TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider.

Tjenesteydelser - 283693-2017

21/07/2017    S138

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2017/S 138-283693

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kombit A/S
CVR-nummer: 2452452345
Postadresse: Halfdansgade 8
By: København S
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Malene Bergstrøm Pedersen
E-mail: dubu@kombit.dk
Telefon: +45 33349400
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.kombit.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/128748
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Kombit fungerer som indkøbscentral og indkøber it-ydelser med danske kommuner som den primære målgruppe

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud vedr. it-løsning til understøttelse af området for udsatte børn og unge (DUBU 3.0).

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omhandler it-løsningen DUBU (Digitalisering af Udsatte Børn og Unge), som er et fælleskommunalt system, som anvendes i ca. 70 kommuner i sagsbehandlingen på området »Udsatte børn og unge«. For nærmere beskrivelse henvises til punkt II.2.4). Kombit har valgt ikke at opdele kontrakten i flere delkontrakter, jf. punkt II.1.6). Baggrunden herfor er, at det er fundet hensigtsmæssigt, at den leverandør, som leverer systemet, også efterfølgende driftsafvikler og vedligeholder systemet, fordi den pågældende leverandør har betydeligt større indsigt i den udviklede løsning. Derudover forventes der et tæt samarbejde mellem leverandør og Kombit, og en opdeling i flere delkontrakter vil skabe en væsentlig større risiko i forhold til ansvarsfordelingen mellem leverandørerne. Endvidere taler økonomiske hensyn for en samlet kontrakt, da der forventes at være besparelser ved selve udbudsprocessen samt ved den efterfølgende kontraktstyring.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 130 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72212517 Udvikling af it-programmel
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
72240000 Systemanalyse og programmering
72250000 System- og supporttjenester
72260000 Programmelrelaterede tjenester
72263000 Implementering af programmel
72267000 Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
72310000 Databehandling
72510000 Servicevirksomhed i forbindelse med drift af datamater
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

København S.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

DUBU (Digitalisering af Udsatte Børn og Unge) er et fælleskommunalt system, som anvendes i ca. 70 kommuner i sagsbehandlingen på området »Udsatte børn og unge«.

DUBU har bidraget til at skabe en ensartethed, systematik og overblik i de kommuner, der anvender det. Målsætningen for udbuddet er at bidrage til en endnu mere professionel og effektiv sagsbehandling gennem en række nye funktionaliteter samt at få et system, der opleves som driftsstabilt og brugervenligt. Yderligere information om DUBU kan findes på http://www.kombit.dk/dubu

Systemet skal nu genudbydes, men da der er et ønske om at skifte den teknologiske platform, genudbydes hele systemet og ikke alene driften.

Udbuddet gennemføres på vegne af alle danske kommuner. På tidspunktet for udbuddets påbegyndelse er 70 kommuner tilsluttet. Kontrakten rummer mulighed for, at kommuner kan tilslutte sig efterfølgende. Kontrakten giver desuden mulighed for at stille uddannelsesmiljøet til rådighed for uddannelsessteder, der udbyder socialrådgiveruddannelsen.

Det bemærkes, at udbuddet og kontraktstyringen gennemføres af Kombit på vegne af kommunerne. Det er således Kombit, der er ansvarlig for leverandørdialog og er kontraktholder på vegne af kommunerne.

Nærværende udbud af DUBU omfatter følgende overordnede ydelser:

— Udvikling af et nyt DUBU

— Etablering af driftsmiljø

— Uddannelse

— Drift, support og vedligehold

— Videreudvikling.

Det væsentligste elementer er beskrevet nedenfor. Der henvises til udbudsmaterialet, som indeholder en udførlig beskrivelse af de udbudte ydelser.

Udvikling:

Udviklingsopgaven består i at udvikle et system eller tilpasse et standardsystem, så det i vid udstrækning indeholder samme funktionalitet som i det eksisterende DUBU, dog også med ny funktionalitet samt en høj grad af forbedringer og forenklinger. Det vil være op til den nye leverandør af DUBU at vurdere den teknologiske platform for systemet.

Etablering af driftsmiljø:

Der skal etableres et skalerbart og driftssikkert driftsmiljø bestående af produktionsmiljø, præproduktionsmiljø, internt testmiljø, eksternt testmiljø og uddannelsesmiljø. Alle miljøer omfatter relevant it-infrastruktur, faciliteter og driftsværktøjer. Leverandøren skal i den forbindelse håndtere migrering af data fra det eksisterende system til det nye. DUBU skal etableres med integrationer til den fælleskommunale rammearkitektur samt en række kommunale og offentlige systemer.

Uddannelse:

Der skal gennemføres uddannelse af DUBU's superbrugere samt gøre disse i stand til at uddanne brugere i kommunerne. Der skal i den forbindelse udarbejdes uddannelsesmateriale til begge brugertyper. Kontrakten indeholder mulighed for tilkøb af yderligere uddannelse.

Drift, support og vedligehold af DUBU:

Driftsopgaven består af flere elementer. Først og fremmest skal systemet drives, supporteres og vedligeholdes i overensstemmelse med ITIL v3 eller tilsvarende. Leverandøren skal varetage support over for kommunerne, herunder håndtering af henvendelser fra systemets superbrugere. Leverandøren skal være opmærksom på, at kontrakten indeholder en tredeling af driftsopgaverne i henholdsvis infrastrukturdrift, applikationsdrift og applikationsvedligehold. Opdelingen er et led i Kombits driftsstrategi og skal sikre, at Kombit i kontraktperioden kan opsige dele af driftsleverancen.

Videreudvikling:

Videreudvikling af systemet sker i løbende dialog med Kombit. Leverandøren skal dog også påregne at samarbejde med KL og de tilsluttede kommuner. En væsentlig opgave ved systemets videreudvikling er at sikre lovmedholdelighed, og at systemet fortsat bidrager til effektivt at understøtte børne- og ungeområdet i kommunerne.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Systemets kvalitet / Vægtning: 45 %
Kvalitetskriterium - Navn: Tidsplan og leverancesikkerhed / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Driftsydelsernes kvalitet / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 10 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten indeholder kvalitative optioner samt optioner på forlængelse af kontrakten. Optioner på forlængelse af kontrakten fremgår af punkt II.2.7), og de kvalitative optioner fremgår af udbudsmaterialet.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 021-035482
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

DUBU 3.0

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
18/07/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Netcompany IT and Business Consulting A/S
CVR-nummer: 14 81 48 33
Postadresse: Grønningen 17
By: København K
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 1270
Land: Danmark
E-mail: jw@netcompany.com
Telefon: +45 41730235
Internetadresse: http://www.netcompany.com
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 130 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsbetingelserne indeholder retningslinjer for ansøgning om prækvalifikation samt udbuddet generelt.

For at modtage yderligere information om dette udbud, og for at kunne afgive ansøgning om prækvalifikation, skal ansøgere registrere sig på EU-Supply via følgende hjemmeside: https://www.eu-supply.com/kombit.asp

Det bemærkes, at ansøger alene kan indgive 1 ansøgning om prækvalifikation. Ansøgning om prækvalifikation skal afgives på https://www.eu-supply.com/kombit.asp

Udbudsmaterialet findes på https://www.eu-supply.com/kombit.asp under det konkrete udbud under »Dokumenter«.

Det bemærkes, at ansøger skal anvende den vedlagte ESPD i forhold til afgivelse af oplysninger og dokumentation i relation til pkt. III.1.1), III.1.2) og III.1.3).

Ad spørgsmål og svar under prækvalifikationen: Adgangen til at stille spørgsmål i prækvalifikationsfasen vil være begrænset til spørgsmål, der er direkte relevante i forbindelse med udarbejdelsen af ansøgningen, dvs. spørgsmål angående forhold, som har betydning for vurderingen af, om en virksomhed har interesse i at ansøge om prækvalifikation. Spørgsmål, der har direkte betydning for tilbudsafgivelsen, vil først blive besvaret i tilbudsfasen. Spørgsmål skal stilles via EU-Supply. Svar offentliggøres ligeledes via EU-Supply.

Ad pkt. II.1.3) og IV.1.3) Kontrakten indeholder visse elementer af en rammeaftale. Kombit har på den baggrund foretaget en vurdering og konstateret, at den anslåede værdi af den offentlige kontrakt væsentligt overstiger rammeaftalen, hvorfor kontrakten udbydes som en offentlig tjenesteydelseskontrakt.

Ad pkt. II.1.5 og II.2.6) Opgørelsen af kontraktens værdi udgør et skøn og er derfor forbundet med en vis usikkerhed.

Ad pkt. II.2.7) Den anførte kontraktlængde regnes fra tidspunktet for driftskontraktens ikrafttræden.

Kombit forventer, at der afholdes 1 forhandlingsrunde. Kombit forbeholder sig dog retten til at tildele kontrakten på baggrund af det foreløbige indledende tilbud uden gennemførelse af forhandlinger, ligesom Kombit forbeholder sig ret til at afholde yderligere forhandlingsrunder. Kombit vil ikke begrænse antallet af deltagere undervejs. Der ydes ikke vederlag for forhandlingen.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (Lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer) gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i klagenævnet inden:

45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/07/2017