötéstől számított 240. nap
Véghatáridő lejártáig elvégzendő feladatok: Megrendelő az 1. pontban részletezett feladatok elkészítését követően a szerződéskötés napjától számított 130. napjáig az alternatívák közül kiválasztja és jóváhagyja a legmegfelelőbb változatot, mely projektre vonatkozóan Ajánlattevő elkészíti az RMT-t, annak mellékletét képező költség haszon elemzést (CBA), a Részletes megvalósíthatósági tanulmányhoz elválaszthatatlanul kapcsolódó dokumentumokat (a végleges alternatíva vonatkozásában tanulmányterv). A feladat a dokumentumok KSZ által történő jóváhagyást követő átadásával tekinthető teljesítettnek.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy a szerződés, és annak (rész)teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá esik.
Az ajánlattevő a részszámla és a végszámla benyújtásakor köteles igazolni, köztartozás mentességét, 30 napnál nem régebbi NAV által kiadott adóigazolás eredetben történő csatolásával. Amennyiben az ajánlattevő a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel úgy az igazolás benyújtására nincs szükség.
A szerződéskötés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF.
A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok:
— 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet;
— 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről;
— 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet;
— 2013. évi V. törvény;
— 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet;
A részletes fizetési feltételeket a dokumentáció részét képző szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes(ek) által gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság) létrehozását.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Nem lehet ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23) Korm. rendelet 2–8., 10–11. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1)–(2) bekezdéseinek hatálya alá.
Az ajánlattevő köteles ajánlatában nyilatkozni – a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint – arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevő az ajánlati felhívás feladásánál nem régebbi nyilatkozatot köteles csatolni a kizáró okok fenn nem állásáról.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét az alábbi – Kbt. 172. § (2) bekezdés k) pontja, valamint 310/2011. Korm. rendelet (XII. 23) 13. § (1) bekezdése szerinti – útmutatókra (elérhető: www.kozbeszerzes.hu):

— „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56–57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2–3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” (Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. szám, 16.5.2014.).
— „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” (Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. szám, 1.6.2012.).
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P.1.) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolni kell az ajánlattevő cégjegyzékben szereplő valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, nyilatkozatát az alábbi tartalommal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
— vezetett bankszámla száma,
— mióta vezeti a bankszámlát,
— számláján az ajánlati felhívás feladását megelőző 24 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorban állás.
P.2) Az ajánlathoz csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján a számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolót az ajánlati felhívás feladásának napjáig lezárt, utolsó három üzleti évre vonatkozóan, amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét; amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő közzétételét, akkor nyilatkozat az utolsó három lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről.
Amennyiben ajánlattevő, P.2. pont igazolásait azért nem tudja csatolni, mert az ajánlatkérő által kért teljes időszak kezdete után kezdte meg működését, elegendő nyilatkoznia a közbeszerzés tárgya szerinti (megvalósíthatósági tanulmány és / vagy költség-haszon elemzés készítése) nettó árbevételéről.
Amennyiben a beszámoló a közhiteles elektronikus nyilvántartásban elérhető, azt az ajánlathoz nem szükséges csatolni.
P.3) Az ajánlathoz a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének c) pontja alapján csatolni kell az ajánlattevőnek az előző három üzleti évben elért, általános forgalmi adó nélkül számított közbeszerzés tárgyából (megvalósíthatósági tanulmány és/vagy költséghaszon elemzés készítése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát HUF-ban kifejezve, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a P.2) és a P.3) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A P.3. pont szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó követelményeknek (P.1. és P.2.), amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint támaszkodhat.
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – az a) pontban foglalt esetektől eltérően – akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Azokban az esetekben, amelyekben a 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is –, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (5) bek.)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben bármely pénzügyi intézménynél vezetett számláján az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 24 hónapban 15 napot meghaladó sorban állás volt (Ajánlatkérő sorban állás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.);
P.2.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben az utolsó három lezárt üzleti év során a mérleg szerinti eredménye egynél több lezárt üzleti évben negatív volt.
Amennyiben ajánlattevő, P.2. pont igazolásait azért nem tudja csatolni, mert az ajánlatkérő által kért teljes időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy a közbeszerzés tárgya szerinti (megvalósíthatósági tanulmány és / vagy költség-haszon elemzés készítése) nettó árbevételének el kell érnie a nettó 130 000 000 HUF-ot.
P.3) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben az előző három üzleti évben elért megvalósíthatósági tanulmány és / vagy költség-haszon elemzés készítéséből származó általános forgalmi adó nélkül számított, nettó árbevétele összesen nem éri el a 140 000 000 HUF-ot.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1) Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23) Korm. rendelet 15. § (3) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített, közbeszerzés tárgya szerinti referencia-nyilatkozatokat/igazolásokat a 310/2011. (XII. 23) Korm. rendelet 16. § (1) bek. a–b) pontjában foglaltak szerint. A nyilatkozatnak/igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya (az alkalmasság minimumkövetelményei szóhasználatának megfelelő tartalommal), az ellenszolgáltatás nettó összege, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben közös ajánlattevők vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 129. § (7) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést - közös ajánlattevői, vagy projekttársasági korábbi teljesítés esetén egyaránt.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdése alapján, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás vagy szolgáltatás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot.
M/2) Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 310/2011 Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, saját kezű aláírással ellátott szakmai önéletrajz, végzettséget és képzettséget igazoló egyszerű másolati okirat, dokumentum csatolásával. (az önéletrajzból a szakmai tapasztalatnak, adott esetben a szakember kamarai nyilvántartási számának egyértelműen ki kell derülnie).
Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy ajánlatkérő a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó igazolással is igazolható.
Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.
A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében ajánlattevő csatolhatja a jogosultság elérési útvonalát.
Csatolni kell a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlat keretében való bemutatásáról tudomása van, ehhez kifejezetten hozzájárul és kész a teljesítés során történő személyes közreműködésre.
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket, melyik III.2.3) M.2) pont szerinti pozícióra kívánja megajánlani, másfelől arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került – a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.
M.3) Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 310/2011 Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés e) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását
M.4) Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 310/2011 Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés f) pontja alapján ISO 9001, vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszerének – bármely nemzeti rendszerben akkreditált – tanúsító által kiállított igazolásának másolati példányát vagy a minőségbiztosítása érdekében tett intézkedéseinek a leírását.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint támaszkodhat.
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során.
Azokban az esetekben, amelyekben a 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is –, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 15. § (1)–(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bek.)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben (36 hónapban) az alábbi tárgyú referenciákkal.
a) legalább 1 db, minimum 140 000 000 HUF értékű, szerződésszerűen teljesített és befejezett, közösségi közlekedési infrastruktúra fejlesztés előkészítése tárgyú referenciával.
b) legalább 1 db, legalább 60 000 lakost meghaladó lakosságszámú városra vonatkozó intermodális csomópont részletes megvalósíthatósági tanulmányának és költséghaszon elemzésének elkészítése, amelynek keretében az alábbi feladatok megvalósultak: A projekt megvalósításához szükséges adatok, rendelkezésre álló tervek, tanulmányok beszerzése, adatok ellenőrzése és szükség szerint forgalomfelvételek elvégzése:
— város közigazgatási határán belüli legalább 1 %-os mértékű háztartásfelvételek,
— város közigazgatási határán belül teljeskörű munkanapi közösségi közlekedési utasfelvétel,
— város közigazgatási határán belül közúti keresztmetszeti számlálások elvégzése legalább 50 helyszínen,
— város közigazgatási határán belül a közösségi közlekedési utasok legalább 10 %-ának kikérdezése – többek között – a preferenciák, módválasztást befolyásoló tényezők megismerésére,
Számítógépes forgalmi modell kidolgozása város és vonzáskörzete vonatkozásában.
A jelenlegi közlekedési helyzet felmérése alapján a problémák számbavétele, kiemelten kezelve azokat, melyek az elmúlt években tapasztalható közösségi közlekedési utazások arányának csökkenését eredményezték. Az elérendő célok meghatározása, és ezekhez a lehetséges eszközök hozzárendelése, a közösségi közlekedés fejlesztését szolgáló megoldási változatok kidolgozása, és ezeket megvalósíthatóságuk, a becsült költségek és várható hatások alapján történt összehasonlítása, értékelése, időben ütemezése. Egyeztetés a térségben közösségi közlekedési szolgáltatást nyújtó szervezetekkel.
Az érintett közlekedési szolgáltatásokhoz kapcsolódó és lehetséges ITS rendszerek, fejlesztések vizsgálata.
Kerékpáros közlekedés, mint a városi és elővárosi közlekedési lánc alkotójának vizsgálata.
A teljes szerződéses ellenértéknek el kell érnie legalább a nettó 100 000 000 HUF-ot.
Az ajánlattevő egy referenciával több alkalmassági feltételnek is megfelelhet. Egy szerződésre vonatkozó referencia a fenti követelményeket egyszerre is teljesítheti, amennyiben az adott referenciamunka valamennyi előírt feltételnek megfelel.
M/2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket:
a) legalább 1 fő, a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti KÖ-T tervezői jogosultságra vagy a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti TKö tervezői jogosultságra vonatkozó nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberrel, aki minimum 3 éves projektvezetői tapasztalattal, valamint közlekedés tárgyú megvalósíthatósági tanulmány és/vagy tanulmányterv elkészítésében legalább 3 év gyakorlattal rendelkezik, és aki részt vett minimum 1 db közlekedési projekt előkészítésében;
b) legalább 1 fő, a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti KÖ-T vagy KÉ-T tervezői jogosultságra vagy a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-VA tervezői jogosultságra vonatkozó nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberrel, aki vasúti szakterületen minimum 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik;
c) legalább 1 fő, a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti KÖ-T tervezői jogosultságra vagy a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti TKö tervezői jogosultságra vonatkozó nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberrel, aki minimum 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik forgalmi modellezés területén;
d) 2 fő, felsőfokú közgazdasági diplomával, minimum 3 éves, közgazdasági elemzések területén szerzett szakmai tapasztalattal, bíró szakemberrel, aki részt vett legalább 1 db közlekedési projekt előkészítésében,
e) 1 fő, felsőfokú végzettségű, a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint SZKV-le (levegőtisztaság-védelem) szakértői jogosultságra vonatkozó nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberrel
f) 1 fő, felsőfokú végzettségű, a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint SZKV-vf (víz-és földtani kőzeg védelem) jogosultságra vonatkozó nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberrel
g) 1 fő, felsőfokú végzettségű, a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint SZKV-zr (zaj- és rezgésvédelem) jogosultságra vonatkozó nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberrel
h) 1 fő, felsőfokú végzettségű, a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint SZTV élővilág védelem jogosultságra vonatkozó nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberrel
i) 1 fő, felsőfokú végzettségű, a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint SZTjV (tájvédelem szakterület) jogosultságra vonatkozó nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberrel
Az a) pont szerinti alkalmasság kivételével, egy szakemberrel a fentiek közül több alkalmassági követelmény is igazolható.
M.3) Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik kereskedelmi forgalomban kapható összközlekedési forgalmi modellezésre alkalmas célszoftverrel (legalább 1 db felhasználói szintű hozzáféréssel).
M.4) Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik tervezői tevékenységre bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított MSZ EN ISO 9001 vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszert igazoló, érvényes tanúsítvánnyal, vagy a fentiekkel egyenértékű szabvány követelményei alapján kidolgozott minőségirányítási rendszerrel vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéssel.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: igen
A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 104/2006. (IV.28) Korm. rendelet, illetve a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet, továbbá 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet.
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: igen

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok

1. Egyösszegű ajánlati ár (HUF). Súlyszám 90

2. Késedelmi kötbér mértéke (% / nap). Súlyszám 10

IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 30.9.2014 - 10:30
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
30.9.2014 - 10:30
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 30.9.2014 - 10:30

Hely:

Nagy és Pál Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 17. II. emelet 10. ajtó).

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § (2) bekezdésben meghatározott személyek jogosultak jelen lenni.
Az ajánlatok felbontásakor ismertetetésre kerül az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.
Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet és a becsült érték összegét.
Ha az ajánlatok bontásán egy – ott jelen lévő – személy kéri, az ajánlat ismertetését követően azonnal lehetővé teszi Ajánlatkérő, hogy betekinthessen a Kbt. 60. § (6) bekezdése szerinti felolvasólapba.
Az ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: Jelen közbeszerzési eljárás a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0017 azonosító számú „Sopron intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése” című projekt keretében kerül megvalósításra.
VI.3)További információk
VI.3.1) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:
Az ajánlattétel érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A dokumentáció elektronikusan kerül megküldésre azon gazdasági szereplők részére, akik a dokumentáció megküldését kérik. A dokumentáció nem tehető közzé. Az Ajánlattevőnek az átutalást igazoló okmányt be kell mutatnia. A Kbt. 50. § (3) bek. megfelelően irányadó.
VI.3.2). Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napja és a szerződéskötés tervezett időpontja:
a) Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdés szerint, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül, az ajánlati kötöttség lejárta előtt, az írásbeli összegezés egyidejű megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket.
b) A szerződés megkötésére a Kbt. 124. § rendelkezései szerint kerül sor.
VI.3.3) Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a alapján hiánypótlási lehetőséget biztosít.
VI.3.4) Formai előírások:
Az ajánlatot írásban, 1 papír alapú példányban, zárt csomagolásban, a jelen felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
Az ajánlatot zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.
Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
A csomagoláson az eljárás tárgyát, valamint az ajánlattételi határidő lejárta előtt nem bontható fel! előírást fel kell tüntetni.
Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
Ajánlattevő köteles csatolni továbbá az ajánlatot teljes terjedelmében, írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban egy elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) a papír alapú példányt tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve.
A papír alapú és az elektronikus ajánlati példány eltérése esetén, Ajánlatkérő a papír alapú példányt veszi figyelembe.
VI.3.5) A Kbt. 60. § (6) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti összes adatot.
VI.3.6) Ajánlattevőnek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának vagy aláírás mintájának eredeti vagy másolati példányát. Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás eredeti vagy másolati példányát csatolni kell a dokumentációban foglaltak szerint.
VI.3.7) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan eredeti példányban a Kbt. 36. § (3) bekezdésének megfelelően.
VI.3.8) Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
VI.3.9) A Kbt. 40. § (1) bekezdése szerint ajánlattevő köteles ajánlatában megjelölni a közbeszerzésének azt a részét, amelynek teljesítéséhez ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. A Kbt. 40. § (1) bekezdése tekintetében a nemleges nyilatkozatot is kérjük csatolni.
VI.3.10) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.
VI.3.11) Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23) Korm. rendelet 20. § (4) bek. szerint felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.2.2. P.1., P.2. P.3., valamint a III.2.3. M.1., M.2., M.3., M.4 pontok vonatkozásában a 310/2011. (XII. 23) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdéséhez képest szigorúbban állapítja meg.
VI.3.12) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek árbevétel tekintetében az érintett üzleti év, referenciák tekintetében pedig a teljesítéssel érintett naptári év fordulónapján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. A bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.
VI.3.13) Ajánlattevő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
VI.3.14) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben ajánlatkérő nem kíván más szervezet kapacitására támaszkodni a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint, erről nemleges tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges.
VI.3.15) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
VI.3.16) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös ajánlattevői megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek:
— az ajánlattevők adatait (név, székhely),
— a közös ajánlattevőket vezető ajánlattevő megnevezését, aki jogosult a közös ajánlattevők képviseletére (a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését)
— az ajánlattevők közötti együttműködés szabályait, a feladatmegosztást, a feladatok teljesítésének százalékos megoszlását,
— nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.
VI.3.17) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.
VI.3.18) A jelen ajánlati felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény az irányadó.
VI.3.19) Az ajánlatkérő Kbt. 124. § (4) bek. alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás nyertesének visszalépése esetén - amennyiben második legkedvezőbb ajánlattevőt is megjelöli az összegezésben ajánlatkérő – a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik.
VI.3.20) Ajánlatkérő adott esetben élni kíván a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontjában biztosított lehetőségével. Az eljárás becsült értékének meghatározásakor Ajánlatkérő figyelembe vette az újabb szolgáltatás becsült értékét (az uniós értékhatár meghatározása szempontjából).
VI.3.21) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, illetve adott esetben az alkalmasságot igazoló más gazdasági szereplő nyilatkozatát arról, hogy valamennyi pénzforgalmi számlájáról a pénzügyi alkalmasság igazolására előírt pénzügyi intézmények nyilatkozata(i)t becsatolta, az ajánlatban szereplő okirattal igazolt számlavezető pénzügyi intézményeken kívül más pénzügyi intézménynél számlát nem vezet, illetőleg az ott megjelölteken kívül más számlát nem vezet.
VI.3.22) Az ajánlatkérő az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek mértéke: 2 000 000 HUF Erste Bank Zrt.-nél vezetett 11600006-00000000-33229625 számú bankszámlájára, az azzal azonos összegű bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.
A garanciának, kötelezvénynek minimális tartalmi elemként a következő adatokat kell tartalmaznia:
— Megbízó (Ajánlattevő) neve, székhelye,
— garanciát/kötelezvényt adó pénzintézet/biztosító neve, székhelye,
— garanciát/kötelezvény kedvezményezettjeként Ajánlatkérőt kell megnevezni,
— közbeszerzési eljárás megnevezése, mellyel kapcsolatban a biztosítékot adják,
— kifizetési határidő (mely nem lehet több mint 15 banki nap),
— ajánlati biztosíték összege (felhívásban meghatározott összegben),
— ajánlati biztosíték kezdő napja (legkésőbb ajánlattételi határidő lejártakor),
— ajánlati biztosíték lejárata (A bankgaranciának, kötelezvénynek az ajánlattételi határidőt követő 60. naptári nap 24:00 óráig érvényesnek kell lennie.),
— a pénzintézet / biztosító azon kijelentése, mely szerint kifizetést teljesít Ajánlatkérő (első írásbeli felszólítására, melyben kijelenti, hogy Megbízó (Ajánlattevő) az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződéskötés Megbízó (Ajánlattevő) érdekkörében felmerülő okból hiúsult meg, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, tekintet nélkül a Megbízó (Ajánlattevő), a bank/biztosító vagy bármely más fél, harmadik személy ellenvetéseire, amennyiben felszólításában kijelentik, hogy a Megbízó teljesítési kötelezettsége beállt.
Közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk, valamint, hogy az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [59. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. Az ajánlati biztosíték a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé válhat, azonban nyertes ajánlattevő köteles azt kiegészíteni az előírt mértékre. A Kbt. 74. § (2) bekezdés c) pontja szerint az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.
A garancia vagy a kötelezvény maga testesíti meg az ajánlati biztosítékot, azaz csak az eredeti példány birtokában biztosított ajánlatkérő számára az, hogy az ajánlati kötöttség ideje alatt élhessen lehívási jogaival. Erre tekintettel a garanciaokmányt illetve a kötelezvényt eredeti példányban kérjük az ajánlathoz csatolni.
A biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától számítva 60. naptári nap 24:00 óráig érvényesnek kell lennie.
VI.3.23) Szakmai ajánlat: Ajánlattevőnek ajánlata részeként díjszámítási táblázatot kell csatolnia.
VI.3.24) Az eljárás irányadó ideje: A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
VI.3.25) Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 140 000 000 HUF/év és legalább 50 000 000 HUF/káresemény mértékű felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. A felelősségbiztosítási szerződés bemutatása a szerződés megkötésének feltétele.
VI.3.26) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-10 pont két tizedesjegy pontossággal.
VI.3.27) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése:
Az egyes értékelési részszempontokra vonatkozó követelmények:
1. Ajánlati ár:
Az egyösszegű ajánlati árat nettó forint összegben, az ajánlati dokumentáció mellékletét képező díjszámítási táblázat kitöltésével kell megadni. Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb, azaz a legalacsonyabb összegű ajánlati árat tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, az ennél kedvezőtlenebbek (magasabb ajánlati árat tartalmazó ajánlatok) a fordított arányosítás módszerével számítva arányosan kevesebbet a dokumentációban ismertetett képlet szerint.
2. Késedelmi kötbér:
A késedelmi kötbér értékelési részszempontra történő ajánlattétel során az ajánlattevő köteles meghatározni, hogy a teljesítés során a neki felróható okból történő késedelmes teljesítés esetére hány százalék késedelmi kötbért vállal.
Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb (a legnagyobb késedelmi kötbért tartalmazó) ajánlat kapja a maximális 10 pontot, az ennél kedvezőtlenebbek (rövidebbek) az egyenes arányosítás módszerével számítva arányosan kevesebbet a dokumentációban ismertetett képlet szerint. Minden késedelmi kötbér vállalást két tizedesjegy pontossággal kérünk megadni (pl. 0,20 %/nap)
Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján a 2,00 % /nap és ennél kedvezőbb (hosszabb) késedelmi kötbérre vonatkozó ajánlatokat egyaránt 10 ponttal értékeli.
Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján 0,20 %/nap-ot határozza meg a késedelmi kötbér minimumát (amelynél az ajánlatkérő számára kedvezőtlenebb ajánlat nem tehető).
Az adott részszempontra ilyen módon kapott pontok száma megszorzásra kerül a mellé rendelt súlyszámmal, és a szorzatok összege adja meg az Ajánlattevő által elért összesített pontszámot. A legtöbb pontot elért ajánlat az összességében legelőnyösebb.
A kerekítés minden esetben két tizedesjegyig történik.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. § szerint.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: kapcsolat@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
14.8.2014