Services - 283329-2017

21/07/2017    S138    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Rzeszów: Nadzór nad robotami budowlanymi

2017/S 138-283329

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. T. Boya-Żeleńskiego 19a
Rzeszów
35-105
Polska
Osoba do kontaktów: Mariusz Górak
Tel.: +48 0178609490
E-mail: wzp@pzdw.pl
Faks: +48 0178609480
Kod NUTS: PL82

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pzdw.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.pzdw.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Drogi i mosty

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu DW 987 Kolbuszowa-Sędziszów Małopolski.

Numer referencyjny: PZDW/WZP/3052/243/WFU/19/2017
II.1.2)Główny kod CPV
71247000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej wraz z decyzją ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71540000
71520000
71521000
73111000
71330000
71248000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL82
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Odcinek Kraków – Rzeszów.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie zewnętrznego nadzoru inwestorskiego – Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej wraz z decyzją ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski” – Realizowanego w ramach projektu POIIŚ 5.1-7 „Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, Odcinek Kraków – Rzeszów, Etap III”

Przedsięwzięcie stanowi wyodrębnioną część Projektu POliŚ 5.1-7 „Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Metodyka / Waga: 40.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 06/10/2017
Koniec: 30/11/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Planowane jest współfinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium 600 PLN

Zabezpieczenie – nie dotyczy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej

lub finansowej, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną

nie mniejszą niż 250 000 PLN.

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w pkt 6.2.2. SIWZ Zamawiający żąda od wykonawcy:

a)dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

A) Kwalifikacje zawodowe wykonawcy lub osób do realizacji zamówienia

1. Inżynier Kontraktu –wymagania: dośw: min 5 lat w pełn funkcji na stan kierown tj.: Kierownik Budowy, Dyrektor, Dyrektor Kontraktu, Inż Kontraktu lub Inż Rezydent w bezp zarz lub nadzorowaniu real inwestycji bud,

2. Weryfikator dla proj Drogowych – 1 os wymagania: Posiadanie upr bud do projektowania w specjalności odpowiednio drogowej

3. Inspektor nadzoru branży drogowej – wym:

a) posiadanie upr bud do kierowania robotami w specj drogowej

b) wykazać 3-letnie dośw zawodowe przy kierowaniu lub nadzorowaniu budową lub rozbudową dróg o klasie min Z.

c) w opisie dośw zaw wykazać się dośw w realizacji jako kierownik budowy lub kierownik robót drogowych lub w nadzorowaniu jako inspektor nadzoru branży drogowej budową/rozbudową drogi klasy Z lub wyższej o długości min. 0,5km

Zamaw nie wymaga, aby ww zadania były wyk w ramach jednej inwestycji.

Uwaga: Okresy pełn wszystkich wymienionych funkcji, na różnych inwestycjach prow w tym samym czasie nie podlegają sumowaniu.

4. Inspektorzy nadzoru branżowego – wym:

a) Zamaw dokona oceny spełn warunków udziału w postępow w tym zakresie na podstawie ośw zaw w JEDZ w części IV Kryteria kwalifikacji: ogólne ośw dot wszystkich kryt kwal w zakr pełn nadzoru dla proj i robót branżowych (m.in. sanit, elektr, teletechnicznych), archeolog zgodnie z wym PWKZ.

5. Specjalista do spraw rozliczeń – wym: w opisie dośw zawodowego wykazać się dośw w zakresie rozliczeń finansowych i płatności z tytułu real co najmniej dwóch inwestycji drogowych.

6. Geodeta- wym: posiadanie upr zawodowych o których mowa w art. 43 pkt. 1 i 2 ustawy z 17.5.1989 Prawo geodez i kartograficzne

7. Osoba prowadząca nadzór nad real zaleceń decyzji środow oraz przestrz obow przep ochr środow–wymagania: wykszt kierunkowe z zakr ochrony środowiska.

Uwaga! – Zamawiający nie dop łączenia nast funkcji: Inżynier Kontraktu, Inspektor nadzoru branży drogowej, Inspektor nadzoru branży mostowej, Specj do spraw rozliczeń, Geodeta Uwaga! Ilość lat dośw personelu Wykonawcy (osób zdolnych do wyk zamów) należy liczyć od daty wyst stos upr.

B) Doświadczenie wykonawcy:

udokum wykonania w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem term skł ofert, a jeżeli okres prow działalności jest krótszy – w tym okresie: min 1 usługi polegającej na nadzorze nad wykonaniem dokum techn projektowej budowy/rozbudowy drogi minimum klasy Z o długości 0,5 km oraz udokum wyk w ciągu ostatnich 3 lat przed upł term skł ofert, a jeżeli okres prow dział jest krótszy – w tym okresie: min 1 usługi polegającej na nadzorze nad wyk budowy/rozbudowy drogi minimum klasy Z o długości 0,5 km,

lub udokum wyk w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem term skł ofert, a jeżeli okres prow dział jest krótszy – w tym okresie: min 1 usługi polegającej na nadzorze nad wykonaniem dokumentacji i wyk budowy/ rozbudowy drogi min klasy Z o długości 0,5 km w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zamawiający nie wymaga, aby ww zadania były wyk w ramach jednej inwestycji. Wykonane usługi winny być poparte dowodami, że zostały wykonane należycie.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7.7.1994 Prawo bud, ustawie z dnia 23.4.1964 Kodeks cywilny i ustawie z dnia 29.1.2004 Prawo zam publ.

Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostało zawarte w SIWZ.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22§ 1 ustawy z dnia 26.6.1974 – Kodeks pracy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/08/2017
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/08/2017
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 29.8.2017 o godz. 09:30 w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów – świetlica.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Ze strony Zamawiającego – Komisja Przetargowa. Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Oferty powinny być złożone w: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, pokój nr 1

2. Do oferty Wykonawca zobow jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert ośw stanowiące wstępne potw, że:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Ośw, o którym mowa w pkt 2 powyżej, Wykonawca zobow jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozp Wykonawczym KE wyd na pdst art. 59 ust. 2 dyr 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”. Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedm postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia SIWZ oraz niniejszego ogłoszenia.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wyklucz oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

5. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potw braku podstaw do wyklucz Wyk z udziału w postęp. Wykonawca zobow jest do złożenia inf, zaśw, odpisu oraz oświad., o których mowa w § 5 pkt od 1 do 10 Rozp Min Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126).

6. W celu potw spełn war dot zdoln techn lub zawodowej oraz sytuacji ekonom i finan żąda od wykonawcy: a)wykaz usług, b)wykaz osób, polisy zgodnie z pkt 8.3 i 8.4 SIWZ

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszk poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 ww. Rozp.

8. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszcz na stronie internet inform, o której mowa w art.86 ust. 5 u Pzp, przekazuje Zamawiającemu ośw o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9. Z post o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-8 Pzp.

10. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przew możl w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a nast zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

11. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) ogł wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozp się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Zamawiający przew udzielenie zamówienia o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp, tj. udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podst, dotychcz wykonawcy usług zamówienia poleg na wykonaniu nadzoru nad robotami dotyczącymi:

— Dokum techn – budowl;

— Korp drogow i związ z tym robotami ziemnymi;

— Konstr nawierzchni;

— Bud/przebudowy zjazdów publ i indywid;

— Bud dróg zbiorczych wraz z niezb obiektami i urządz;

— Obiekt inż (m.in. przepustów);

— Umocnień dna rowów i skarp;

— Ozn poziomego;

— Ozn pionowego;

— Urządz bezp ruchu drogowego

— Infrastr uzbr podziemn i naziemn;

— Odcinków chodnika;

— Infrastr zw z ochroną środowiska,

tj. powtórzeniu podobnych usł do wys 30 % zam pdst.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodl zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członk Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przezn na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/07/2017