Supplies - 284275-2021

07/06/2021    S108

Slovakia-Lehnice: Medical equipments

2021/S 108-284275

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Obec Lehnice
National registration number: 00305553
Postal address: Lehnice 89
Town: Lehnice
NUTS code: SK021 Trnavský kraj
Postal code: 930 37
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Peter Štefaňák, PhD., PS Agentúra, s.r.o., Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava
E-mail: info@psagentura.sk
Telephone: +421 948681179
Internet address(es):
Main address: https://www.obeclehnice.sk/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/432402
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/432402
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia II

Reference number: N008/2021
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia.

Predmet zákazky sa delí na päť častí:

1. Zariadenia pre ambulanciu všeobecného lekára

2. Zariadenia pre pediatrickú ambulanciu

3. Zariadenia pre gynekologickú ambulanciu

4. Zariadenia pre stomatologickú ambulanciu

5. Zariadenia pre internú ambulanciu

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 118 634.46 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zariadenia pre ambulanciu všeobecného lekára

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33192210 Examination tables
33121500 Electrocardiogram
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK021 Trnavský kraj
Main site or place of performance:

Miestom dodania predmetu zmluvy je Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lehnice, Okres Dunajská Streda, obec Lehnice, k.ú. Veľký Lég, LV č.1353

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je dodanie zariadenia ambulancie všeobecného lekára.

Logický celok č. 1: Pojazdný nástrojový stolík 1 ks

Logický celok č. 2: Vyšetrovací stôl so zdvíhacím podhlavníkom 1 ks

Logický celok č. 3: Vyšetrovacie svietidlo 1 ks

Logický celok č. 4: Germicídny žiarič 2 ks

Logický celok č. 5: Vyšetrovacie lôžko pre dospelých 1 ks

Logický celok č. 6: EKG prístroj 12-zvodový 1 ks

Logický celok č. 7: Analyzátor do ambulancie - 1 ks

Vybavenie sa dodáva ako celok

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 21 349.53 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

IROP-PO2-SC212-2018-33

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zariadenia pre pediatrickú ambulanciu

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33192210 Examination tables
33190000 Miscellaneous medical devices and products
33191100 Steriliser
38434000 Analysers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK021 Trnavský kraj
Main site or place of performance:

Miestom dodania predmetu zmluvy je Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lehnice, Okres Dunajská Streda, obec Lehnice, k.ú. Veľký Lég, LV č.1353

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je dodanie pre pediatrickú ambulanciu.

Logický celok č. 1: Pojazdný nástrojový stolík 1 ks

Logický celok č. 2: Vyšetrovací stôl so zdvíhacím podhlavníkom 1 ks

Logický celok č. 3: Vyšetrovacie svietidlo 1 ks

Logický celok č. 4: Germicídny žiarič 2 ks

Logický celok č. 5: Horúcovzdušný sterilizátor - 1 ks

Logický celok č. 6: Prístroj na vyšetrenie zraku 1 ks

Logický celok č. 7: Analyzátor do ambulancie 1 ks

Vybavenie sa dodáva ako celok

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 20 640.83 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

IROP-PO2-SC212-2018-33

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zariadenia pre gynekologickú ambulanciu

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33192210 Examination tables
31520000 Lamps and light fittings
33191100 Steriliser
33164100 Colposcope
38434210 Sonometers
33123230 Cardiographs
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK021 Trnavský kraj
Main site or place of performance:

Miestom dodania predmetu zmluvy je Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lehnice, Okres Dunajská Streda, obec Lehnice, k.ú. Veľký Lég, LV č.1353

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je dodanie zariadenia pre gynekologickú ambulanciu.

Logický celok č. 1: Pojazdný nástrojový stolík 1 ks

Logický celok č. 2: Vyšetrovacie svietidlo 1 ks

Logický celok č. 3: Germicídny žiarič 2 ks

Logický celok č. 4: Horúcovzdušný sterilizátor 2 ks

Logický celok č. 5: Gynekologický vyšetrovací stôl so zdvíhacím podhlavníkom 1 ks

Logický celok č. 6: Kolposkop 1 ks

Logický celok č. 7: Sono prístroj so sondami pre gynekologické vyšetrenia 1 ks

Logický celok č. 8: Kardiotokograf 1 ks

Vybavenie sa dodáva ako celok

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 49 747.63 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

IROP-PO2-SC212-2018-33

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zariadenia pre internú ambulanciu

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33192200 Medical tables
33192210 Examination tables
33191100 Steriliser
33121500 Electrocardiogram
33194100 Devices and instruments for infusion
33194120 Infusion supplies
33123210 Cardiac-monitoring devices
33182100 Defibrillator
33123000 Cardiovascular devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK021 Trnavský kraj
Main site or place of performance:

Miestom dodania predmetu zmluvy je Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lehnice, Okres Dunajská Streda, obec Lehnice, k.ú. Veľký Lég, LV č.1353

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je dodanie zariadenia pre internú ambulanciu.

Logický celok č. 1: Pojazdný nástrojový stolík 1 ks

Logický celok č. 2: Vyšetrovací stôl so zdvíhacím podhlavníkom 1 ks

Logický celok č. 3: Vyšetrovacie svietidlo 1 ks

Logický celok č. 4: Germicídny žiarič 1 ks

Logický celok č. 5: Horúcovzdušný sterilizátor 1 ks

Logický celok č. 6: EKG prístroj 12-zvodový 1 ks

Logický celok č. 7: Defibrilátor 1 ks

Logický celok č. 8: Kreslo na podávanie infúzií 1 ks

Logický celok č. 9: 24 hod snímač - Holter EKG 1 ks+

Logický celok č. 10: 24 hod snímač - Holter TK 1 ks

Vybavenie sa dodáva ako celok

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 26 896.47 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

IROP-PO2-SC212-2018-33

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v súlade s § 32 ods. 1 písm. a) až h) a ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

1.2 Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

1.3 Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu,

1.4 Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

1.5 V súlade s §32 ods. 3 zákona verejný obstarávateľ uvádza, že má prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy (zákon č. 177/2018 Z.z.). Uchádzač nepredkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c) a e). Ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa predchádzajúcej vety verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Vyššie uvedené sa nevzťahuje na zahraničného uchádzača u ktorého si verejný obstarávateľ cez informačné systémy verejnej správy nevie overiť splnenie podmienok účasti.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 086-221790
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/07/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech, Slovak
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 07/07/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 07/07/2021
Local time: 11:00
Place:

PS Agentúra, s.r.o., Lazaretská 3/a, 811 08 Bratislava

Information about authorised persons and opening procedure:

V súlade s § 52 verejný obstarávateľ umožňuje účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO.

Ponuky budú predkladané prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/06/2021