Dostawy - 283700-2020

18/06/2020    S117

Polska-Kraków: Liczniki czasu i tym podobne; parkometry

2020/S 117-283700

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Adres pocztowy: ul. Centralna 53
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-586
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: siedziba zamawiajacego
E-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl
Tel.: +48 126167000
Faks: +48 126167417

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdmk.krakow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wraz z montażem parkomatów do obsługi obszaru płatnego parkowania w Krakowie

Numer referencyjny: 15/III/2020
II.1.2)Główny kod CPV
38700000 Liczniki czasu i tym podobne; parkometry
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem parkomatów do obsługi obszaru płatnego parkowania w Krakowie w ilości 150 sztuk.

2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:

— dostawę oraz montaż parkomatów we wskazanych przez Zamawiającego miejscach,

— dostawę systemu informatycznego do obsługi dostarczonych parkomatów,

— integracja systemu do obsługi parkomatów z istniejącym systemem kontroli i windykacji OPP-systemem SEGA firmy Citypg,

— przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu obsługi i serwisu dostarczonych parkomatów oraz systemów informatycznych,

— kompleksową obsługę wraz z utrzymaniem dostarczonych parkomatów i systemów w okresie gwarancyjnym nie krótszym niż 36 miesięcy.

3) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą opisu przedmiotu zamówienia – zał. nr 5 do SIWZ, istotnych postanowień umowy – zał. nr 2 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 398 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38730000 Parkometry
72591000 Rozszerzanie umów serwisowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków, Polska

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem parkomatów do obsługi Obszaru Płatnego Parkowania w Krakowie w ilości 150 sztuk.

2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:

— dostawę oraz montaż parkomatów we wskazanych przez Zamawiającego miejscach,

— dostawę systemu informatycznego do obsługi dostarczonych parkomatów,

— integracja systemu do obsługi parkomatów z istniejącym systemem kontroli i windykacji OPP-systemem SEGA firmy Citypg,

— przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu obsługi i serwisu dostarczonych parkomatów oraz systemów informatycznych,

— kompleksową obsługę wraz z utrzymaniem dostarczonych parkomatów i systemów w okresie gwarancyjnym nie krótszym niż 36 miesięcy. 3) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą opisu przedmiotu zamówienia – zał. nr 5 do SIWZ, istotnych postanowień umowy – zał. nr 2 do SIWZ.

4) W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.

5) Wykonawca udziela gwarancji na cały zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z oświadczeniem w formularzu oferty: min. 36 – max. 48 miesięcy. 6) Termin wykonania zamówienia:

a) dostawa 100 sztuk parkomatów wraz z montażem oraz w pełni funkcjonalnym systemem informatycznym oraz pełnym przeszkoleniem personelu do 15.7.2020,

b) dostawa 50 sztuk parkomatów wraz z montażem oraz w pełni funkcjonalnym systemem informatycznym do 14.9.2020.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie/ nie wydłużenie gwarancji jakości na dostarczone parkomaty (150 sztuk) oraz dostarczony i zamontowany system komputerowy, a także pozostały sprzęt powyżej 36 miesięcy podstawowej gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Możliwość dopłaty i przedłużenia ważności ważnego biletu w każdym z dostarczonych parkomatów / Waga: 8
Kryterium jakości - Nazwa: Możliwość wprowadzenia numeru rejestracyjnego w dowolnym momencie dokonywania opłaty w każdym z dostarczonych parkomatów / Waga: 6
Kryterium jakości - Nazwa: Wyposażenie wszystkich parkomatów 150 sztuk w klawiaturę w układzie Qwerty / Waga: 4
Kryterium jakości - Nazwa: Wyposażenie wszystkich 150 parkomatów w autoryzację otwarcia drzwi za pomocą karty dostępowej / Waga: 2
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Karol Woźny – tel. +48 123418610 (sprawy merytoryczne) Robert Świderski – tel +48 123418560 (sprawy merytoryczne) Krzysztof Książek – tel. 616 -71-00 (sprawy merytoryczne) Anna Kosowska-Kotaba – tel. +48 126167115.

2) RODO Informacja Zamawiającego (administratora) o przetwarzaniu danych osobowych (Wykonawcy) zawarta w SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 058-138150
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa wraz z montażem parkomatów do obsługi obszaru płatnego parkowania w Krakowie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Dropel Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Jurajska 13
Miejscowość: Bolechowice
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-082
Państwo: Polska
E-mail: dropel@dropel.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 170 731.50 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 398 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawca, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/06/2020