Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Suministros - 283603-2019

18/06/2019    S115

Polska-Lublin: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2019/S 115-283603

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 047-108844)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Nałęczowska 14
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 20-701
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Siwy-Pachulska
E-mail: ksiwy@ztm.lublin.eu
Tel.: +48 814662900
Faks: +48 814662901
Adresy internetowe:
Główny adres: https://biuletyn.lublin.eu/ztm

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Zaprojektowanie, dostawa, konfiguracja i wdrożenie systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej wraz z usługą wsparcia przez okres 48 miesięcy

Numer referencyjny: DZ.381.UE-1/19
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. Przeprowadzenie prac analitycznych, zaprojektowanie, budowa, wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie i konfiguracja zintegrowanego systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej (Systemu) wraz z infrastrukturą.

1.2. Dostawa fabrycznie nowego sprzętu.

1.3. Pełna dokumentacja.

1.4. Montaż infrastruktury (w tym roboty budowlane związane z instalacją podłączenie do sieci dystrybucyjnej i uruchomieniem stacjonarnych automatów biletowych oraz instalacja urządzeń w pojazdach).

1.5. Przeprowadzenie szkoleń użytkowników systemu.

1.6. Obsługa gwarancyjna obejmująca utrzymanie w sprawności systemu przez okres minimum 48 miesięcy od daty odbioru końcowego bez uwag.

1.7. Udzielanie bieżącego wsparcia w utrzymaniu Systemu w łącznym maksymalnym wymiarze nie przekraczającym 4 000 roboczogodzin dla dewelopera świadczonych przez specjalistów IT w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia w okresie gwarancji.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/06/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 047-108844

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:

Otwarcie ofert poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert nastąpi w dniu 24.6.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701, I piętro, pok. 115.

Powinno być:

Otwarcie ofert poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert nastąpi w dniu 28.6.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701, I piętro, pok. 115.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 24/06/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 28/06/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 24/06/2019
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 28/06/2019
Czas lokalny: 10:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: