Usługi - 284231-2020

18/06/2020    S117

Polska-Warszawa: Publiczne usługi telefoniczne

2020/S 117-284231

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Adres pocztowy: ul. A. Felińskiego 2B
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-513
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Wielkopolanin
E-mail: przetargi.ias.warszawa@mf.gov.pl
Tel.: +48 225618018
Faks: +48 225618268

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.mazowieckie.kas.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.mazowieckie.kas.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ias-warszawa.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ias-warszawa.ezamawiajacy.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Numer referencyjny: PN/28/2020
II.1.2)Główny kod CPV
64211000 Publiczne usługi telefoniczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Izby Administracji Skarbowej w Warszawie i podległych jednostek województwa mazowieckiego. Dzierżawa central telefonicznych i kanałów w urzędach skarbowych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 865 218.31 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32551200 Centrale telefoniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo mazowieckie, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Izby Administracji Skarbowej w Warszawie i podległych jednostek województwa mazowieckiego, dzierżawa central telefonicznych i kanałów w urzędach skarbowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przywrócenie funkcjonowania w przypadku awarii krytycznej / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Przywrócenie funkcjonowania usług w przypadku innej awarii / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 865 218.31 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2020
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W ramach prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy, Zamawiający dopuszcza zwiększenie zamówienia o maksymalnie 20 % wartości zamówienia podstawowego w przypadku konieczności zapewnienia dodatkowych usług telekomunikacyjnych, dodatkowych łączy lub zmiany rodzaju łączy. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające udzielane na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy polegające na powtórzeniu usług telekomunikacyjnych i dzierżawy central telefonicznych. Zamawiający przewiduje, że ich wartość nie przekroczy 30 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie wystąpi którakolwiek z przesłanek/okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1, pkt 4 i pkt 8 ustawy Pzp.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 12 000 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Posiadanie aktualnego wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), wydany na podstawie art. 11 w związku z art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.). Na powiedzenie spełniania warunku Wykonawcy złożą potwierdzenie wpisu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna za spełniony powyższy warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń ciągłych nadal wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie usługi telekomunikacyjne, odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, o wartości rocznej nie mniejszej niż 250 000,00 PLN brutto każda. Przez jedną usługę Zamawiający rozumie usługę realizowaną na podstawie jednej odrębnej umowy zawartej na okres co najmniej 12 miesięcy. Zamawiający dopuszcza możliwość Zamawiający dopuszcza możliwość spełnienia niniejszego warunku, gdy Wykonawca wykaże, że świadczy nieprzerwanie usługi na rzecz tego samego Zamawiającego na podstawie kilku umów następujących po sobie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawcy złożą wykaz zrealizowanych usług wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Z uwagi na poważne opóźnienia w rozpatrywaniu odwołań przez KIO termin otwarcia ofert w poprzednim postępowaniu był przesuwany w oczekiwaniu na wyznaczenie terminu rozprawy. Zamawiający był zmuszony do przedłużenia obecnie obowiązującej umowy na pdst. art. 144 ust. 1 pkt 3 Pzp. Ostatecznie poprzednie postępowanie zostało unieważnione. Wyznaczając termin rozpoczęcia realizacji usługi 1.9.2021 Zamawiający wyczerpał dostępne w Pzp możliwości zgodnego z przepisami przedłużania obecnie obowiązującej umowy.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/07/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 05/09/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/07/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych ofert na platformie zakupowej (https://ias-ezamawiajacy.pl)

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Dokumenty na potwierdzenie niepolegania wykluczeniu:

— informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie do skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast powyższego dokumentu składa dokumenty zgodnie z dyspozycją § 7 ust. 1 pkt 1 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dalej „rozporządzenie”) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— zaśw. właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast powyższego dokumentu składa dokumenty zgodnie z dyspozycją § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.=,

— zaśw. właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast powyższego dokumentu składa dokumenty zgodnie z dyspozycją § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

— odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. Wykonawcy krajowi zwolnieni są z obowiązku przedkładania powyższego dokumentu. Zamawiający samodzielnie pobierze go z właściwego rejestru. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast powyższego dokumentu składa dokumenty zgodnie z dyspozycją § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— aktualne oświadczenie Wykonawcy, na dzień składania Zamawiającemu o braku:

• wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo (w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji) przedłożenia dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

• orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

• zaległości w opłacaniu podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolnia@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Wniesienie odwołania na tym etapie postępowania przysługuje Wykonawcy w terminie 10 dni:

1) od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia –jeżeli zostały przesłane w formie elektronicznej lub fax-em albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) wobec treści ogłoszenia i treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

3) wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i pkt 2, licząc od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/06/2020