Werken - 283124-2020

18/06/2020    S117

Polen-Kalisz: Wegwerkzaamheden

2020/S 117-283124

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 079-185721)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miasto Kalisz, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
Postadres: ul. Złota 43
Plaats: Kalisz
NUTS-code: PL416 Kaliski
Postcode: 62-800
Land: Polen
Contactpersoon: Donata Gadzinowska
E-mail: zp@mzdik.kalisz.pl
Telefoon: +48 625985200

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mzdik.kalisz.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza – etap I

Referentienummer: ZP.271.1.4.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233140 Wegwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza – etap I.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe; wzmocnienie istniejącej i wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni; przebudowę skrzyżowań, w tym budowę dwóch rond turbinowych; przebudowę i budowę chodników; budowę ścieżek pieszo-rowerowych; budowę ścieżek rowerowych; przebudowę zjazdów; przebudowę i budowę zatok autobusowych, miejsc postojowych, sieci kanalizacji deszczowej, sieci sanitarnej; usunięcie kolizji z siecią: wodociągową, gazową, teletechniczną, elektroenergetyczną; przebudowę i budowę: oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej; wykonanie docelowej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome); opracowanie i wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu; obsługę geodezyjną, geodezyjną inwentaryzację podwykonawczą.

3. Szczegółowy zakres robót określony jest w SIWZ i dokumentacji projektowej.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/06/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 079-185721

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
In plaats van:

(...)

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wyłącznie na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

(...)

b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

(...)

Te lezen:

(...)

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wyłącznie na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

(...)

b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

(...)

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:

Miejsce:

1. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert w terminie wskazanym w pkt V.2.7).

2. Zamawiający rozpocznie sesję otwierania złożonych ofert w terminie wskazanym w pkt. IV.2.7) niniejszego ogłoszenia o godz. 12:15 w sali konferencyjnej mieszczącej się na parterze budynku Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu przy ul. Złotej 43 w Kaliszu - pokój nr 102.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie jest jawne i dostępne dla wszystkich.

Te lezen:

Miejsce:

1. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na platformie ofert w terminie wskazanym w pkt V.2.7).

2. Zamawiający rozpocznie sesję otwierania złożonych ofert w terminie wskazanym w pkt IV.2.7) niniejszego ogłoszenia o godz. 14.15 w sali konferencyjnej mieszczącej się na parterze budynku Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu przy ul. Złotej 43 w Kaliszu, POLSKA – pokój nr 102.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie jest jawne i dostępne dla wszystkich.

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 22/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 02/07/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 22/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:15
Te lezen:
Datum: 02/07/2020
Plaatselijke tijd: 14:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen: