Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 283201-2019

18/06/2019    S115

Magyarország-Budapest: Pénzügyi és biztosítási szolgáltatások

2019/S 115-283201

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Mentőszolgálat
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_44156895
Postai cím: Markó utca 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Barbara
E-mail: kozbeszerzes@mentok.hu
Telefon: +36 13503737
Fax: +36 13506917
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mentok.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

OMSZ részére biztosítási szolgáltatás beszerzése

Hivatkozási szám: EKR001007842018
II.1.2)Fő CPV-kód
66000000 Pénzügyi és biztosítási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

OMSZ részére biztosítási szolgáltatás beszerzése 4 részajánlati körben.

1, kötelező gépjármű- felelősségbiztosítás és casco biztosítás

2, csoportos élet- és balesetbiztosítás

3, egészségügyi szolgáltatói szakmai felelősségbiztosítás

4, elektromos berendezések összkockázatú biztosítása

Tárgyalás jogcíme: Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pontja, mivel AK speciális feladatellátása miatt a szerződés jellegével, összetettségével, jogi és pénzügyi kialakításával kapcsolatos sajátos körülmények indokolják a tárgyalás megtartását.

Valamennyi részajánlat esetében a megajánlott díjazásnak tartalmaznia kell az ahhoz tartozó valamennyi adóterhet.

Valamennyi részajánlat: AK teljesítési időtartama alatt független alkuszi közreműködői szerződést vesz igénybe,melynek elfogadása AT részéről kötelező.

Már kockázatviselés hatálya alatt szerződésben foglalt állománymutatók időszakos felülvizsgálata, karbantartása,majd szerződésben való érvényesítése nem minősül szerződéses kötelem bárminemű megváltoztatásának

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 719 803 768.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Kötelező gépjármű- felelősségbiztosítás és casco

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
66516000 Felelősségbiztosítási szolgáltatások
66514110 Gépjármű-biztosítási szolgáltatások
66516100 Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

A KGFB törvény alapján és mindenkori hatályos jogszabályok alapján, CASCO esetében a földrajzi Európa teljes területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

OMSZ kötelező és CASCO gépjármű felelősségbiztosítása az alábbiak szerint:

AK kötelező gépjármű felelősségbiztosítást nyitó állapotként 1300 db gépjárműre létesíti, amelytől opcionálisan eltérhet: plusz 30 %-kal.

A casco biztosítást nyitó állapotként 1194 db gépjárműre létesíti, amelytől opcionálisan eltérhet: plusz 30 %-kal.

A szerződés határozott, 36 hónap, valamint további 12 hónap, opcionálisa lehívható időtartamra jön létre.

Az eljárás során Ajánlatkérő kifejezetten tárgyalni kíván az ajánlattevői teljesítésről és az ajánlatkérői kötelezettségvállalásról.A részletes feltételek a szerződéstervezetek, a műszaki specifikáció, illetve annak mellékletét képező adatközlő táblázat tartalmazza.

II.2.5) Ponthoz: Az ajánlattevő a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás és casco biztosítás teljes futamideje alatt biztosít dedikált kapcsolattartót, aki a Szerződőt és a szerződést érintő, elsősorban szakmai ügyekben köteles eljárni / közvetíteni! Adható megajánlás: igen / nem. Értékelés pontkiosztással.

A casco szerződés esetében, a Biztosítóba történt kárbejelentés időpontja és a kárszemle megkezdése között eltelt idő, munkaórákban kifejezve! Adható megajánlás 3 - 16 munkaóra. (Ajánlatkérő egy munkanapot 8 munkaórával számol, tehát a maximum 16 munkaóra 2 munkanapot jelent) Értékelés fordított arányosítás

Ár értékelés: Ajánlattevő a biztosítási fedezetre kijelölt, lejelentett járműveket rögzített csoportba sorolja és az adott csoporthoz tartozó darabdíjjal / díjtétellel határozza meg..Adott kategóriához tartozó, alap éves díj meghatározása szükséges. Ajánlattevő köteles a kiadott kereskedelmi táblázat strukturáltságának megőrzése mellett, minden kategória esetében külön - külön alap éves díjat meghatározni

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás és a casco biztosítás esetében "dedikált" kapcsolattartó biztosítása / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: A casco szerződés esetében, a kárszemle megkezdésére vállalt időintervallum / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 95
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő által az adatközlő táblázatban megadott teljes gépjárműflotta darabszámának valamint a plusz 30 %-os rátának a szorzata, ahol az eredményt minden esetben felfelé (egész számra) kell kerekíteni. Az opció keletkezésének oka: a szerződés hatálya alatt Ajánlatkérő részéről felmerülő, a szerződés létrejötte utáni jogszabályban rögzített biztosítási igény megváltozásának lefedése. Az opció kezelése: a Szerződő/Üzembentartó a biztosítási igény megváltozásának megjelenését követően, a korábban a szerződés hatálya alá került gépjárművek adatszolgáltatásával azonos adattartalommal a biztosítani kívánt járműveket / gépjárműveket a Biztosító felé bejelenti. Az opció díjazása: a Biztosító a biztosítási fedezetre kijelölt, lejelentett járműveket a szerződés létrejöttekor rögzített csoportba sorolja és az adott csoporthoz tartozó darabdíjjal / díjtétellel generált díjjal a szerződés teljes díját megnöveli. Majd a soron következő gyakoriság szerinti számlában a már megnövelt érték gyakoriság szerinti részét kiszámlázza.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A késedelmi kötbér mértéke minden késedelmesen teljesített nap után 10 000 Ft, de legfeljebb 300 000 Ft/szerződés

A meghiúsulási kötbér alapja: szerződés megszűnésének évében érvényes,teljes éves díj; kötbér mértéke:az éves díj 10 %-a

Egyébiránt a fő finanszírozási és fizetési feltételek részletes szabályait – kizárólag tájékoztató jellegű, a tárgyalás alapját képező – szerződéstervezet tartalmazza

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Csoportos élet- és balesetbiztosítás

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
66510000 Biztosítási szolgáltatások
66511000 Életbiztosítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Kockázatviselés: valamennyi biztosított esetében egységesen földrajzi Európa, amely előzetes igény esetén díjmentesen bővíthető adott, nevesített biztosítottakra egy - egy kiutazás időszakra

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A csoportos élet- és balesetbiztosítás esetében a biztosítás díjszámításának alapja: a biztosítotti létszám fő-ben meghatározva

A biztosítási fedezet alatt a AK munkatársainak, illetve a fedezetbe jelentett egyéb természetes személyeknek a kockázatviselés hatálya alatt bekövetkezett a csoportos élet- és balesetbiztosítási szerződés terhére legkésőbb a szerződés megszűnését követő 60 napon belül bejelentett biztosítási eseménye értendő. AK által megvásárolni kívánt összes mennyiség a KKD adatközlő táblázatban került feltüntetésre. AK az állományváltozást, illetve az ebből fakadó díjváltozást olyan előrelátható és ismert módosításnak tekintik a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján, amely nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.

Csoport kategória: „A” csoport: Valamennyi,AK alkalmazásában álló rész- vagy teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazott / munkatárs.

Csoport kategória:„B” csoport: Valamennyi, AK érdekeltségi körébe tartozó, AK-vel egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony alapján együttműködő természetes személyek.

Jelenlegi létszámadat: 8166 fő.

II.2.5) Ponthoz: Az ajánlattevő a csoportos élet- és balesetbiztosítás teljes futamideje alatt biztosít dedikált kapcsolattartót, aki a Szerződőt és a károsult biztosítottakat, a szerződéssel kapcsolatban érintő, elsősorban szakmai ügyekben köteles eljárni / közvetíteni! Adható megajánlás: igen / nem.. Értékelés pontkiosztással.

Ár értékelés: Fordított arányosítás. Ajánlatkérő a biztosítási fedezetre kijelölt, személyeket/biztosítottakat rögzített csoportba sorolja és az adott csoporthoz tartozó díjtétellel határozza meg..Adott kategóriához tartozó, alap éves díj meghatározása szükséges. Ajánlattevő köteles a kiadott kereskedelmi táblázat strukturáltságának megőrzése mellett, minden kategória esetében külön - külön alap éves díjat meghatározni

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A csoportos élet- és balesetbiztosítás esetében "dedikált" kapcsolattartó biztosítása / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

AK által az adatközlő táblázatban megadott teljes létszám adatnak, valamint a plusz 30 %-os rátának a szorzata, ahol az eredményt minden esetben felfelé (egész számra) kell kerekíteni. Az opció keletkezésének oka: a szerződés hatálya alatt a Szerződő részéről felmerülő, a szerződés létrejötte utáni biztosítási igény megváltozásának lefedése. Az opció kezelése: a Szerződő a biztosítási igény megváltozásának megjelenését követően, a korábban a szerződés hatálya alá biztosítottak adatszolgáltatásával azonos adattartalommal a biztosítani kívánt új személyeket/biztosítottakat a Biztosító felé bejelenti. Az opció díjazása: a Biztosító a biztosítási fedezetre lejelentett új biztosítottakat a szerződés létrejöttekor rögzített csoportba sorolja és az adott csoporthoz tartozó díjjal a szerződés teljes díját megnöveli. Majd a soron következő gyakoriság szerinti számlában a már megnövelt érték gyakoriság szerinti részét kiszámlázza.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A késedelmi kötbér mértéke minden késedelmesen teljesített nap után 10 000 Ft, de legfeljebb 300 000 Ft/szerződés

A meghiúsulási kötbér alapja: szerződés megszűnésének évében érvényes,teljes éves díj; kötbér mértéke:az éves díj 10 %-a

Egyébiránt a fő finanszírozási és fizetési feltételek részletes szabályait - kizárólag tájékoztató jellegű, a tárgyalás alapját képező - szerződéstervezet tartalmazza

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Egészségügyi szolgáltatói szakmai felelősségbiztos

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
66516000 Felelősségbiztosítási szolgáltatások
66516500 Szakmai felelősségbiztosítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

A kiírt felelősségbiztosítás területi hatálya: földrajzi Európa teljes területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

AK káronként 5 millió Ft, éves szinten 20 millió Ft szerződésszintű limitre létesítenek fedezetet. Az egészségügyi szolgáltatói, szakmai felelősségbiztosítás nem elszámolásos jellegű fedezet, a szerződésen mennyiségi opcionalitás nem értelmezhető.

AT azokra az AK által mennyiségi adattal nevesített természetes személyekre (a továbbiakban: biztosítottakra), akiket AK az egészségügyi szolgáltatói, szakmai felelősség biztosítás hatálya alá rendel biztosítási fedezetet vállal

A biztosítási fedezet alatt AK adatközlő táblázatban, számszaki adattal megadott munkavállalóinak, illetve AK egyéb munkajogviszony keretében foglalkoztatott természetes személyeinek a fedezetét szükséges érteni. A biztosítási szerződésben feladni kívánt, AK alkalmazásában álló munkavállalók és egyéb munkajogviszony keretében foglalkoztatott természetes személyek egy ütemben kerülnek a fedezet hatálya alá integrálva.

Az Országos Mentőszolgálat által végzett tevékenység a 2018.04.19-én aláírt szervezeti és működési szabályzatból ismerhető meg. A dokumentum elektronikus elérhetőségének címe: http://www.mentok.hu/sources/root/szervezeti_szemelyzeti_adatok/szmsz_-_2018.05.19.pdf

A biztosítási fedezet biztosítottjai alatt magát a Szerződő/Biztosítottat, illetve biztosítottak alatt a Szerződő/Biztosított megbízása alapján, az Ő nevében tevékenységet végző, számszaki adattal megadott munkavállalóit, illetve a Szerződő/Biztosított egyéb munkajogviszony keretében foglalkoztatott természetes személyeit szükséges érteni.

II.2.5) Ponthoz: Az ajánlattevő az egészségügyi szolgáltatói, szakmai felelősségbiztosítás teljes futamideje alatt biztosít dedikált kapcsolattartót, aki a Szerződőt és a szerződést érintő, elsősorban szakmai ügyekben köteles eljárni / közvetíteni! Adható megajánlás: igen / nem. Értékelés pontkiosztással.

Ár értékelés: A felelősségbiztosítási fedezet tekintetében egy káronkénti és egy éves limit kerül meghatározásra, mely limit kombinált limitként kerül a fedezetbe felvételre. A kombinált limit káronkénti és éves limitösszege igaz minden műszaki leírásban felsorolt modulra kivétel, ahol ez szublimittel csökkentve van, illetve kivétel az önálló modulok. A felkért kombinált limit káronként 5 millió Ft és évente 20 millió Ft

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az egészségügyi szolgáltatói, szakmai felelősségbiztosítás esetében "dedikált" kapcsolattartó biztosítása / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A késedelmi kötbér mértéke minden késedelmesen teljesített nap után 10 000 Ft, de legfeljebb 300 000 Ft/szerződés

A meghiúsulási kötbér alapja: szerződés megszűnésének évében érvényes, teljes éves díj; kötbér mértéke:az éves díj 10 %-a

Egyébiránt a fő finanszírozási és fizetési feltételek részletes szabályait – kizárólag tájékoztató jellegű, a tárgyalás alapját képező – szerződéstervezet tartalmazza

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Elektromos berendezések összkockázatú biztosítása

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
66515000 Kár- vagy veszteség-biztosítási szolgáltatások
66515200 Vagyonbiztosítási szolgáltatások
66516000 Felelősségbiztosítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Teljes földrajzi Európa területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

AK az ELBER biztosítást nyitó állapotként 5 035 772 342 Ft vagyonértékre létesíti, amelytől a Szerződő/Biztosított opcionálisan eltérhet: plusz 30 %-kal.

AK által feladni kívánt összes vagyonérték az adatközlő táblázatban megadott paraméterek szerint került meghatározásra, amelyhez előgondoskodási és mellékköltségi tartalékkal is társul. A megadott mennyiségtől AK a 30 %-os mennyiségi változás mértékében szükségszerűen eltérhetnek. A műszaki specifikáció érvényessége és hatálya kiterjed AK adatközlő táblázatában feltüntetett valamennyi vagyontárgyára, valamint a későbbiekben nevesített, a fedezet alá vont vagyontárgyaira. A vagyontárgyak összetétele a mellékelt táblázatban található. A várható legnagyobb kár (PML) tekintetében a szumma (előgondoskodás és mellékköltség nélkül) vagyonérték tekintetében Ajánlatkérő tájékoztatást nem tud adni. A biztosítási szerződés(ek)ben feladni kívánt és most ismert paraméterekkel rendelkező vagyontárgyak több ütemben kerülnek a fedezet hatálya alá integrálva.

Teljesség igénye nélkül ezek lehetnek saját és/vagy idegen tulajdonban, illetve üzemeltetésre, ajándékozás címén átvett vagyontárgyak. A biztosított vagyontárgyak gépjárműben tároltak és szereltek jellemzően, de a fedezet érvényben marad a teljesség igénye nélkül a ki- és berakodás idejére, a biztosított vagyontárgyakkal végzett beavatkozások idejére, illetve a biztosított vagyontárgyak karbantartásának idejére is. lehetnek. A vagyontárgyak kapcsán AK ÁFA-val növelt értéket tüntetett fel.

II.2.5) Ponthoz: Az ajánlattevő az ELBER biztosítás teljes futamideje alatt biztosít dedikált kapcsolattartót, aki a Szerződőt és a szerződést érintő, elsősorban szakmai ügyekben köteles eljárni / közvetíteni! Adható megajánlás: igen / nem. Értékelés pontkiosztással.

Ár értékelés: Fordított arányosítás. AK az ELBER biztosítást nyitó állapotként 5 035 772 342 Ft vagyonértékre létesíti.j Anlatkérő a biztosítási fedezetre kijelölt, vagyontárgyakat rögzített csoportba sorolja és az adott csoporthoz tartozó díjtétellel határozza meg..Az alap éves díj meghatározása szükséges.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az ELBER biztosítás esetében "dedikált" kapcsolattartó biztosítása / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

AKáltal az adatközlő táblázatban megadott teljes vagyonértéknek, valamint a plusz 30 %-os rátának a szorzata, ahol az eredményt minden esetben felfelé (egész számra) kell kerekíteni. Az opció keletkezésének oka: a szerződés hatálya alatt AK részéről felmerülő, a szerződés létrejötte utáni biztosítási igény megváltozásának lefedése. Az opció kezelése: AK a biztosítási igény megváltozásának megjelenését követően, a korábban a szerződés hatálya alá került vagyontárgyak adatszolgáltatásával azonos adattartalommal a biztosítani kívánt vagyontárgyakat/vagyonértéket a Biztosító felé bejelenti. Az opció díjazása: a Biztosító a biztosítási fedezetre kijelölt, lejelentett vagyontárgyakat/vagyonértéket a szerződés létrejöttekor rögzített csoportba sorolja és az adott csoporthoz tartozó darabdíjjal / díjtétellel generált díjjal a szerződés teljes díját megnöveli. Majd a soron következő gyakoriság szerinti számlában a már megnövelt érték gyakoriság szerinti részét kiszámlázza

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A késedelmi kötbér mértéke minden késedelmesen teljesített nap után 10 000 Ft, de legfeljebb 300 000 Ft/szerződés

A meghiúsulási kötbér alapja: szerződés megszűnésének évében érvényes,teljes éves díj; kötbér mértéke:az éves díj 10 %-a

Egyébiránt a fő finanszírozási és fizetési feltételek részletes szabályait - kizárólag tájékoztató jellegű, a tárgyalás alapját képező - szerződéstervezet tartalmazza

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 008-014430
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Kötelező gépjármű- felelősségbiztosítás és casco

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
08/06/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: UNIQA Biztosító Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_96202263
Postai cím: Róbert Károly körút 70–74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: csilla.fodor@uniqa.hu
Telefon: +36 15445916
Fax: +36 15445869
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 588 833 228.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

Csoportos élet- és balesetbiztosítás

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
08/06/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: UNIQA Biztosító Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_96202263
Postai cím: Róbert Károly körút 70–74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: csilla.fodor@uniqa.hu
Telefon: +36 15445916
Fax: +36 15445869
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 59 972 412.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 3
Rész száma: 3
Elnevezés:

Egészségügyi szolgáltatói szakmai felelősségbiztos

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
08/06/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Allianz Hungária Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_98174931
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 48–52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
E-mail: veronika.czimer@allianz.hu
Telefon: +36 305675786
Fax: +36 14648036
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 60 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 4
Rész száma: 4
Elnevezés:

Elektromos berendezések összkockázatú biztosítása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
08/06/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: UNIQA Biztosító Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_96202263
Postai cím: Róbert Károly körút 70–74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: csilla.fodor@uniqa.hu
Telefon: +36 15445916
Fax: +36 15445869
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10 998 128.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők: (adószám)

1.rész:

UNIQA Biztosító Zrt., 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70–74 10456017444,

Generali Biztosító Zrt., 1066 Budapest, Teréz körút 42–44. 10308024444

2. rész:

UNIQA Biztosító Zrt., 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74 10456017444,

Groupama Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/. C. ép.10207349244,

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., 1033 Budapest, Flórián tér 1. 14153730444

Generali Biztosító Zrt., 1066 Budapest, Teréz körút 42–44. 10308024444

3.rész:

Allianz Hungária Zrt., 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. 10337587444

Generali Biztosító Zrt., 1066 Budapest, Teréz körút 42–44. 10308024444

UNIQA Biztosító Zrt., 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70–74. 10456017444

4.rész:

UNIQA Biztosító Zrt., 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70–74. 10456017444

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§ -a szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/06/2019