Diensten - 283728-2017

21/07/2017    S138

Nederland-Deventer: Beheerdiensten in verband met computers

2017/S 138-283728

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Quo Vadis. Stichting voor interconfessioneel (k/pc), katholiek en protestants-christelijk basis- en speciaal onderwijs
Nationaal identificatienummer: 141566897
Postadres: Koningin Wilhelminalaan 9
Plaats: Deventer
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 7415 KP
Land: Nederland
Contactpersoon: Inkoop Meesters
E-mail: info@stichtingquovadis.nl
Telefoon: +31 570638570

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.stichtingquovadis.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ICT-beheer.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72510000 Beheerdiensten in verband met computers
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het verzorgen van het ICT-beheer voor de verschillende scholen van Stichting Quo Vadis en Stichting OPOD, en het bieden van de bijbehorende service en ondersteuning. Ook zal inschrijver opdrachtgever voorzien van brede advisering op het gebied van ICT-beheer en andere ICT-gebieden.

Het leveren van hardware en software valt buiten deze opdracht.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 350 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL212 Zuidwest-Overijssel
Voornaamste plaats van uitvoering:

Deventer.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De omvang van de opdracht is enerzijds uit te drukken in het aantal scholen met het bijbehorende leerlingenaantal, en is anderzijds in te schatten op basis van de uitgaven aan ICT-beheer in de afgelopen jaren. Een precieze financiële omvang van de opdracht is niet te geven gezien het niet vaststaande leerlingenaantal, maar op basis van de afgelopen jaren is de inschatting dat de totale opdrachtwaarde enkele tonnen zal bedragen. Aan alle bovenstaande getallen kunnen geen rechten worden ontleend.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 066-124272
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

ICT-beheer

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/06/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Odin Onderwijs BV
Nationaal identificatienummer: 06073970
Postadres: Expolaan 50
Plaats: Hengelo
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 7556 BE
Land: Nederland
E-mail: s.obdeijn@heutink-ict.nl
Telefoon: +31 742404606

Internetadres: http://www.heutink-ict.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 350 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Overijssel
Plaats: Zwolle
Land: Nederland
E-mail: kanton-zwolle@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/07/2017