Tjenesteydelser - 283596-2014

Vis forkortet udgave

20/08/2014    S158

Belgien-Bruxelles: Rammekontrakt vedrørende aktiviteter til støtte for internationalt samarbejde inden for satellitnavigation

2014/S 158-283596

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Erhvervspolitik
Postadresse: avenue d'Auderghem 45
By: Bruxelles
Postnummer: 1049
Land: Belgien

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/galileo/index_en.htm

Elektronisk adgang til oplysninger: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=482

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Erhvervspolitik
Postadresse: For vejledning henvises der til afsnit 1 i opfordringen til afgivelse af bud og afsnit 3.1 i udbudsmaterialet
By: Bruxelles
Land: Belgien

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Andet: erhvervspolitik.
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Rammekontrakt vedrørende aktiviteter til støtte for internationalt samarbejde inden for satellitnavigation.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Udførelsesstedet for opgaverne vil være kontrahentens lokaler eller ethvert andet sted, som angivet i buddet.
NUTS-kode
II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
største antal deltagere i den påtænkte rammeaftale: 3

Rammeaftalens varighed

Varighed i år: 1

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

Anslået værdi eksklusive moms: 3 200 000 EUR
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Formålet med opgaverne, der skal udføres i forbindelse med rammekontrakten, er at yde støtte til internationale samarbejdsaktiviteter og forbindelser for satellitnavigation. Dette vil især omfatte:
— levering af ekspertise inden for forskellige brugerområder og -regioner med henblik på at forberede, deltage i og rapportere om relevante internationale brugerfora, tekniske workshopper, internationale møder for interessenter (herunder møder ved Organisationen for International Civil Luftfart, Den Internationale Søfartsorganisation) og andre arrangementer (herunder varetagelse af interesserne for europæiske GNSS-programmer i forbindelse med arrangementer tilrettelagt af internationale organisationer og støtte i forbindelse med deltagelse af regionale repræsentanter)
— udførelse af økonomiske analyser og gennemførelse af internationale kampagneaktiviteter vha. brugen af satellitbaseret navigation for forskellige kategorier af brugere og i forskellige dele af verden samt ved at målrette luftfart, arealforvaltning og andre transportformer (herunder farvandsovervågning havnesikring, vej- og jernbaneinfrastruktur)
— opsætning og styring af grupper til ekspertrådgivning til sektorbestemte regionale aktiviteter
— støtte til forskningen og EU's industripolitik inden for GNSS i tredjelande, som endnu ikke er omfattet af aktiviteter til fremme af bevidstgørelses- og pr-aktiviteter vedrørende anvendelser i senere produktionsled, navnlig i regulerede områder.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

73200000 Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Budgetloftet for denne rammekontrakt beløber sig til 3 200 000 EUR for den maksimale varighed på 4 år.
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 3
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Jf. afsnit 2.4 i udbudsmaterialet.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Jf. afsnit 2.3 i udbudsmaterialet.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Jf. afsnit 2.6 og 2.7 i udbudsmaterialet.
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Jf. afsnit 4.2.1 i udbudsmaterialet.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Jf. afsnit 5.2.2 i udbudsmaterialet.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Jf. afsnit 5.2.3 i udbudsmaterialet.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: ja

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
ENTR/387/PP/2014/FC.
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
7.10.2014
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Ethvert officielt EU-sprog
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 8 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8)Åbning af bud
Dato: 10.10.2014 - 14:30
Der må være personer til stede under åbningen af bud: ja
Yderligere oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: Hver tilbudsgiver kan være repræsenteret af højst 1 person.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Anfør projektet/-erne og/eller programmet/-merne: 2014-arbejdsprogrammer for GNSS og Copernicus.
VI.3)Yderligere oplysninger
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning. En klage til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
8.8.2014