Dostawy - 283535-2020

18/06/2020    S117

Polska-Słupsk: Sprzęt związany z komputerami

2020/S 117-283535

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Akademia Pomorska w Słupsku
Krajowy numer identyfikacyjny: 000001459
Adres pocztowy: ul. Arciszewskiego 22a
Miejscowość: Słupsk
Kod NUTS: PL636 Słupski
Kod pocztowy: 76-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Zagdan
E-mail: zampub@apsl.edu.pl
Tel.: +48 598405206
Faks: +48 598405380

Adresy internetowe:

Główny adres: www.apsl.edu.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/apsl_edu

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania dla Akademii Pomorskiej w Słupsku

Numer referencyjny: ZP/1633/2019
II.1.2)Główny kod CPV
30230000 Sprzęt związany z komputerami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia była dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania dla Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Na przedmiot zamówienia składają się następujące elementy:

— część 1: komputery, monitory,

— część 2: sprzęt AV,

— część 3: oprogramowanie,

— część 4: sprzęt i akcesoria do wielowiernikowców.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 489 128.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Komputery, monitory

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30236000 Różny sprzęt komputerowy
30213100 Komputery przenośne
30231300 Monitory ekranowe
30232110 Drukarki laserowe
42962000 Urządzenia drukujące i graficzne
30237280 Akcesoria zasilające
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636 Słupski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Słupsk

II.2.4)Opis zamówienia:

Komputery stacjonarne, monitory, laptopy, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, klawiatury bezprzewodowe, zasilacze, głośniki, switche, dyski zewnętrzne, dyski twarde, myszki bezprzewodowe, pamięci RAM, zestawy narzędzi sieciowych, drukarka do etykiet, bezprzewodowa karta sieciowa, powerbank, stacje dokujące, szafa rack, tablet.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający w niniejszym postępowaniu żądał od Wykonawców wniesienia wadium. Kwota wadium została określona w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sprzęt AV

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38652100 Projektory
38653400 Ekrany projekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636 Słupski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Słupsk

II.2.4)Opis zamówienia:

Uchwyty sufitowe, projektory multimedialne, kable VGA, dyktafony, aparat fotograficzny, kabel HDMI, wzmacniacze sygnału HDMI, mikser audio, komplet kabli do miksera HDMI, sumator mikrofonowy, ekran ścienny, adaptery VGA.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający w niniejszym postępowaniu żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Kwota wadium została określona w wysokości: 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Oprogramowanie

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48620000 Systemy operacyjne
48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636 Słupski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Słupsk

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiety oprogramowania biurowego, Microsoft Windows 10, Creative Cloud All aps, oprogramowanie pozwalające na profesjonalne opracowanie fotogrametryczne dla UAV.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający w niniejszym postępowaniu żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Kwota wadium została określona w wysokości: 1 200,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sprzęt i akcesoria do wielowiernikowców

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34711200 Bezzałogowe statki powietrzne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636 Słupski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Słupsk

II.2.4)Opis zamówienia:

Czujnik światła ILS, przejściówki kamer i gimbali, gimbal na 2 kamery do wielowiernikowca, statyw do RTK, baterie do wielowiernikowców, opakowania case do baterii, plecak lub walizka do przenoszenia Hexacoptera.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający w niniejszym postępowaniu żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Kwota wadium została określona w wysokości: 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 001-000177
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZP/1633/2019
Część nr: 1
Nazwa:

Komputery, monitory

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Eltoro Bobrowski Blatkiewicz SJ
Adres pocztowy: ul. Racławicka 23
Miejscowość: Stargard
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Kod pocztowy: 73-110
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 291 641.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 436 465.50 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZP/1633/2019
Część nr: 2
Nazwa:

Sprzęt AV

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
18/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: FHU Intersell Waldemar Płonka
Adres pocztowy: ul. Jesionowa 17a
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 42-525
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 40 420.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 61 952.64 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZP/1633/2019
Część nr: 3
Nazwa:

Oprogramowanie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
18/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: NaviGate Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Wadowicka 8a
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 30-415
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 52 940.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 58 228.20 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZP/1633/2019
Część nr: 4
Nazwa:

Sprzęt i akcesoria do wielowiernikowców

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: NaviGate Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Wadowicka 8a
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 30-415
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 44 200.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 44 981.10 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp. Zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Pezes KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/06/2020