Услуги - 283317-2015

Компактен изглед

12/08/2015    S154

Обединено кралство-Лондон: Услуга в областта на застрахователното посредничество – EMA/2015/30/IS

2015/S 154-283317

Обявление за поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Европейска агенция по лекарствата
Пощенски адрес: 30 Churchill Place, Canary Wharf
Град: Лондон
Пощенски код: E14 5EU
Държава: Обединено кралство
На вниманието на: г-н Jacek Ellmann
Адрес за електронна поща: insurance@ema.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000259.jsp&mid=WC0b01ac0580029487

Адрес на профила на купувача: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000259.jsp&mid=WC0b01ac0580029487

Електронен достъп до информация: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1016

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Услуга в областта на застрахователното посредничество – EMA/2015/30/IS.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 6: Финансови услуги a) застрахователни услуги b) банкови и инвестиционни услуги
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Европейска агенция по лекарствата (EMA), 30 Churchill Place, Canary Wharf, Лондон, E14 5EU, ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО.

код NUTS UKI12 Inner London - East

II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
1. Независими професионални услуги и подпомагане в областта на застрахователното посредничество със застрахователно покритие, които да отговарят на изискванията и нуждите на агенцията.
2. Сключване и подновяване на застраховки на агенцията с подходящи застрахователи, като по всяко време се гарантира, че такива сключвания са определени по поръчката.
3. Текущо управление и администриране на застрахователното покритие на агенцията.
4. Сътрудничество с назначен застрахователен консултант на агенцията, който да гарантира, че интересите на агенцията се защитават по подходящ начин.
5. Услуги по обработка и управление на искове.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

66518000 Услуги на застрахователни брокери и агенти (помощници)

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Предвидената стойност на брокерските такси (без премии) над 4-годишната продължителност на поръчката е 84 000 GB, без това да обвързва агенцията за бъдеща покупка.
Забележка: Предвидената стойност на застрахователните премии е 1 500 000 EUR.
Агенцията може да използва възможността за увеличаване на предвидения обем на поръчката на по-късен етап чрез процедура на договаряне с избрания оферент, в съответствие с член 134, параграф 1, буква е) от правилата за прилагане на общия Финансов регламент.
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 48 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
Не е приложимо.
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Не е приложимо.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
Всички членове на групата трябва да бъдат солидарно отговорни за изпълнението на поръчката.
III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Цялата необходима информация е посочена в техническите спецификации, които могат да бъдат изтеглени чрез използване на връзката към „Електронен достъп до информация“ в точка I.1 на настоящото обявление.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Цялата необходима информация е посочена в техническите спецификации, които могат да бъдат изтеглени чрез използване на връзката към „Електронен достъп до информация“ в точка I.1 на настоящото обявление.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
Цялата необходима информация е посочена в техническите спецификации, които могат да бъдат изтеглени чрез използване на връзката към „Електронен достъп до информация“ в точка I.1 на настоящото обявление.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: не

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на критериите, посочени в спецификациите, в поканата за представяне на оферта или за договаряне, или в описателния документ
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
EMA/2015/30/IS.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Платими документи: не
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
18.9.2015 - 12:00
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
Други: Агенцията ще приема документация на всички езици на ЕС. Агенцията предпочита обаче да получи цялата документация на английски език.
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 22.9.2015 - 9:30

Място:

Европейска агенция по лекарствата, 30 Churchill Place, Canary Wharf, Лондон, E14 5EU, ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: На отварянето на офертите може да присъства по максимум 1 представител на оферта. От съображения за сигурност, оферентите трябва да се регистрират в рамките на дадения краен срок (моля, вижте писмото на поканата за участие в търг), за да могат да присъстват на заседанието по отваряне.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 4 години.
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация
Моля, обърнете внимание, че само 1 оферта може да бъде подадена от оферент.
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Люксембург
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Адрес за електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Можете да подадете всякакви коментари относно процедурата по възлагане до възлагащия орган, посочен в точка I.1.

Ако считате, че е имало лошо управление, Вие можете да подадете жалба до Европейския омбудсман в рамките на 2 години от датата, на която сте узнали за фактите, на които се основава жалбата (вж. http://www.ombudsman.europa.eu). Такава жалба няма нито да спре срока по внасяне на жалби, нито ще доведе до откриване на нов срок за подаване на жалби.

В рамките на 2 месеца от уведомяването за решението за възлагане, Вие можете да подадете жалба до органа, посочен в точка VI.4.1.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Официално наименование: Европейска агенция по лекарствата
Пощенски адрес: 30 Churchill Place
Град: Лондон
Пощенски код: E14 5EU
Държава: Обединено кралство
Адрес за електронна поща: info@ema.europa.eu
Телефон: +44 2036606000
Факс: +44 2036605555
Интернет адрес: http://www.ema.europa.eu/ema/

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
31.7.2015