Dostawy - 283540-2020

18/06/2020    S117

Polska-Mońki: Urządzenia komputerowe

2020/S 117-283540

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Moniecki
Adres pocztowy: ul. Słowackiego 5 A
Miejscowość: Mońki
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 19-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Seweryna Jankowska
E-mail: przetargi.starostwo@monki.pl
Tel.: +48 857278825
Faks: +48 857278830

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.monki.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSO i Z w Mońkach etap I

Numer referencyjny: ASI.272.3.2020
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni w ramach projektu pn. „Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach etap I”.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy wyposażenia pracowni szkolnych wskazany został w załączniku nr 7 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 546 933.80 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa wyposażenia do pracowni informatycznej obsługi hotelarskiej i gastronomicznej

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48820000 Serwery
30231100 Terminale komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Mońki, powiat moniecki, woj. podlaskie, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pracowni informatycznej obsługi hotelarskiej ZSO i Z w Mońkach:

1) serwer do pracowni terminalowej – 1 szt.;

2) urządzenie ups – 1 szt.;

3) zestaw terminali – 24 szt.;

4) monitor do terminali – 24 szt.;

5) klawiatura – 24 szt.;

6) mysz optyczna – 24 szt.;

7) stacja nauczyciela all-in-one – 1 szt.;

8) system serwerowy – 1 szt.;

9) licencja do terminala – 25 szt.;

10) licencja do terminala – 24 szt.;

11)) oprogramowanie antywirusowe – 1 szt.;

12) oprogramowanie do zarządzania pracownią – 25 szt.;

13) switch – 2 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji i rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr projektu WNDP-RPPD.08.02.01-20-0020/18. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa monitorów interaktywnych do pracowni dokumentacji technicznej, pracowni sterowania ruchem, pracowni dróg i taboru kolejowego

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32322000 Urządzenia multimedialne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Mońki, powiat moniecki, woj. podlaskie, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa monitorów interaktywnych do pracowni dokumentacji technicznej, pracowni sterowania ruchem, pracowni dróg i taboru kolejowego:

1) monitor interaktywny 75 z androidem – 3 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji i rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr projektu WNDP-RPPD.08.02.01-20-0020/18. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa wyposażenia komputerowego do pracowni dokumentacji technicznej, warsztatów szkolnych (istniejący budynek), pracowni sterowania ruchem kolejowym, pracowni dróg i taboru kolejowego

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30230000 Sprzęt związany z komputerami
30231300 Monitory ekranowe
30232000 Sprzęt peryferyjny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Mońki, powiat moniecki, woj. podlaskie, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 3: Dostawa wyposażenia komputerowego do pracowni dokumentacji technicznej, warsztatów szkolnych (istniejący budynek), pracowni sterowania ruchem kolejowym, pracowni dróg i taboru kolejowego.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia komputerowego do pracowni dokumentacji technicznej, warsztatów szkolnych (istniejący budynek), pracowni sterowania ruchem kolejowym, pracowni dróg i taboru kolejowego:

1) monitor komputerowy – 50 szt.;

2) komputer jednostka centralna – 22 szt.;

3) switch – 1 szt.;

4) kabel rj45 – 2 szt.;

5) gniazda natynkowe rj45 – 40 szt.;

6) wtyki rj45 (paczka 100 szt) – 2 szt.;

7) urządzenie wielofunkcyjne – 3 szt.;

8) projektor krótkoogniskowy – 1 szt.;

9) ekran projekcyjny – 1 szt.;

10) komputer jednostka centralna - 7 szt.;

11) switch – 2 szt.;

12) uchwyt LCD – 7 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji i rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr projektu WNDP-RPPD.08.02.01-20-0020/18. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa systemu bezprzewodowej komunikacji dla przewodników

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32344000 Aparatura odbiorcza do radiotelefonii lub radiotelegrafii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Mońki, powiat moniecki, woj. podlaskie, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu bezprzewodowej komunikacji dla przewodników:

1) system bezprzewodowej komunikacji dla przewodników – 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji i rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr projektu WNDP-RPPD.08.02.01-20-0020/18. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa wyposażenia warsztatów szkolnych (istniejący budynek ul. Szkolna 23)

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42600000 Obrabiarki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Mońki, powiat moniecki, woj. podlaskie, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia warsztatów szkolnych (istniejący budynek ul. Szkolna 23):

1) stół ślusarki – 8 szt.;

2) imadło – 8 szt.;

3) polerko – szlifierka stołowa – 1 szt.;

4) wiertarka stołowa – 1 szt.;

5) frezarka stołowa – 1 szt.;

6) przecinarka taśmowa – 1 szt.;

7) ostrzarka narzędzi – 1 szt.;

8) giętarka rur i profili – 1 szt.;

9) podgrzewacz indukcyjny – 1 szt.;

10) narzędzia blacharskie Yato – 2 szt.;

11) małą szlifierka kątowa 6 szt.;

12) polerka 1200 W – 1 szt.;

13 zestaw narzędzi pneumatycznych z akcesoriami – 2 szt.;

14) wiertarko – wkrętarka – 3 szt.;

15) szlifierka pneumatyczna z akcesoriami – 2 szt.;

16) szlifierka pneumatyczna mimośrodowa – 3 szt.;

17) zgrzewarka – 1 szt.;

18) szlifierka stołowa – 1 szt.;

19) zaginarka – 1 szt.;

20) walcarka – 1 szt.;

21) żłobiarka – 1 szt.;

22) spęczarka – 1 szt.;

23) giętarka do blachy – angielskie koło – 1 szt.;

24) wanna wulkanizacyjna – 1 szt.;

25) prostowarka – 1 szt.;

26) automat do pompowania – 1 szt.;

27) wulkanizator – 1 szt.;

28) kosz pompowania – 1 szt.;

29) wytwornica ozonu – 1 szt.;

30) szafki ubraniowe dwudzielne – 20 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji i rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr projektu WNDP-RPPD.08.02.01-20-0020/18. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa wyposażenia do pracowni innowacji zawodowych

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
38651000 Aparaty fotograficzne
31710000 Sprzęt elektroniczny
30216000 Czytniki magnetyczne lub optyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Mońki, powiat moniecki, woj. podlaskie, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pracowni innowacji zawodowych:

1) zestaw klocków do programowania (I) – 8 kompletów;

2) zestaw klocków do programowania (II) – 8 kompletów;

3) zestaw do nauki podstaw elektroniki oraz programowania – 8 kompletów;

4) aparat cyfrowy 360 – 1 szt.;

5) tablet – 18 szt.;

6) dron – 1 szt.;

7) robot edukacyjny – 4 szt.;

8) okulary VR – 18 szt.;

9) zestaw klocków do programowania – 1 komplet,

10) czytnik e-booków – 18 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji i rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr projektu WNDP-RPPD.08.02.01-20-0020/18. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa wyposażenia do pracowni sprzedaży i sterowania ruchem kolejowym

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30000000 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Mońki, powiat moniecki, woj. podlaskie, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pracowni sprzedaży i sterowania ruchem kolejowym:

1) kasa fiskalna – 3 szt.;

2) drukarka fiskalna – 1 szt.;

3) szuflada kasowa – 3 szt.;

4) akcesoria do szuflad – 3 szt.;

5) czytnik kodów kreskowych – 3 szt.;

6) waga elektroniczna – 1 szt.;

7) metkownica z taśmą – 3 szt.;

8) lada sprzedażowa – 3 szt.;

9) regał sklepowy – 3 szt.;

10) tester banknotów na ultrafiolet – 1 szt.;

11) tester banknotów na podczerwień – 1 szt.;

12) liczarka do banknotów bilonu – 1 szt.;

13) niszczarka – 1 szt.;

14) gilotyna – 1 szt.;

15) bindownica – 1 szt.;

16) laminator – 1 szt.;

17) kasa fiskalna – 5 szt.;

18) czytnik kodów kreskowych – 7 szt.;

19) drukarka kodów kreskowych – 1 szt.;

20) toromierz – 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji i rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr projektu WNDP-RPPD.08.02.01-20-0020/18. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa wyposażenia technologicznego nowej hali napraw

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42600000 Obrabiarki
42413000 Podnośniki i wciągniki do pojazdów mechanicznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Mońki, powiat moniecki, woj. podlaskie, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia technologicznego nowej hali napraw:

1) wciągarka stalowa przejezdna z regulacja wysokości 2 000 kg – 1 szt.;

2) wiertarka pionowa – 1 szt.;

3) frezarka z elektronicznie bezstopniowo regulowanym napędem wrzeciona – 1 szt.;

4) hydrauliczna montażownica o dwóch prędkościach obrotu stołu – 1 szt.;

5) elektroniczna wyważarka z cyfrowym wyświetlaczem – 1 szt.;

6) przyrząd do pomiaru i regulacji ciśnienia w ogumieniu – 1 szt.;

7) stół spawalniczy z wyciągiem wentylacyjnym miejscowym – 1 szt.;

8) wentylator dachowy dla wyciągu od stołu spawalniczego – 1 szt.;

9) szynowy system ssący – 1 szt.;

10) bębnowy odsysacz spalin – 1 szt.;

11) wentylator dachowy szynowego systemu ssącego z bębnowym odsysaczem spalin – 1 szt.;

12) półautomat spawalniczy + reduktor + uchwyt – 1 szt.;

13) sprężarka śrubowa – 1 szt.;

14) wentylator dachowy wyciągu wentylacyjnego miejscowego – odprowadzenia ciepła z pomieszczenia sprężarki – 1 szt.;

15) cyfrowy detektor tlenku węgla – 1 szt.;

16) stół warsztatowy – 1 szt.;

17) szafa ubraniowa – 12 szt.;

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji i rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr projektu WNDP-RPPD.08.02.01-20-0020/18. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 032-074528
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa wyposażenia do pracowni informatyczmnej obsługi hotelarskiej i gastronomicznej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa monitorów interaktywnych do pracowni dokumentacji technicznej, pracowni sterowania ruchem kolejowym, pracowni dróg i taboru kolejowego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 3
Nazwa:

Dostawa wyposażenia komputerowego do pracowni dokumentacji technicznej, warsztatów szkolnych (istniejący budynek), pracowni sterowania ruchem kolejowym, pracowni dróg i taboru kolejowego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 4
Nazwa:

Dostawa systemu bezprzewodowej komunikacji dla przewodników

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 5
Nazwa:

Dostawa wyposażenia warsztatów szkolnych (istniejący budynek, ul. Szkolna 23)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
18/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Handlowe Kogex Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Gajowa
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-520
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@kogex.pl
Tel.: +48 713400411
Faks: +48 713400458
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 227 278.45 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 313 955.04 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 6
Nazwa:

Dostawa wyposażenia do pracowni innowacji zawodowych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wolność 8, lok. 4
Miejscowość: Radom
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod pocztowy: 26-600
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@cezarkomputery.pl
Tel.: +48 3600021
Faks: +48 3639482
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 103 181.77 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 119 463.75 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 7
Nazwa:

Dostawa wyposażenia do pracowni sprzedaży i sterowania ruchem kolejowym

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 8
Nazwa:

Dostawa wyposażenia technologicznego nowej hali napraw

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
18/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Handlowe Kogex Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Gajowa 53/16
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-520
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@kogex.pl
Tel.: +48 713400411
Faks: +48 713400458
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 159 183.02 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 239 309.78 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określić żądanie oraz wskazać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Terminy wniesienia odwołania:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp;

2) w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dz.U. UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dz.U. UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

11. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

13. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora pocztowego wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529 z późniejszymi zmianami) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/06/2020