Supplies - 284165-2021

07/06/2021    S108

Romania-Bucharest: Medicinal products for obstructive airway diseases

2021/S 108-284165

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Clinic Filantropia
National registration number: 4532388
Postal address: Bulevardul Ion Mihalache nr. 11-13
Town: Bucureşti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 01171
Country: Romania
Contact person: Aura Henke
E-mail: achizitii@spitalulfilantropia.ro
Telephone: +40 213188949
Fax: +40 213188937
Internet address(es):
Main address: www.spitalulfilantropia.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100121458
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Spital
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare medicamente Curosurf și Peyona pentru Spitalul Clinic Filantropia București

Reference number: 8
II.1.2)Main CPV code
33673000 Medicinal products for obstructive airway diseases
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Furnizare medicamente Curosurf și Peyona pentru Spitalul Clinic Filantropia București, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 855 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2)Description
II.2.1)Title:

Curosurf

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33673000 Medicinal products for obstructive airway diseases
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

SPITALULUI CLINIC FILANTROPIA BUCURESTI

II.2.4)Description of the procurement:

Furnizare Curosurf, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 965 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire. În măsura în care solicitările de clarificare sunt primite cu cel puțin 15 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar si complet tuturor acestor solic... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Description
II.2.1)Title:

Peyona

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33673000 Medicinal products for obstructive airway diseases
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

SPITALULUI CLINIC FILANTROPIA BUCURESTI

II.2.4)Description of the procurement:

Furnizare Peyona, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 890 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire. În măsura în care solicitările de clarificare sunt primite cu cel puțin 15 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar si complet tuturor acestor solic... detalii pe www.e-licitatie.ro

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertanții (individuali/asociați) și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire: Se va completa formularul DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire sau după caz, asociați/subcontractanți cu informațiile aferente situației lor, în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar rezultat după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

Documentele justificative sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat) valabile la momentul prezentării,

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

— alte documente edificatoare, după caz.

Nota: Documentele trebuie sa fie valabile si sa prezinte informații actuale la momentul prezentării.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul /subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Pentru a da posibilitatea operatorilor economici interesați de procedura de atribuire să analizeze o potențială incidență a unei situații de natura celor precizate de art. 60 din Legea nr. 98/2016, persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Vlad DIMA-MANAGER INTERIMAR;

Mioara Cornelia BURCEA-DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL;

Anca PANAITESCU DIRECTOR MEDICAL;

Ileana HERŞCULEAC-FARMACIST ȘEF;

Irina PREDA- ȘEF BIROU APROVIZIONARE ACHIZITII.

Expertul cooptat desemnat din partea furnizorului de servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice, SC IBC PERFORM SRL, implicata în procedura de atribuire, este Ionel CEAUȘU.

1. Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul acordului-cadru. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți, daca este cazul, care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitate de îndeplinire:

In vederea demonstrării îndeplinirii criteriului privind capacitatea de exercitare a activității profesionale ofertantul/subcontractantul va completa DUAE – „Criteriile de selecție” - Secțiunea A „Capacitatea de a corespunde cerințelor” – „Înscrierea in registrul comerțului”.

La solicitarea autorității contractante doar ofertanții clasați pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar rezultat după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, vor prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Aceste documente sunt:

Pentru persoanele juridice/fizice române: Se va prezenta certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul competent, în original/copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul”. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/valide la data prezentării acestuia. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent in codurile CAEN autorizate din certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul competent.

Pentru persoane juridice/fizice străine: Se vor prezenta documente relevante care sa dovedească forma de înregistrare sau documente echivalente, în conformitate cu cerințele legale din tara în care este stabilit operatorul economic, în limba în care au fost emise, în copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul”, însoțite de o traducere autorizata a acestora în limba română. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în domeniile de activitate înscrise în documentele prezentate. Informațiile cuprinse în aceste documente trebuie sa fie reale/valide la data prezentării acestora.

2. De asemenea, operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dețină:

Autorizația de distribuție angro, eliberata de Ministerul Sănătății - Agenția Naționala a Medicamentului, cf. art. 699, punctul 17 din Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sănătății, cu modificările si completările ulterioare si Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 1964/2008 pentru aprobarea normelor privind înființarea, organizarea si funcționarea unităților de distribuție angro de medicamente de uz uman/sau echivalent.

Modalitate de îndeplinire:

In vederea demonstrării îndeplinirii criteriului privind capacitatea de exercitare a activității profesionale ofertantul/subcontractant va completa DUAE – „Criteriile de selecție” - Secțiunea A „Capacitatea de a corespunde cerințelor” – „Înscrierea într-un registru profesional relevant”.

La solicitarea autorității contractante doar ofertanții clasați pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar rezultat după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, vor prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Autorizația de distribuție angro, eliberata de Ministerul Sănătății - Agenția Naționala a Medicamentului.

NOTA: În cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. În situația în care subcontractează părți din contract, acesta va prezenta documente doveditoare pentru fiecare subcontractant.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 05/07/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 05/10/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 05/07/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Information about authorised persons and opening procedure:

Comisia de evaluare și expertul cooptat.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Solicitările de clarificări ale potențialilor ofertanți se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Secțiunea ”Întrebări” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. Răspunsurile la solicitările de clarificări se vor posta in termen legal la rubrica de "Documentații, clarificări si decizii" a anunțului de participare publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro. Autoritatea contractanta nu va da curs solicitărilor adresate prin alta modalitate de comunicare. Comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Secțiunea “Întrebări”. Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificări si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP (Secțiunea “Solicitare clarificări”), integral in secțiunea corespunzătoare respectivei solicitări, sub forma unuia sau a mai multor documente/fișiere distincte semnate cu semnătura electronica.

DUAE va fi configurat de către autoritatea/entitatea contractantă direct în SEAP la definirea documentației de atribuire.

Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant (detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE)

Modul de departajare a ofertelor cu punctaje egale:

În situația în care doua sau mai multe oferte admisibile au același preț, iar primele 3 locuri din clasament nu se pot departaja, autoritatea contractanta va recurge la solicitarea de clarificări prin intermediul SEAP, în vederea transmiterii de către operatorii economici a unor documente care conțin noi preturi (reofertare de preț). În situația în care și în urma reofertării două sau mai multe oferte admisibile au același preț, procesul de reofertare se va repeta până când primele 3 oferte din clasament se vor putea departaja.

Acordurile-cadru de furnizare produse se vor semna cu maxim 3 (trei) operatori economici ale căror oferte vor fi declarate admisibile si aflate pe primele 3 locuri in clasamentul final pentru fiecare lot; contractele subsecvente se vor încheia la fiecare achiziție de produse necesară Achizitorului cu operatorul economic clasat pe primul loc, în urma aplicării criteriului de atribuire al Acordului-cadru; în cazul în care operatorul economic clasat pe primul loc se va afla în imposibilitatea de a furniza produsele, autoritatea contractantă va atribui contractul subsecvent următorului operator economic, în funcție de clasamentul final stabilit.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele de contestare sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr 101/2016.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/06/2021