A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 283099-2020

18/06/2020    S117

Magyarország-Dunakeszi: Építési munkák

2020/S 117-283099

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Dunakeszi Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_80230874
Postai cím: Fő út 25.
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Németh Samu
E-mail: nemeths@dunakeszi.hu
Telefon: +36 27542800
Fax: +36 27341208
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.dunakeszi.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás mélyépítési munkákra, Dunakeszin

Hivatkozási szám: EKR000156332020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keret-megállapodás Dunakeszi Város Önkormányzata közigazgatási területén lévő különféle mélyépítési építmények építési, illetve építési jellegű felújítási és sürgősségi munkákra.

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeképpen a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) szerint keret-megállapodást köt, az (a) feladat egyedi szerződések (a továbbiakban ESZ) „építés, építés jellegű felújítás” munkákra, a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontjának alkalmazásával, konzultációt követően) és a (b) feladat „útfenntartási, útjavítási és sürgősségi munkákra vonatkozó” a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásával (továbbiakban közvetlen megrendelés, vagy KM) munkákra vonatkozóan.

Az elvégzendő munkák és azok várható főbb mennyiségei a II.2.4) pontban találhatóak (lásd még az egyéb közbeszerzési dokumentációban foglaltakat is).

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 6 000 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45112710 Tereprendezési munkák zöldterületen
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233120 Közút építése
45233125 Útkereszteződés építése
45233141 Közútkarbantartás
45233142 Közútjavítás
45233162 Kerékpárút építése
45233228 Útburkolat építése
45233260 Gyalogosok által használt utak építése
45247112 Vízelvezető csatorna építése
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Dunakeszi Város Önkormányzata közigazgatási területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

a) feladat (ESZ) tervezett mennyiség:

— Teljes szerkezeti rétegrenddel épülő út vagy kerékpárút építése ~ 22 500 m2

— Meglévő burkolaton kerékpársáv kijelölése ~ 2 000 m2

— Aszfaltburkolat lokális javítása hengerelt aszfalt kátyúzással ~ 7 000 m2

— Aszfaltburkolat javítása hengerelt aszfalt szőnyegezéssel ~ 20 000 m2

— Természetes kőburkolat építése kötött ágyazatba ~ 2 000 m2

— Beton térkőburkolat építése ~ 4 000 m2

— Közvilágítási kandelláberek építése ~ 50 db

— Főútvonali csomópont komplex átépítése jelzőlámpás forgalomirányítással 2 db

— Zöldfelületek, parkok felújítása, fejlesztése

— D 1800 vb. gravitációs csapadékcsatorna - 365,5 m

— D 1000 b gravitációs csapadékcsatorna - 1762,5 m

— D600 b csapadékcsatorna építése - 232 m

Az ESZ-nél adott esetben, a feladatot a nyertes AT egyéb szükséges szolgáltatások biztosításával együtt látja el (kiegészítő tervezési, kiegészítő engedélyeztetés),

A kivitelezés megkezdéséhez szükséges engedélyek beszerzésében való közreműködésre, az ajánlatkérő eltérő rendelkezése hiányában, a nyertes AT köteles.

Az ESZ-k értéke előzetesen nem meghatározható, előreláthatóan mindenkori uniós értékhatárt nem érik el, előre láthatóan évente, átlagosan nettó 1 000 000 000 - 2 000 000 0000 forint össz. értékűek, tervezett számuk: min. 40 db

b) feladat (KM): Útfenntartás, útjavítás, illetve a sürgősségi, a közterületen észlelt balesetveszélyes, azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítási munkák, közvetlen megrendelés útján megküldésével.

Az AK - lakossági hibabejelentések fogadására, kezelésére is alkalmas- díjmentesen elérhető applikációt üzemeltet, ahova beérkeznek az alábbi jelzések:

— Kátyú

— Közvilágítás

— Árok nem megfelelően funkcionál

— Balesetveszélyes járda

— Balesetveszélyes kerékpárút

— Csapadékcsatorna

— Csapadékvíz kivezetés

— Kidöntött oszlop, tábla

— Park és zöldterület probléma

— Egyéb

Az AK a KM -ket jellemzően, de nem kizárólagosan, az AT számára hozzáférhető saját, naponta frissülő online adatbázisában való feltüntetésével is érvényesíti, ezért ennek napi szinten történő nyomon követése az AT feladata.

A KM-ek esetén a javítási feladatokat fő szabály a megrendelés napjától számított 5 napon belül meg kell kezdeni és 10 napon belül be kell fejezni.

A KM-ek közül az azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítást 24 órán kell elhárítani.

A KM-ek várható száma min. 250 db.

Az AT adott esetben, különösen, de nem kizárólagosan, az azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítás esetén, intézkedési késedelem nélküli, szombati, vasárnapi, ünnepnapi, illetve éjszakai munkavégzésre is köteles. Az AT ebbe a körbe tartozó a teljesítés érdekében felmerülő szombati, vasárnapi, ünnepnapi, illetve éjszakai és a rendkívüli munkavégzés esetén díj-, illetve költségtöbbletre nem tarthat igényt.

Az AT-nak nem csak elvégezni köteles az ESZ-k szerinti kivitelezéséket, hanem ezen túlmenően az AK-val fennálló hosszú távú kapcsolat során, folyamatosan annak rendelkezésére kell, hogy álljon az előre nem ismert, nem ütemezhető mennyiséggel és időtartammal megvalósítandó egyedi munkák teljesítésének vonatkozásában is.

Az AT-nak egyszerre több (cca. 8-10 db), egy időben felmerülő beszerzési igényét is ki kell tudnia elégítenie, így a párhuzamos munkavégzés, több KM és/vagy egyedi ajánlat egyidejű benyújtása és/vagy a kivitelezési munkák összehangolása, a KM-ek és az ESZ-k egyidejű lebonyolítása is AK- i elvárás.

Az ESZ-ek esetében AT feladat a már elkészült közművekről pontos geodéziai felmérés elkészítése, és átadása az AK részére, a csapadékvíz hálózatot érintő munkák előtt dokumentált és rögzített kamerás vizsgálat elkészítése, a kivitelezés megkezdése előtt a munkaterület és környéke dokumentálása, az okozott károk keletkezésének beazonosítására.

Jótállás időtartama: minimum 12 hónap.Az ESZ esetében értékelési szempont.

A jótállási, a szavatossági és az alkalmassági idő kezdőnapja a konkrét munkákra vonatkozóan megkötött egyedi szerződés szerinti (műszaki) átadás-átvételi eljárás eredményes lezárásának időpontja

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1./ Az M2/a pontban, az MV-KÉ pozícióra bemutatott szakembernek, belterületi utak fenntartásban, az alkalmasságnál előírtakon felül szerzett többlet tapasztalata (max. további 12 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2./ Az M2/b pontban, az MV-VZ pozícióra bemutatott szakembernek, belterületi csatorna hálózat fenntartásban, az alkalmasságnál előírtakon felül szerzett, többlet tapasztalata (max. további 12 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3.Az egyedi szerződésekre (a kötelező12 hónapon felül) vállalt többlet jótállás időtartama (max. további 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Részajánlat kizárva: Az a) és b) feladat körében elvégzendő munkanemek szinte teljes mértékben átfedik egymást. A b feladat estében csak az elvégzésre nyitva álló határidő más. Tekintettel arra, hogy mind az a) és mind a b) feladat körében a vállalkozó „folyamatos” jelenléte szükséges, műszakilag és gazdaságilag is ésszerűtlen lenne a részajánlattétel lehetősége.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 049-115004
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Keretmegállapodás mélyépítési munkákra Dunakeszin

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
09/06/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_14226911
Postai cím: Kenyérgyári út 1/E.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@pentakft.hu
Telefon: +36 28529050
Fax: +36 28529070
Internetcím: http://www.pentakft.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6 000 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 6 000 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1./ Nyertes ajánlattevő: Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.

Adószám: 10452556-2-44

2./ Swietelsky MAGYARORSZÁG Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 1016 Budapest, Mészáros Utca 13.

Adószám: 14300327-2-44

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/06/2020