Mums džiugu pranešti, kad 2024-01-29 (data orientacinė, dar bus patvirtinta) pradės veikti nauja TED portalo versija. Norite sužinoti, kokių naujų funkcijų, patobulinimų ir kt. parengėme naudotojams? Kviečiame susipažinti su mūsų straipsniu ir sužinoti daugiau apie naujus svarbiausius pasikeitimus ir funkcijas.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Jau galima registruotis į 2023 m. gruodžio 14 d. vyksiantį pakartotiniams TED duomenų naudotojams skirtą 4-ąjį seminarą

Prekės - 283187-2023

12/05/2023    S92

Graikija-Ano Liosia: Žaidimų aikštelės įrenginiai

2023/S 092-283187

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: DIMOS FYLIS
Adresas: PLATEIA IROON
Miestas: ANO LIOSIA
NUTS kodas: EL30 Aττική / Attiki
Pašto kodas: 13341
Šalis: Graikija
Asmuo ryšiams: DIEYThYNSI PERIOYSIAS KAI PROMIThEION
El. paštas: dperiouspromhth@fyli.gr
Telefonas: +30 2132042731
Faksas: +30 2132042714
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.fyli.gr
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ

Nuorodos numeris: ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 264/2021
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
37535200 Žaidimų aikštelės įrenginiai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ».

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 435 487.04 EUR
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
03451000 Augalai
34928400 Įrenginiai mieste
44111600 Blokai
33682000 Plytelės iš kaučiuko
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: EL306 Δυτική Αττική / Dytiki Attiki
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ».

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2021/S 252-669680
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 15523/28-04-2023
Pavadinimas:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
27/04/2023
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: «ΑΤΜΑΚΟΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΙΑΡΕΙΑ»
Nacionalinis registracijos Nr.: 800417121
Adresas: Αχαρνών 21 & Καμπόλη
Miestas: Άνω Λιόσια
NUTS kodas: EL306 Δυτική Αττική / Dytiki Attiki
Šalis: Graikija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 439 885.90 EUR
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 435 487.04 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: ΑΕΠΠ (ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ)
Adresas: Λεωφ.Θηβών 196-198
Miestas: Αγ.Ιωάννης Ρέντης
Pašto kodas: 18233
Šalis: Graikija
El. paštas: aepp@aepp-procurement.gr
Interneto adresas: http://www.aepp-procurement.gr/
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
Oficialus pavadinimas: ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Adresas: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ
Miestas: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Pašto kodas: 13341
Šalis: Graikija
El. paštas: dperiouspromhth@fyli.gr
Telefonas: +30 2312042750
Faksas: +30 2132042714
Interneto adresas: http://www.fyli.gr
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία, από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις, που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, κατά τα άρθρα 360 επ. του Ν. 4412/2016 η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως· γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών, από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης (άρθρο 361 του ν. 4412/2016). Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (pdf), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών [σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και τα άρθρα 8 παρ. 3 και 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α. Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της, κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. Οι αναθέτουσες αρχές, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: -κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, -διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα, επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής (άρθρο 367 του ν. 4412/2016). Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς, ενημερώνονται για την αποδοχή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ. (άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017–Κανονισμός εξέτασης Προδ. Προσφυγών ενώπιον της ΑΕΠΠ)

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Adresas: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ
Miestas: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Pašto kodas: 13341
Šalis: Graikija
El. paštas: dperiouspromhth@fyli.gr
Telefonas: +30 2312042750
Faksas: +30 2132042714
Interneto adresas: http://www.fyli.gr
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
08/05/2023