Dostawy - 283805-2020

18/06/2020    S117

Polska-Przemyśl: Urządzenia komputerowe

2020/S 117-283805

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Adres pocztowy: ul. Książąt Lubomirskich 6
Miejscowość: Przemyśl
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Kod pocztowy: 37-700
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Michalew
E-mail: przetargi@pwsw.pl
Tel.: +48 167355151
Faks: +48 167355101

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pwsw.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i multimedialnego, oprogramowania specjalistycznego, oraz sprzętu fotograficznego dla Instytutu Nauk Technicznych dla zadania pn.: „Wyposażenie pracowni…

Numer referencyjny: PWSW-DZI/382/I/03/20
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu fotograficznego oraz oprogramowania specjalistycznego dla Instytutu Nauk Technicznych dla zadania pn.: „Wyposażenie pracowni w Instytucie Nauk Technicznych oraz Instytucie Sztuk Projektowych wraz z adaptacją pomieszczeń oraz rozwój kształcenia na odległość w PWSW w Przemyślu”.

2. Zamówienie zostało podzielone na trzy części:

1) zadanie częściowe nr 1 – zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i multimedialnego;

2) zadanie częściowe nr 2 –zakup oprogramowania specjalistycznego;

3) zadanie częściowe nr 3 – zakup wraz z dostawą sprzętu fotograficznego.

Zamawiający nie ogranicza ilości części zamówienia, które zamierza udzielić jednemu Wykonawcy.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w opisie przedmiotu zamówienia stanowiący zał. nr 1A do SIWZ (zadanie częściowe nr 1), zał. nr 1 B do SIWZ (zadanie częściowe nr 2) oraz zał. 1 C do SIWZ (zadanie częściowe nr 3).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 878 200.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i multimedialnego

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300 Komputer biurkowy
30231300 Monitory ekranowe
30237450 Tablety graficzne
30213000 Komputery osobiste
30213100 Komputery przenośne
30216110 Skanery komputerowe
30232140 Plotery
30232110 Drukarki laserowe
30230000 Sprzęt związany z komputerami
32324600 Telewizory cyfrowe
38652120 Projektory wideo
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego. Zakres zadania obejmuje zakup wraz z dostawą nw. sprzętu:

— telewizor 55” z ruchomą podstawą wystawową 4 szt.,

— komputer PC z monitorem LCD 27” – zestaw 15 szt., Laptop 17,3” 4 szt.,

— stacja renderująca 1 szt.,

— drukarka laserowa kolorowa A3 wraz ze skanerem 1 szt.,

— tablet graficzny 16 szt., Rzutnik multimedialny 3 szt.,

— graficzna stacja robocza: komputer PC z monitorem LCD 12 szt.,

— projektor 1 szt.,

— ploter laserowy 1 szt.,

— skaner 3D 1 szt.,

— telewizor LED 55" 2 szt.,

— mobilny stelaż pod telewizor LCD 2 szt.,

— dysk sieciowy (macierz) 1 szt.,

— serwer graficzny do montażu w szafie 1 szt.,

— pamięć do serwerów 32 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w opisie przedmiotu zamówienia stanowiący zał. nr 1A do SIWZ (zadanie częściowe nr 1).

W Załączniku nr 1A do SIWZ podano minimalne parametry dla zadania częściowego nr 1, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.

Wykonawca składając ofertę musi zaoferować, a w przypadku wybrania jego oferty również dostarczyć, przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego.

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na swój koszt i ryzyko. Urządzenia należy dostarczyć do siedziby Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nieużywany wcześniej przez inny podmiot, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 roku, z części nowych pełnowartościowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami, w pełni wartościowych, pochodzących z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na rynek Polski, UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zadanie jest dofinansowywane z Regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014–2020. Oś priorytetowa VI „Spójność przestrzenna i społeczna” numer umowy RPPK.06.04.02-18-0004/17-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw zwanej dalej platformą zakupową.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup oprogramowania specjalistycznego

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
48310000 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów
48320000 Pakiety oprogramowania do rysowania i odwzorowywania
48800000 Systemy i serwery informacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zadania częściowego nr 2 jest Zakup oprogramowania specjalistycznego.

Oprogramowanie do grafiki wektorowej i rastrowej, edycji zdjęć, przekształcania map bitowych w grafiki wektorowej – CorelDRAW Graphics Suite 2019 lub równoważne 32 szt.

Oprogramowanie do grafiki – pakiet aplikacji Adobe Creative Cloud CC lub równoważne 34 szt.

Oprogramowanie do obsługi poczty (serwer) wraz z integracją domeny pwsw.pl i pwsw.eu 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w opisie przedmiotu zamówienia stanowiący zał. nr 1 B do SIWZ (zadanie częściowe nr 2).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zadanie jest dofinansowywane z Regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014–2020. Oś priorytetowa VI „Spójność przestrzenna i społeczna” numer umowy RPPK.06.04.02-18-0004/17-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw zwanej dalej platformą zakupową.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup wraz z dostawą sprzętu fotograficznego

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38650000 Sprzęt fotograficzny
38651000 Aparaty fotograficzne
38651600 Kamery cyfrowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie częściowe nr 3 obejmuje zakup wraz z dostawą sprzętu fotograficznego.

Zakres obejmuje nw. sprzęt:

— aparat fotograficzny typ A 3 szt.,

— aparat fotograficzny typ B 1 szt.,

— kamera 1 szt.,

— obiektyw 18-200 mm 2 szt.,

— obiektyw 100 mm 2 szt.,

— statyw trójnóg typ A 3 szt.,

— statyw trójnóg typ B 3 szt.,

— lampa 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w opisie przedmiotu zamówienia stanowiący zał. 1 C do SIWZ (zadanie częściowe nr 3).

W Załączniku 1C do SIWZ podano minimalne parametry dla zadania częściowego nr 3, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia. Wykonawca składając ofertę musi zaoferować, a w przypadku wybrania jego oferty również dostarczyć, przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego.

Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nieużywany wcześniej przez inny podmiot, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r., z części nowych pełnowartościowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami, w pełni wartościowych, pochodzących z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na rynek Polski, UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zadanie jest dofinansowywane z Regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014–2020. Oś priorytetowa VI „Spójność przestrzenna i społeczna” numer umowy RPPK.06.04.02-18-0004/17-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw zwanej dalej platformą zakupową.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 050-118137
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i multimedialnego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Infores Pobo Sp. z o.o. Spółka komandytowa
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 4
Miejscowość: Przemyśl
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Kod pocztowy: 37-700
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 588 410.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 635 800.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Zakup oprogramowania specjalistycznego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Infores Pobo Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 4
Miejscowość: Przemyśl
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Kod pocztowy: 37-700
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 249 220.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 205 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Zakup wraz z dostawą sprzętu fotograficznego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Infores Pobo Sp. z o.o. Spółka komandytowa
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 4
Miejscowość: Przemyśl
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Kod pocztowy: 37-700
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 35 960.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 37 400.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

c.d. z sekcji III.2.2)

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy:

1) w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, należnego za wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku ustawowej zmiany przepisów normujących wysokość stawki podatku VAT w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy. Cena brutto umowy ulegnie wówczas zmianie polegającej na dostosowaniu jej do aktualnie obowiązującej stawki podatku VAT, bez zmiany ceny netto umowy;

2) w zakresie zmiany parametrów dostarczanych urządzeń na lepsze, w przypadku gdy po podpisaniu umowy zaszłaby sytuacja, że producent sprzętu zaprzestanie produkcji urządzeń zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie, a możliwe jest dostarczenie urządzenia innego, spełniającego wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i umowie, której nie można było przewidzieć w chwili podpisywania umowy.

4. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza w szczególności zmianę postanowień niniejszej umowy w zakresie terminu dostawy przedmiotu umowy, w przypadku działania siły wyższej, mającej istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy; nie więcej jednak niż o okres działania siły wyższej, do chwili jej ustąpienia. Zdarzenia siły wyższej obejmują – wojny, rewolucje, agresje, bunty, powstania, zamieszki, niepokoje oraz inne publiczne nieporządki, zdarzenia żywiołowe - pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, gradobicia, epidemie, strajki, lokauty oraz inne okoliczności, będące poza możliwym wpływem Wykonawcy lub Zamawiającego.

1. Na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Termin związania ofertą 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim na elektronicznej platformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw (zwana platformą) w zakładce postępowania pod nazwą: zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania specjalistycznego oraz sprzętu fotograficznego dla Instytutu Nauk Technicznych.

W zakładce „Załączniki do postępowania” dostępna jest dokumentacja niniejszego postępowania.

Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto (dotyczy zadania częściowego nr 1 oraz zadania częściowego nr 2).

3. Zawartość oferty i dokumentów/oświadczeń składanych wraz z ofertą:

1) formularz oferty zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2A dla zadania częściowego nr 1, 2B dla zadania częściowego nr 2 oraz 2C dla zadania częściowego nr 3 do SIWZ;

2) formularz cenowy – dla zadania częściowego nr 1–3A, dla zadania częściowego nr 2–3B, dla zadania częściowego nr 3–3C;

3) JEDZ sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ (dla każdego zadania osobno).

4) pełnomocnictwo (a) (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy;

5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

6) wadium (wnoszone w innej formie niż pieniężne).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/06/2020