Services - 283557-2017

21/07/2017    S138    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Czarnków: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2017/S 138-283557

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sarbia
Sarbka 46
Czarnków
64-700
Polska
Osoba do kontaktów: Mirosław Michalski, Magdalena Benkowska
Tel.: +48 672551220
E-mail: magdalena.benkowska@pila.lasy.gov.pl
Faks: +48 672552766
Kod NUTS: PL411

Adresy internetowe:

Główny adres: www.sarbia.pila.lasy.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_sarbia/zamowienia_publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: leśnictwo i pozyskanie drewna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonywanie dokumentacji projektowej i nadzór autorski na potrzeby budowy obiektów małej retencji (MRN2) na terenie Nadleśnictwa Sarbia.

Numer referencyjny: SA.270.1.3.2017
II.1.2)Główny kod CPV
71320000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii, decyzji, opracowań, zaświadczeń i pozwoleń wymaganych obowiązującymi przepisami prawa (zw. dalej jako zadanie I), oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad projektem (zw. dalej jako zadanie II) na potrzeby budowy obiektów małej retencji (MRN2) na terenie Nadleśnictwa Sarbia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na terenie powiatu pilskiego

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
71330000
71520000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL411
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren administracyjny Nadleśnictwa Sarbia.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część I – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na terenie powiatu pilskiego, polegające na wykonaniu trzech dokumentacji projektowych obejmującej następujące zadania:

— Rewitalizacja zbiornika wodnego na terenie leśnictwa Jabłonówko, oddz. 225h

Należy zaprojektować odbudowę – rewitalizację istniejącego zbiornika wodnego przedzielonego groblą, położonego na terenie Nadleśnictwa Sarbia, Leśnictwo Jabłonówko na działce ewidencyjnej nr 8225, oddział leśny nr 225h będącej własnością Skarbu Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w zarządzie Nadleśnictwa Sarbia w obrębie geodezyjnym Jabłonowo, gmina Ujście, powiat pilski. Celem odbudowy zbiornika jest: retencja wody, umożliwienie dostępu do wody dla zwierzyny leśnej poprzez wykonanie stosownych zejść i wypłyceń, stworzenie dogodnych warunków dla powstania nowych siedlisk dla ptactwa poprzez wykonanie wysepek. Obiekt o powierzchni całkowitej nie większej niż 0,87 ha składa się ze zbiornika dolnego oraz górnego.

Projekt musi zostać uzgodniony z herpetologiem co do sposobu prowadzenia prac z uwzględnieniem dziko występujących gatunków chronionych płazów.

Na projektowane przedsięwzięcie „Rewitalizacja zbiornika wodnego na terenie leśnictwa Jabłonówko, oddz. 225h” inwestor posiada decyzję Burmistrza Gminy Ujście o warunkach zabudowy nr GP.6730.33.2017 i decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr OŚ.6220.5.2017 stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (inwestor na wniosek oferenta udostępni decyzje do wglądu). Ponadto inwestor posiada aktualną mapę do celów projektowych.

— Budowa zbiornika retencyjnego na terenie leśnictwa Jabłonówko, oddz. 226g

Należy zaprojektować budowę nowego zbiornika wodnego położonego na terenie Nadleśnictwa Sarbia, Leśnictwo Jabłonówko na działce ewidencyjnej nr 8226, oddział leśny nr 226g będącej własnością Skarbu Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w zarządzie Nadleśnictwa Sarbia w obrębie geodezyjnym Jabłonowo, gmina Ujście, powiat pilski. Zbiornik zlokalizowany na rowie melioracji szczegółowej R-MA-29, który nie posiada wyodrębnionej działki i wchodzi w skład działki nr 8226. Na projektowane przedsięwzięcie „Budowa zbiornika retencyjnego na terenie leśnictwa Jabłonówko, oddz. 226g” inwestor posiada decyzję Burmistrza Gminy Ujście o warunkach zabudowy nr GP.6730.24.2017 i decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr OŚ. 6220.4.2017(inwestor na wniosek oferenta udostępni decyzje do wglądu). Ponadto inwestor posiada aktualną mapę do celów projektowych.

— Odbudowa zbiornika o kubaturze ok. 2700 m³

Należy zaprojektować odbudowę zbiornika wodnego, położonego na terenie Nadleśnictwa Sarbia, Leśnictwo Jabłonówko na działce ewidencyjnej nr 8254, oddział leśny nr 254f będącej własnością Skarbu Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w zarządzie Nadleśnictwa Sarbia w obrębie geodezyjnym Jabłonowo, gmina Ujście, powiat pilski. Zbiornik zlokalizowany na rowach melioracji szczegółowej R-MA-62a i R-MA-63a, które nie posiadają wyodrębnionej działki i wchodzą w skład działki nr 8254. Obiekt zasilany jest głównie wodą z rowów melioracji szczegółowej poprzez jej zatrzymywanie w rowie za pomocą mnicha.

Na projektowane przedsięwzięcie „Odbudowa zbiornika o kubaturze ok. 2700 m³” inwestor posiada decyzję Burmistrza Gminy Ujście o warunkach zabudowy nr GP.6730.29.2017 i decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr OŚ.6220.3.2017 (inwestor na wniosek oferenta udostępni decyzje do wglądu). Ponadto inwestor posiada aktualną mapę do celów projektowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 30/08/2017
Koniec: 29/06/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;Kompleksowy projekt adaptacji lasów leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na terenie powiatu chodzieskiego

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
71330000
71520000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL411
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren administracyjny Nadleśnictwa Sarbia.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część II – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na terenie powiatu chodzieskiego, polegające na wykonaniu czterech dokumentacji projektowych obejmujących następujące zadania:

— Budowa zbiornika p.poż. o kubaturze ok. 900 m³ z drogą dojazdową i placem manewrowym w leśnictwie Jacewko, oddz. 1d

Należy zaprojektować budowę zbiornika wodnego o powierzchni ok. 850 m² wraz z placem manewrowym położonego na terenie Nadleśnictwa Sarbia, Leśnictwo Jacewko na działce ewidencyjnej nr 6001/3 oddział leśny 1d. Na projektowane przedsięwzięcie „Budowa zbiornika p.poż. o kubaturze ok. 900 m³ z drogą dojazdową i placem manewrowym w leśnictwie Jacewko, oddz. 1d” inwestor posiada wypis z planu miejscowego dla dz. nr 6001/3, 6073, 6056 w obrębie Oleśnica wydany przez Wójta Gminy Chodzież pismem nr IZP.6727.196.2016 z 29.12.2016 r. i decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr OŚ.6220.1.2017 (inwestor na wniosek oferenta udostępni wypis do wglądu). Ponadto inwestor posiada aktualną mapę do celów projektowych.

— Budowa zbiornika p.poż. o kubaturze ok. 800 m³ z drogą dojazdową i placem manewrowym w leśnictwie Jacewko, oddz. 73d

Należy zaprojektować budowę zbiornika wodnego o powierzchni ok. 800 m² wraz z placem manewrowym położonego na terenie Nadleśnictwa Sarbia, Leśnictwo Jacewko na działce leśnej nr 6073 oddział leśny 73d. Na projektowane przedsięwzięcie „Budowa zbiornika p.poż. o kubaturze ok. 800 m³ z drogą dojazdową i placem manewrowym w leśnictwie Jacewko, oddz. 73d” inwestor posiada wypis z planu miejscowego dla dz. nr 6001/3, 6073, 6056 w obrębie Oleśnica wydany przez Wójta Gminy Chodzież pismem nr IZP.6727.196.2016 z 29.12.2016 r. i decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr OŚ.6220.1.2017 (inwestor na wniosek oferenta udostępni wypis do wglądu). Ponadto inwestor posiada aktualną mapę do celów projektowych.

— Budowa zbiornika p.poż. o kubaturze ok. 900 m³ z drogą dojazdową i placem manewrowym w leśnictwie Jacewko, oddz. 56f

Należy zaprojektować budowę zbiornika wodnego o powierzchni ok. 850 m² wraz z placem manewrowym położonego na terenie Nadleśnictwa Sarbia, Leśnictwo Jacewko na działce ewidencyjnej nr 6056 oddział leśny 56f w obrębie geodezyjnym Oleśnica, gmina Chodzież, powiat chodzieski. Na projektowane przedsięwzięcie „Budowa zbiornika p.poż. o kubaturze ok. 900 m³ z drogą dojazdową i placem manewrowym w leśnictwie Jacewko, oddz. 56f” inwestor posiada wypis z planu miejscowego dla dz. nr 6001/3, 6073, 6056 w obrębie Oleśnica wydany przez Wójta Gminy Chodzież pismem nr IZP.6727.196.2016 z 29.12.2016 r. i odstąpienie od konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (inwestor na wniosek oferenta udostępni wypis do wglądu). Ponadto inwestor posiada aktualną mapę do celów projektowych.

— Modernizacja istniejącego zbiornika na terenie leśnictwa Szklarnia

Należy zaprojektować odbudowę poprzez modernizację istniejącego zbiornika wodnego, położonego na terenie Nadleśnictwa Sarbia, Leśnictwo Szklarnia na działkach ewdencyjnych nr 8327 w obrębie Wyszyny oddział nr 327h oraz 8329 w obrębie Wyszynki oddział 329a,gmina Budzyń, powiat chodzieski. Obiekt o powierzchni całkowitej nie większej niż 0,57 ha. Maksymalna wysokość piętrzenia na mnichu w grobli czołowej zbiornika może wynosić nie więcej niż 1,50 m.

Projekt musi zostać uzgodniony z herpetologiem co do sposobu prowadzenia prac z uwzględnieniem dziko występujących gatunków chronionych płazów.

Na projektowane przedsięwzięcie „Modernizacja istniejącego zbiornika na terenie leśnictwa Szklarnia” inwestor posiada decyzję Wójta Gminy Budzyń o warunkach zabudowy nr GKM.6730.31.2017 i postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania dotyczącego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr GKM.6220.3.2017 (inwestor na wniosek oferenta udostępni decyzje do wglądu).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 30/08/2017
Koniec: 29/06/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1.W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1 – 2 i 4 – 7 Pzp. Na podstawie:

1)art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1574 ze zmianami) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 2171 z późn. zm.);

2) art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

3) art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

4)art. 24 ust. 5 pkt 5 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 PLN;

5)art. 24 ust. 5 pkt 6 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 Pzp;

6)art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 PLN;

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp dotyczące:

a. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż:

— dla części I – 15 000 PLN;

— dla części II – 50 000 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp dotyczące:

a. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż:

— dla części I – 15 000 PLN;

— dla części II – 50 000 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp dotyczące:

a. zdolności technicznej lub zawodowej:

—warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę o charakterze (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) sporządzania dokumentacji projektowej w dziedzinie gospodarki wodnej dotyczące budowy lub przebudowy lub rozbudowy

1. dla części 1 zamówienia o wartości minimum 15 000 PLN

2. dla części 2 zamówienia o wartości minimum 30 000 PLN

(obejmujące prace z przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanymi z małą retencją wodną). Za zamówienia potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia uważane będą projekty w dziedzinie gospodarki wodnej dotyczące budowy lub przebudowy lub rozbudowy: urządzeń melioracyjnych, zbiorników wodnych, wałów przeciwpowodziowych wraz z ich infrastrukturą lub zapór lub zbiorników wodnych lub zbiorników retencyjnych lub polderów przeciwpowodziowych lub suchych zbiorników przeciwpowodziowych. Zamówienia te winny być poparte dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie.

—warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

1. dla części 1 zamówienia minimum 1 osobą,

2. dla części 2 zamówienia minimum 1 osobą

z aktualnymi uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania w specjalności: inżynieria wodna lub wodno-melioracyjna albo konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie budowli hydrotechnicznych, wydanymi na podstawie ustawy Prawo Budowalne i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014, poz. 1278) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12 a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65).

3.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w pkt 7.

4.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 2. winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

5.Jeżeli wykonawca ubiega się o udzielenie kilku części zamówienia to może, celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykazać to samo doświadczenie, zdolność kredytową lub środki finansowe i te same osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w więcej niż jednej części.

6.Na podstawie art. 22d ust. 2 Pzp Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp dotyczące:

a. zdolności technicznej lub zawodowej:

—warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę o charakterze (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) sporządzania dokumentacji projektowej w dziedzinie gospodarki wodnej dotyczące budowy lub przebudowy lub rozbudowy

1. dla części 1 zamówienia o wartości minimum 15 000 PLN

2. dla części 2 zamówienia o wartości minimum 30 000 PLN

(obejmujące prace z przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanymi z małą retencją wodną). Za zamówienia potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia uważane będą projekty w dziedzinie gospodarki wodnej dotyczące budowy lub przebudowy lub rozbudowy: urządzeń melioracyjnych, zbiorników wodnych, wałów przeciwpowodziowych wraz z ich infrastrukturą lub zapór lub zbiorników wodnych lub zbiorników retencyjnych lub polderów przeciwpowodziowych lub suchych zbiorników przeciwpowodziowych. Zamówienia te winny być poparte dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie.

—warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

1. dla części 1 zamówienia minimum 1 osobą,

2. dla części 2 zamówienia minimum 1 osobą

z aktualnymi uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania w specjalności: inżynieria wodna lub wodno-melioracyjna albo konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie budowli hydrotechnicznych, wydanymi na podstawie ustawy Prawo Budowalne i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014, poz. 1278) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12 a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65).

3.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w pkt 7.

4.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 2. winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

5.Jeżeli wykonawca ubiega się o udzielenie kilku części zamówienia to może, celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykazać to samo doświadczenie, zdolność kredytową lub środki finansowe i te same osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w więcej niż jednej części.

6.Na podstawie art. 22d ust. 2 Pzp Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określa wzór umowy będący załącznikiem do dok. i zamów.

Uzgodnienie koncepcji z Zamawiającym. Uzgodnienie koncepcji zostanie potwierdzone protokołem uzgodnień przygotowanym przez zespół w skład, którego zostaną powołani przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego. Zespół zobowiązany jest do uzgodnienia koncepcji w terminie 14 dni od protokolarnego przedstawienia jej Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dok. projektowej zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami, przepisami w zakresie projektowania urządzeń wodnych, zgodnie z obowiązującymi aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie z należytą starannością, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy-10 % ceny oferty.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/08/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/10/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/08/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Sala narad Nadleśnictwa Sarbia, Sarbka 46, 64-700 Czarnków.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę,jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców,a także inf. dot. ceny, terminu wykonania zam.,warunków płatności i dośw. zawarte w ofertach. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert. Otwarcie jawne. Inf. zamieści Zamawiający na stronie internetowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm. – zwaną dalej „Pzp”) oraz aktów wykonawczych do Pzp.

2.Postępowanie jest prowadzone zgodnie zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości równej lub wyższej niż kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

3.Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość najpierw dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o wartości do 20 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

5..Zamówienia, o których mowa w pkt. 4. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

6.Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany będzie do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 5 % wartości udzielonego zamówienia.

7.Przy wyborze ofert w każdym Pakiecie Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

a. Cena – 60 %,

b. Doświadczenie projektanta – 40 %,

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

2.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/07/2017