Služby - 283596-2014

Zobraziť úsporné zobrazenie

20/08/2014    S158

Belgicko-Brusel: Rámcová zmluva na činnosti na podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti satelitnej navigácie

2014/S 158-283596

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre podnikanie a priemysel
Poštová adresa: avenue d'Auderghem 45
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1049
Štát: Belgicko

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/galileo/index_en.htm

Elektronický prístup k informáciám: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=482

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Úradný názov: Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre podnikanie a priemysel
Poštová adresa: Pokyny nájdete v oddiele 1 výzvy na súťaž a oddiele 3.1 súťažných podkladov
Mesto/obec: Brusel
Štát: Belgicko

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Iné: Podnikanie a priemysel.
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Rámcová zmluva na činnosti na podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti satelitnej navigácie.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 11: Poradenské služby v oblasti riadenia [6] a s nimi súvisiace služby
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Miestom vykonávania úloh budú priestory poskytovateľa služieb alebo akékoľvek iné miesta označené v ponuke.
Kód NUTS
II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
maximálny počet predpokladaných účastníkov rámcovej dohody: 3

Trvanie rámcovej dohody

Trvanie v rokoch: 1

Predpokladaná celková hodnota nákupov za celé obdobie trvania rámcovej dohody

Predpokladaná hodnota bez DPH: 3 200 000 EUR
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Cieľom úloh, ktoré majú byť vykonané v rámci tejto rámcovej zmluvy, je poskytnúť podporu pre činnosti medzinárodnej spolupráce a vzťahov v oblasti satelitnej navigácie. Tieto činnosti budú zahŕňať najmä:
— poskytnutie odborných znalostí v rôznych používateľských oblastiach a regiónoch v záujme prípravy, účasti a informovania v súvislosti s medzinárodnými fórami používateľov; odbornými seminármi; medzinárodnými stretnutiami zainteresovaných strán (napr. ICAO, IMO) a inými podujatiami (vrátane zastupovania záujmov európskych programov GNSS na podujatiach organizovaných medzinárodnými organizáciami a podpory účasti regionálnych delegátov),
— vykonávanie ekonomických analýz a medzinárodných propagačných činností súvisiacich s používaním satelitnej navigácie pre rôzne kategórie používateľov a v rôznych regiónoch sveta a so zameraním na letectvo, pôdohospodárstvo a iné druhy dopravy (vrátane námorného dozoru, bezpečnosti prístavov, cestnej a železničnej infraštruktúry),
— vytvorenie a riadenie skupín odborníkov v oblasti poradenstva pre odvetvové regionálne činnosti,
— podporu výskumu a priemyselnej politiky EÚ v oblasti GNSS v tretích krajinách, na ktoré sa zatiaľ nevzťahujú informačné a propagačné činnosti týkajúce sa nadväzujúcich aplikácií, najmä v regulovaných oblastiach.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

73200000 Poradenstvo pre výskum a vývoj

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
Horná hranica rozpočtu pre túto rámcovú zmluvu je 3 200 000 EUR na maximálne trvanie 4 rokov.
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Počet možných obnovení: 3
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 12 (od zadania zákazky)

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
Pozri oddiel 2.4 súťažných podkladov výzvy na súťaž.
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Pozri oddiel 2.3 súťažných podkladov výzvy na súťaž.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Pozri oddiely 2.6, 2.7 súťažných podkladov výzvy na súťaž.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: nie
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Pozri oddiel 4.2.1 súťažných podkladov výzvy na súťaž.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Pozri oddiel 5.2.2 súťažných podkladov výzvy na súťaž.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Pozri oddiel 5.2.3 súťažných podkladov výzvy na súťaž.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: nie
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby: áno

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií stanovených v súťažných podkladoch, vo výzve na predkladanie ponúk alebo na účasť na rokovaní alebo v informatívnom dokumente
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
ENTR/387/PP/2014/FC.
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Spoplatnená dokumentácia: nie
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
7.10.2014
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 8 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 10.10.2014 - 14:30
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: áno
Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Každého uchádzača môže zastupovať najviac 1 osoba.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Pracovné programy na rok 2014 pre GNSS a Copernicus.
VI.3)Doplňujúce informácie
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Do 2 mesiacov od vyrozumenia osoby podávajúcej odvolanie, alebo, ak to nie je možné, odo dňa, keď túto skutočnosť zistila. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
8.8.2014