Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 283362-2019

18/06/2019    S115

België-Brussel: Administratieve diensten door agentschappen

2019/S 115-283362

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 111-272332)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stafdienst MDK
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17753
Postadres: Koning Albert II laan 20, bus 5
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: tom.deroeck@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.agentschapmdk.be/
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=343804

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamcontract: begeleiding bij de organisatieontwikkeling van partners binnen de nautische keten

Referentienummer: STAFD MDK-MDK/2019/01-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75120000 Administratieve diensten door agentschappen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Raamcontract: begeleiding bij de organisatieontwikkeling van partners binnen de nautische keten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 111-272332

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 08/07/2019
Plaatselijke tijd: 00:00
Te lezen:
Datum: 15/07/2019
Plaatselijke tijd: 00:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Ten gevolge van de niet werkende link naar het begeleidende document en de aanpassing daarvan op 14.6.2019, werd de ontvangstdatum in dezelfde mate aangepast.