Tjänster - 283596-2014

Visa förkortad version

20/08/2014    S158

Belgien-Bryssel: Ramavtal för verksamheter till stöd för internationellt samarbete avseende satellitnavigering

2014/S 158-283596

Meddelande om upphandling

Tjänster

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för näringsliv
Postadress: Avenue d'Auderghem 45
Ort: Bryssel
Postnummer: 1049
Land: Belgien

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/galileo/index_en.htm

Elektronisk tillgång till information: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=482

Ytterligare upplysningar kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till:
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för näringsliv
Postadress: För instruktioner se avsnitt 1 i anbudsinfordran och avsnitt 3.1 i förfrågningsunderlaget
Ort: Bryssel
Land: Belgien

I.2)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Annan: näringsliv.
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Ramavtal för verksamheter till stöd för internationellt samarbete avseende satellitnavigering.
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 11: Organisationskonsulttjänster [6] och därmed sammanhängande tjänster
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Platsen för utförandet av uppgifterna kommer att vara uppdragstagarens lokaler eller annan plats som angivits i anbudet.
NUTS-kod
II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal
II.1.4)Information om ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
högsta antal deltagare i det planerade ramavtalet: 3

Ramavtalets löptid

Antal år: 1

Uppskattat totalt värde av upphandlingen för hela ramavtalets löptid

Uppskattat värde, exkl. moms: 3 200 000 EUR
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Syftet med de uppgifter som ska utföras inom ramen för ramavtalet är att tillhandahålla stöd till verksamheter inom internationellt samarbete och internationella relationer avseende satellitnavigering. Detta kommer i synnerhet att inbegripa följande:
— Tillhandahållande av expertis i olika användardomäner och användarregioner för att utarbeta, medverka i och rapportera om relevanta internationella användarforum, tekniska workshoppar, intressenters internationella möten (t.ex. ICAO och IMO) och andra evenemang (inbegripet att företräda europeiska GNSS-programs intressen vid evenemang som anordnas av internationella organisationer och stöd till den regionala representantens deltagande).
— Utförande av ekonomiska analyser och genomförande av internationella marknadsföringsverksamheter som är av betydelse för användningen av satellitnavigering för olika kategorier av användare och i olika regioner i världen och riktade mot luftfart, markförvaltning och andra transportslag (inbegripet sjöövervakning, hamnsäkerhet och infrastruktur för vägar och järnvägar).
— Inrättande och ledning av en grupp expertrådgivare för sektorsspecifik regional verksamhet.
— Stöd till forskning och EU:s industripolitik inom GNSS i tredjeländer som ännu inte omfattas av informations- och marknadsföringsverksamheteter avseende tillämpningar i senare led, i synnerhet inom reglerade områden.
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

73200000 FoU-rådgivning

II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
Budgettaket för detta ramavtal är 3 200 000 EUR för den längsta löptiden på 4 år.
II.2.2)Information om optioner
Option: nej
II.2.3)Information om förlängning
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Antal eventuella förlängningar: 3
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Antal månader: 12 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
Se avsnitt 2.4 i specifikationerna till anbudsinfordran.
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
Se avsnitt 2.3 i specifikationerna till anbudsinfordran.
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
Se avsnitten 2.6 och 2.7 i specifikationerna till anbudsinfordran.
III.1.4)Andra särskilda villkor
Fullgörandet av kontraktet är förbundet med särskilda villkor: nej
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Se avsnitt 4.2.1 i specifikationerna till anbudsinfordran.
III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Se avsnitt 5.2.2 i specifikationerna till anbudsinfordran.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:
Se avsnitt 5.2.3 i specifikationerna till anbudsinfordran.
III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp: nej
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
Juridiska personer ska ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten: ja

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till de kriterier som anges i förfrågningsunderlaget, inbjudan att lämna anbud eller förhandla eller det beskrivande dokumentet
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
ENTR/387/PP/2014/FC.
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
nej
IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
Handlingarna är avgiftsbelagda: nej
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
7.10.2014
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
Valfritt officiellt EU-språk
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 8 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.3.8)Anbudsöppning
Datum: 10.10.2014 - 14:30
Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden: ja
Kompletterande information om bemyndigade personer och öppningsförfarande: Varje anbudsgivare får representeras av högst 1 person.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Ange vilket/vilka projekt och/eller program: 2014 arbetsprogram för GNSS och Copernicus.
VI.3)Kompletterande information
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Överprövning
Uppgifter om sista dag för överprövning: inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, från den dag då denne fick kännedom om saken. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
8.8.2014