Dostawy - 283718-2020

18/06/2020    S117

Polska-Białystok: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 117-283718

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet w Białymstoku
Adres pocztowy: ul. Świerkowa 20B
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 15-328
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@uwb.edu.pl
Tel.: +48 857457117

Adresy internetowe:

Główny adres: www.uwb.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i wdrożenie platformy edukacyjnej dla Uniwersytetu w Białymstoku na potrzeby projektu „Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu”

Numer referencyjny: Dzp-391/30/D/201
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie platformy edukacyjnej dla Uniwersytetu w Białymstoku, nazywanej dalej platformą edukacyjną (PE), obejmująca:

— I etap – dostawę licencji na oprogramowanie, instalację i konfigurację PE,

— II etap – wdrożenie PE. Przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników. Przeniesienie danych z aktualnego oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego (platforma edukacyjna firmy Blackboard) wraz z integracją z systemami Zamawiającego,

— III etap – świadczenie usług obsługi serwisowej platformy edukacyjnej oraz świadczenie usług utrzymania systemu i dostarczenia aktualizacji systemu (maintenance).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1, 1A do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
80500000 Usługi szkoleniowe
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie platformy edukacyjnej dla Uniwersytetu w Białymstoku, nazywanej dalej platformą edukacyjną (PE), obejmująca:

— I etap – dostawę licencji na oprogramowanie, instalację i konfigurację PE,

— II etap – wdrożenie PE. Przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników. Przeniesienie danych z aktualnego oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego (platforma edukacyjna firmy Blackboard) wraz z integracją z systemami Zamawiającego,

— III etap – świadczenie usług obsługi serwisowej platformy edukacyjnej oraz świadczenie usług utrzymania systemu i dostarczenia aktualizacji systemu (maintenance).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1, 1A do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena funkcjonalności platformy edukacyjnej / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena terminu uruchomienia platformy / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena okresu wdrożenia platformy / Waga: 20
Cena - Waga: 50
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiot zamówienia jest realizowany z projektu „Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu” w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój 2014–2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z218/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 205-498880
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-672
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują następujące środki ochrony prawnej przewidziane ustawą: odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180–198 ustawy Pzp.

1. Odwołanie przysługuje wobec czynności Zamawiającego niezgodnej z przepisami ustawy, podjętych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do których Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno:

a) wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy;

b) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów;

c) określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 15 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej / platformie – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ;

c) wobec innych czynności niż wymienionych w pkt a i b w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

d) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego – jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej;

e) w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Skarga – zgodnie z przepisami 198a–198g ustawy Pzp. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-672
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/06/2020