Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 283286-2017

21/07/2017    S138

България-Гълъбово: Инженерни услуги по проектиране и конструиране

2017/S 138-283286

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Гълъбово
Национален регистрационен номер: 000817696
Пощенски адрес: бул. „Република“ № 48
Град: Гълъбово
код NUTS: BG344 Stara Zagora
Пощенски код: 6280
Държава: България
Лице за контакт: инж. Севдалин Сидеров
Електронна поща: stoianov.sekretar@gmail.com
Телефон: +359 41868901
Факс: +359 41864194
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://galabovo.org/
Адрес на профила на купувача: http://galabovo.org/porychki/835
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://galabovo.org/porychki/835
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изготвяне на технически проект за обект „Гробищен парк в ПИ 000792, ПИ 228012, ПИ 228013, ПИ 228014, ПИ 228015 и ПИ 228017 в землище на гр. Гълъбово, общ. Гълъбово.

II.1.2)Основен CPV код
71320000 Инженерни услуги по проектиране и конструиране
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Във връзка с нуждата от разширяване на Гробищния парк в гр. Гълъбово, вкл. изграждане на нова сграда, ограда, алеи, довеждащ път, външно ВиК и ел. захранване следва да се изготви Технически проект по части:

1. ПУП — План за застрояване:

— ПУП — План за застрояване;

— Транспортна схема — пътна връзка;

— Схема Ел. захранване;

— Схема ВиК захранване;

2. Парцеларни планове:

— Ел. захранване;

— Захранващ водопровод;

— Пътна връзка;

— Довеждащ път;

3. Инвестиционен проект в следните части:

— Част: Архитектурна;

— Част: Конструктивнa;

— Част: Електрическа;

— Част: ВиК;

— Част: Пътна;

— Част: Геодезия;

— Част: Паркоустройство и благоустройство;

— Част: Геоложки и хидроложки доклад;

— Част: ПУСО;

— Част: ПБЗ;

— Част: Пожарна безопасност.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 58 333.33 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71320000 Инженерни услуги по проектиране и конструиране
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Stara Zagora
Основно място на изпълнение:

Гр. Гълъбово, Община Гълъбово, Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Във връзка с нуждата от разширяване на Гробищния парк в гр. Гълъбово, вкл. изграждане на нова сграда, ограда, алеи, довеждащ път, външно ВиК и ел. захранване следва да се изготви Технически проект по части:

1. ПУП — План за застрояване:

— ПУП — План за застрояване;

— Транспортна схема — пътна връзка;

— Схема Ел. захранване;

— Схема ВиК захранване;

2. Парцеларни планове:

— Ел. захранване;

— Захранващ водопровод;

— Пътна връзка;

— Довеждащ път;

3. Инвестиционен проект в следните части:

— Част: Архитектурна;

— Част: Конструктивнa;

— Част: Електрическа;

— Част: ВиК;

— Част: Пътна;

— Част: Геодезия;

— Част: Паркоустройство и благоустройство;

— Част: Геоложки и хидроложки доклад;

— Част: ПУСО;

— Част: ПБЗ;

— Част: Пожарна безопасност.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за изготвяне на техническия проект / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 58 333.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 90
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Финансирането на обществената поръчка се осигурява от бюджетните средства на Община Гълъбово.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

В настоящата обществена поръчка не са предвидени изисквания към годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участниците.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т. 1, като попълва част IV, раздел Б, т. 2a) от ЕЕДОП. При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация:

— Справка за оборота от услуги по проектиране за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

Или

— Копия на годишните отчет за последните 3 (три) приключили финансови години, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която Участникът е установен.

Забележка: Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

2. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т.2, като попълва в част IV, раздел Б, т. 5) от ЕЕДОП, като посочи застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“, както и номер и валидност на същата. При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация — копие на документи доказващ наличие на застраховка „Професионална отговорност“.

Забележка: На основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП, преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи доказващи декларираната в ЕЕДОП информация относно съответствието с поставените критерии за подбор към финансовото и икономическото състояние, цитирани по-горе (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП). Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да е реализирал оборот от услуги по проектиране през последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в минимален размер на 58 000 (петдесет и осем хиляди) BGN без ДДС. За участник — чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.

2. Участникът трябва да има валидна Застраховка „Професионална отговорност в проектирането“, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията строителство, съобразно строежа — предмет на обществената поръчка или еквивалентна за участник — чуждестранно лице съгласно законодателство на държавата в която е установен.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т. 1, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП, като предостави и информация за стойностите датите и получателите на услугите идентични или сходни с предмета на поръчката. При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация — Списък на услугите идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертите с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга.

2. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т. 2, чрез представяне на ЕЕДОП, като посочи специалистите, които ще изпълняват поръчката в това число:

— Специалист/експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка);

— Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение);

— Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател);

— Професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции, участие в проекти сходни с предмета на поръчката).

Информацията се попълва в Част IV, раздел буква В, т. 6) от ЕЕДОП. При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация — Списък на специалистите, които ще изпълняват обществената поръчка, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.

3. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването по т. 3, чрез попълване на Част IV, раздел Г от ЕЕДОП като посочи и вида, номера и дата на валидност на съответния сертификат. При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация — копие на валиден сертификат за система за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват, съответстващ на предмета на поръчката.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и управление на околната среда, когато участника не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случаи участника трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Забележка: На основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП, преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи доказващи декларираната в ЕЕДОП информация относно съответствието с поставените критерии за подбор към техническите и професионални възможности, цитирани по-горе (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП). Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. През последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да има изпълнено проектиране, сходно с предмета на поръчката. Под „проектиране, сходно с предмета на поръчката“ следва да се разбира изготвяне на технически инвестиционни проекти, свързани с изграждане или рехабилитация на паркови пространства.

2. Участникът трябва разполага със следните технически лица за изпълнение на поръчката:

2.1) Ръководител на проектантския екип (1 бр.) — Строителен инженер, образователно-квалификационна степен „магистър“. Да притежава пълна проектантска правоспособност /ППП/, съгласно чл. 230 от ЗУТ за 2017 година, минимум 5 години професионален опит и да е участвал в изпълнението на минимум 2 проекта, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка.

2.2) Проектант по част „Конструктивна“ (1 бр.) — Да притежава пълна проектантска правоспособност /ППП/ по съответната част, съгласно чл. 230 от ЗУТ за 2017 година, минимум 3 години професионален опит и да е участвал в изпълнението на минимум 1 проект, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка.

2.3) Проектант по част „Архитектура“ (1 бр.) –. Да притежава пълна проектантска правоспособност /ППП/ по съответната част, съгласно чл. 230 от ЗУТ за 2017 година, минимум 3 години професионален опит и да е участвал в изпълнението на минимум 1 проект, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка.

2.4) Проектант по част „ВиК“ (1 бр.) — . Да притежава пълна проектантска правоспособност /ППП/ по съответната част, съгласно чл. 230 от ЗУТ за 2017 година, минимум 3 години професионален опит и да е участвал в изпълнението на минимум 1 проект, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка.

2.5) Проектант по част „Електрическа“ (1 бр.) — Да притежава пълна проектантска правоспособност /ППП/ по съответната част, съгласно чл. 230 от ЗУТ за 2017 година, минимум 3 години професионален опит и да е участвал в изпълнението на минимум 1 проект, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка.

2.6) Проектант по част „Геодезия“ (1 бр.) — Да притежава пълна проектантска правоспособност /ППП/ по съответната част, съгласно чл. 230 от ЗУТ за 2017 година, минимум 3 години професионален опит и да е участвал в изпълнението на минимум 1 проект, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка.

2.7) Проектант по част „Пожарна безопасност“ (1 бр.) — Да притежава пълна проектантска правоспособност /ППП/ по съответната част, съгласно чл. 230 от ЗУТ за 2017 година, минимум 3 години професионален опит и да е участвал в изпълнението на минимум 1 проект, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка.

2.8) Проектант по част „План за безопасност и здраве“ (1 бр.) — Да притежава пълна проектантска правоспособност /ППП/, съгласно чл. 230 от ЗУТ за 2017 година, минимум 3 години професионален опит и да е участвал в изпълнението на минимум 1 проект, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка.

2.9) Проектант по част „План за управление на строителни отпадъци“ (1 бр.) — Да притежава пълна проектантска правоспособност /ППП/, съгласно чл. 230 от ЗУТ за 2017 година, минимум 3 години професионален опит и да е участвал в изпълнението на минимум 1 проект, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка.

Под проекти сходни с предмета на поръчката следва да се разбира изготвяне на технически инвестиционни проекти, свързани с изграждане или рехабилитация на паркови пространства.

Едно лице може да съвместява максимум две позиции от изискуемия експертен екип.

3. Участникът да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват, съответстващ на предмета на поръчката.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

При подписване на договора избрания изпълнител представя документ за внесена гаранция за изпълнение под формата на парична сума, оригинал на неотменяема банкова гаранция или валидна застрахователна полица в размер на 3% от стойността на договора без ДДС.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 28/08/2017
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 29/08/2017
Местно време: 13:00
Място:

Административната зала на Община Гълъбово — партерен етаж.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Изисквания към участниците:

1. Възложителят отстранява от участие в процедурата, участник за когото са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРС.

2. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за др. лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

3. В случай че участникът е обединение от физически и/или юридически лица основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 5 от ЗОП се прилагат за всеки член на обединението. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители или ще използва ресурсите на трети лица, основанията се прилагат и за тях.

4. При подаване на оферта участникът декларира липсата на осн. за отстраняване и съотв. с критериите за подбор, чрез представяне на ЕЕДОП. В ЕЕДОП се предоставя съответната инфо., изисквана от Възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят инфо.

5. Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители или капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.

6. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице ЕЕДОП се представя за всяко физическо и/или юридическо лице, включено в състава на обединението.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/07/2017