Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjänster - 283841-2018

03/07/2018    S125

Förenade kungariket-London: Kurirtjänster

2018/S 125-283841

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska läkemedelsmyndigheten
Postadress: 30 Churchill Place, Canary Wharf
Ort: London
Nuts-kod: UKI42 Not specified
Postnummer: E14 5EU
Land: Förenade kungariket
E-post: CourierServicesTender@ema.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.ema.europa.eu
Upphandlarprofil: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000259.jsp&mid=WC0b01ac0580029487
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3748
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Kurirtjänster

Referensnummer: EMA/2017/24/ST
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
64120000 Budtjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Myndigheten erfordrar kurirtjänster för sitt huvudkontor i Amsterdam för försändelser som ska skickas internationellt, i huvudsak till Europeiska unionens medlemsstater. Dessutom erfordras avhämtning av internationella försändelser liksom avhämtning av försändelser från det nuvarande huvudkontoret i London som ska skickas till det nya huvudkontoret i Amsterdam. För att hantera leveranserna på ett effektivt sätt anses följande delar vara av största vikt: onlinesystem för bokning och spårning, försäkring, kundtjänst, utbildning för postpersonal, lämplig maskinvara och programvara med import- och exportfunktioner samt snabb process för bulkförsändelser. Den tjänst som erbjuds ska kännetecknas av teknik och säker behandling på hög nivå.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 250 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
64120000 Budtjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: NL329 Not specified
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Se internetadressen som anges i avsnitt 1.3

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 250 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Avtalets ska ingås för en inledande period på 12 månader, följt av tre möjliga förlängningar på vardera 12 månader.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i avsnitt 1.3

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i avsnitt 1.3

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 08/08/2018
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 14/08/2018
Lokal tid: 10:00
Plats:

Europeiska läkemedelsmyndigheten, 30 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14 5EU, Storbritannien

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Högst 1 företrädare per anbudsgivare tillåts närvara vid anbudsöppningen. Av säkerhetsskäl ska anbudsgivare registrera sig inom den angivna tidsfristen (se anbudsinfordran) för att få närvara vid mötet för öppnande av anbud.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Observera att endast 1 anbud kan lämnas per anbudsgivare.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europeiska läkemedelsmyndigheten
Postadress: 30 Churchill Place
Ort: London
Postnummer: E14 5EU
Land: Förenade kungariket
E-post: info@ema.europa.eu
Telefon: +44 2036606000
Internetadress: http://www.ema.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
26/06/2018