Dostawy - 283375-2020

Submission deadline has been amended by:  329574-2020
18/06/2020    S117

Polska-Tuszów Narodowy: Kotły grzewcze centralnego ogrzewania

2020/S 117-283375

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Tuszów Narodowy
Adres pocztowy: Tuszów Narodowy 225
Miejscowość: Tuszów Narodowy
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 39-332
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Niedbała
E-mail: gmina@tuszownarodowy.pl
Tel.: +48 177743720
Faks: +48 177743721

Adresy internetowe:

Główny adres: https://tuszownarodowy.biuletyn.net

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://tuszownarodowy.biuletyn.net
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

"Stop ze smogiem w gminie Tuszów Narodowy – redukcja emisji" – dostawa i montaż wysokosprawnych kotłów grzewczych (kotły na eko-groszek).

Numer referencyjny: DKP.271.08.2020
II.1.2)Główny kod CPV
44621220 Kotły grzewcze centralnego ogrzewania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana dotychczasowych źródeł ciepła (pieców - kotłów na paliwa stałe), obejmująca demontaż i likwidację dotychczasowego źródła ciepła, oraz instalację nowych kotłów wysokosprawnych na paliwa stałe (ekogroszek) klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa, według normy PN EN 3035:2012 w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Tuszów Narodowy. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu: „STOP ZE SMOGIEM w gminie Tuszów Narodowy - redukcja emisji”

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45331110 Instalowanie kotłów
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
51210000 Usługi instalowania urządzeń pomiarowych
45331210 Instalowanie wentylacji
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren wiejskiej gminy Tuszów Narodowy,

Powiat: mielecki

Województwo: podkarpackie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę w oparciu o posiadaną dokument. techn., istniejących 16 szt. nieefektywnych kotłów CO na paliwo stałe na nowe kotły wysokosprawne na paliwo stałe (ekogroszek) klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa. W szczególności: odłączenie istn. kotłów wraz z zasobnikami od instalacji c.o., zimnej i ciepłej wody, w istniejących układach otwartych, zdemontowanie (lub odcięcie) naczyń wzbiorczych sytemu otwartego (w miejscu odcięcia zainstalowanie zaworów odcinających a nad nimi odpowietrzników), dostawę oraz podłączenie nowych kotłów do instalacji CO instalacji zimnej i ciepłej wody. W zakres zamówienia wchodzi: demontaż i przekazanie mieszkańcowi starego kotła c.o. na paliwo stałe; dostawa i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację 16 nowych zestawów kotłów na ekogroszek z automatycznym zasypem paliwa (tj. dostawa i montaż 6 szt. kotłów o mocy min. 14 kW, 6 szt. kotłów o mocy min. 20 kW, 1 szt. - kocioł o mocy min. 24 kW, oraz 3 szt. kotłów o mocy 30 kW), z dostosowaniem ich zabudowy do istniejących układów grzewczych c.o. i c.wu. w obiektach,

Wymagane jest, aby kotły zostały wykonane w klasie 5 efektywności energ., i emisyjności wg. Normy PN-EN 303-5:2012 lub równoważnej oraz zgodnie z rozporz. UE dot. certyfikatu ECODESIGN lub równoważnego.

— montaż czopucha kotła na ekogroszek z wyczystką (rewizja) i przyłączenie kotła rurą żarową do istniejącego kanału spalinowego komina, wraz przepustnicą ręczna z możliwością ręcznej regulacji ciągu kominowego,

— wpięcie kotła do istniejącej instalacji CO budynku (dostosowane do warunków obiektu),

— montaż niezbędnych urządzeń w oparciu o opis techniczny kotła, a także czujników temperatury zew. i wymaganych czujników do współpracy z istniejącą instalacją,

— zasobnik zintegrowany z kotłem z możliwością montażu z lewej lub prawej strony kotła,

— wyk. odejścia do instalacji c.w.u. zakończonego zaworami DN20.

*koszt wpięcia do instalacji c.w.u. pozostaje po stronie użytkownika obiektu

— instalację licznika energii cieplnej z zapew. odczytu czasu pracy instalacji i ilości wyproduk. ciepła lokalnie z panelu urządzenia i możliwością rozbudowy o urządz. do odczytu danych z poziomu Internetu, gdy funkcji takich nie posiada sterownik Instalacji,

— instalację sterownika kotła z czujnikami temperatury zewnętrznej, pokojowej, czujnikami niezbędnymi do współpracy z instalacją c.o., c.w.u. regulacją zaworu trójdrogowego, okablowaniem dla poprawnej pracy Instalacji, z możliwością rozbudowy o urządzenie do odczytu danych z poziomu Internetu przez zainstalowaną przeglądarkę internetową,

— wyk. izolacji termicznych zgodnie z obowiązującymi normami,

— wyk. płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,

— napełnienie instalacji,

— uzupełnienie ubytków ścian, ew. stropu, po przejściach przewodów,

— uruchomienie, regulacja i udział w odbiorze technicznym instalacji,

— przeszkolenie użytkownika w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi instalacji oraz jej bieżącej konserwacji,

— przek. Zamawiającemu Dokument. Instalacji dla każdej lokalizacji zawierającej:

a. schemat instalacji,

b. protokół szczelności instalacji hydraulicznej,

c. certyfikat instalacji, tj. dokument podpisany przez certyfikowanego Instalatora poświadczający parametry techniczne instalacji dopuszczonej do użytkowania,

d. prostą instrukcję użytkowania Instalacji w języku polskim,

e. deklaracje zgodności lub certyfikaty bezpiecz., atesty zgodności na wbudowane materiały,

f. karty techniczne zamont. urządzeń,

g. karty gwarancyjne zamont. urządzeń,

i. protokół przeszkolenia użytkownika w zakresie bezpiecznej obsługi instalacji wraz z przekazaniem instrukcji użytkowania,

j. protokół odbioru Instalacji podpisany przez dwóch przedstawicieli Zamawiającego oraz wykonawcę, przy udziale użytkownika,

— wyk. regulacji instalacji w 2025 roku w ramach udzielonej gwarancji dla zapewn. jej nominalnych parametrów pracy

— wyk. innych elementów ujętych w załączn. do SIWZ, w tym we we wzorze umowy stanowiącym Załącznik do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na zamontowane wysokosprawne, automatyczne kotły na ekogroszek / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia wady/usterki w okresie gwarancji i rękojmi za wady / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 25/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „STOP ZE SMOGIEM w gminie Tuszów Narodowy - redukcja emisji”, który jest współfinansowanego. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.3 – Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.2 – Redukcja emisji, nr projektu: RPPK.03.03.02-18-0015/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełniawarunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

—6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu,

—6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

—6.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

—7.1.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,

—8.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. wydanym na podst. art. 59 ust.2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ” – wg. załącznika 4 do SIWZ,

—8.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji,o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ,

—9.6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8.7.2 SIWZ,

—9.8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów,

—10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) Żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24ust.1 i ust. 5 pkt 1,2,4,8 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6.2 SIWZ. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

b) Jednolity Dokument, o którym mowa w pkt. 8.2 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,

c) Oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 8.3 SIWZ składa każdy z Wykonawców,

d) Zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt.8.7 SIWZ, przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa:

—w pkt. 8.7.1 SIWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wskazuje/-ą spełnienie warunku,w zakresie i na zasadach opisanych w pkt. 6.2 SIWZ,

—w pkt. 8.7.2 SIWZ składa każdy z Wykonawców,

—w pkt. 8.7.3 SIWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego,

—7.2.Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp,

—8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć razem z ofertą, za pośrednictwem miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a)nie podlega wykluczeniu,

b)spełnia warunki udziału w postępowaniu

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

— 6.2.2. sytuacja ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie),wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje) należycie: zamówienie, które obejmowało dostawę wraz z montażem kotłów centralnego ogrzewania w budynkach w ilości min. 6 szt. automatycznych kotłów centralnego ogrzewania na ekogroszek, w ramach jednego kontraktu dwóch osobnych lub więcej kontraktów t j.– odrębnych zamówień,

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: min. jedną osobę pełniącą funkcję Koordynatora technicznego posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych (grzewczych) oraz elektrycznych, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych. Dodatkowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu:

1) Wykonawcy mogą wykazać się doświadcz. także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.

2) Wykonawca w celu wykazania spełniania warunku wskazanego w pkt 6.2.3 ppkt 2) może wskazać osoby będące obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji techn. w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 220) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117).

—8.7. Na wezwanie Zamawiającego z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

—8.7.1. w celu potwierdz. spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postęp., o których mowa w rozdziale 6 niniejszej SIWZ:

a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wyk. należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dok. potwierdz. ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt 6.2.3 ppkt 1) SIWZ;

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamów., w szczególn. odpowiedz. za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamów. publicz., a także zakresu wykonyw. przez nieczynności oraz inform. o podst. do dysponowania tymi osobami, sporządz. zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.2.3 ppkt 2) SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

—8.7.2. W celu potwierdz. braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępow., o których mowa w rozdziale 7 niniejszej SIWZ:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu skład. ofert;

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdz., że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystaw. nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu skład. ofert, lub innego dokumentu potwierdz., że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewent. odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezp. społeczne lub zdrowotne, wystaw. nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu skład. ofert lub innego dokumentu potwierdz., że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdz. braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezp. społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdz. dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – sporządzonego według wzoru stanowiącego zał. nr 8 do SIWZ;

f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – sporządz. według wzoru stanowiącego zał. nr 8 do SIWZ;

g) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w Ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.), zgodnie z wzorem stanowiącym z zał. nr 8 do SIWZ.

—8.7.3. W celu potwierdz. spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

W zakresie: automatycznych kotłów na ekogroszek:

— karty katalogowe kotłów, obejmujące informacje, potwierdz. spełnienie przez te urządzenia warunków zawartych w tabeli „Minimalne parametry decydujące o równoważności" do potwierdzenia kartą

Katalogową”, ujęta w załącznikach do SIWZ (projekty techniczne, pkt. 8 - opisy techniczne projektu), podpisane przez producenta, jego autoryzowanego przedstawiciela lub dystrybutora produktu na rynku polskim.

— świadectwo 5 klasy wg PN-EN 303.5 – 2012 lub równoważnej dla oferowanego kotła wydane przez jednostkę oceniająca zgodność w rozumieniu art. 30b ustawy Pzp,

— sprawozdanie z badania, na podstawie którego zostało wystawione świadectwo 5 klasy wg PN-EN 303.5-2012 lub równoważnej dla oferowanego kotła, zawierające wszystkie niezbędne informacje jakie producent musiał przekazać do uprawnionej jednostki badawczej – zgodnie z metodologią badań zawartą w normie PN– EN 303.5 – 2012 lub równoważnej, pkt 6 i pkt 8, a w szczególności zdjęcie kotła, rysunki kotła pokazujące wyraźnie konstrukcje (przekroje) dokumentację techn. - ruchową - zgodną z pkt. 8 cytowanej wyżej normy.

Ciąg dalszy znajduje się w VI.3) Informacje dodatkowe.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, o której mowa w pkt 1 powyżej.

3. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy Pzp, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w § 16 projektu umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/07/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Tuszów Narodowy, Tuszów Narodowy 225,39-332 Tuszów Narodowy, POLSKA, pok. nr 10.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy, zamawiający przekaże wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego wniosek.

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Ciąg dalszy pkt III zawartego w sekcji III.1.3):

— sprawozdanie z badania, na podstawie którego zostało wystawione świadectwo 5 klasy wg PN-EN 303.5-2012 lub równoważnej dla oferowanego kotła, zawierające wszystkie niezbędne informacje jakie producent musiał przekazać do uprawnionej jednostki badawczej – zgodnie z metodologią badań zawartą w normie PN– EN 303.5 – 2012 lub równoważnej, pkt 6 i pkt 8, a w szczególności zdjęcie kotła, rysunki kotła pokazujące wyraźnie konstrukcje (przekroje), dokumentacje techniczo-ruchową – zgodną z pkt 8 cytowanej wyżej normy. Zgodnie z pkt 6 cytowanej wyżej normy sprawozdanie z badań może być udostępniane wyłącznie w całości,

— zaświadczenie o spełnieniu wymagań EcoDesign dla oferowanego kotła wydane przez jednostkę oceniająca zgodność w rozumieniu art. 30b ustawy Pzp,

—8.10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast dokumentów, o których mowa w:

a) pkt 8.7.2 lit. a) SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru,inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp;

b) pkt 8.7.2 lit. b)–d) SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

—8.11. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.10 lit. a) i lit. b) tiret drugi SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 8.10 lit. b)tiret pierwszy SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu,

—12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych i 00/100),

—13.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w jednym z następujących formatów danych: .pdf,.doc,.docx, .rtf,.xps,.odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym – pod rygorem nieważności. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w regulaminie korzystania z miniPortalu: (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx),

— Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp,

— Termin dwóch miesięcy określony w sekcji IV.2.6) należy rozumieć jako 60 dni liczone od ustalonej daty składania ofert,

— Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały zawarte w rozdziale 6, 7 i 8 SIWZ,

— Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

—24.1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy. —24.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu. —24.3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. —24.4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. —24.5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. —24.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. —24.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. —24.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. —24.9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach: —a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. —b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. —c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. —24.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. —24.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego. —24.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/06/2020