Usługi - 284373-2020

18/06/2020    S117

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji komputerów głównych

2020/S 117-284373

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Adres pocztowy: ul. Szamocka 3, 5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 01-748
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Departament Zamówień Publicznych, pok. 108C
E-mail: sekretariatDZP@zus.pl
Faks: +48 226671733

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zus.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.zus.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: ubezpieczenia społeczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Serwis pogwarancyjny serwerów mainframe

Numer referencyjny: TZ/271/50/19
II.1.2)Główny kod CPV
50312100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji komputerów głównych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego dwóch serwerów IBM z 14:

a) Serwer A – 3906-M02 z kategorii Z3 model 710 o mocy obliczeniowej procesorów głównych 1703 MSU s/n 841D198,

b) Serwer B – 3906-M02 z kategorii Z3 model 602 o mocy obliczeniowej procesorów głównych 253 MSU oraz rekordzie CBU do modelu 710 s/n 841D178.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 2 do Wzoru umowy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 19 728 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Świadczenie przez Wykonawcę Usługi dotyczącej Serwerów IBM z14 w lokalizacji na terenie Warszawy lub innych miejscach ich aktualnego zlokalizowania, ale nie dalej niż 50 km od lokalizacji Centrali ZUS.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego dwóch Serwerów IBM z 14:

a) Serwer A – 3906-M02 z kategorii Z3 model 710 o mocy obliczeniowej procesorów głównych 1703 MSU s/n 841D198,

b) Serwer B – 3906-M02 z kategorii Z3 model 602 o mocy obliczeniowej procesorów głównych 253 MSU oraz rekordzie CBU do modelu 710 s/n 841D178.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia 48 miesięcy od dnia jej podpisania, z tym że Usługa będzie świadczona od dnia następującego po dniu zawarcia Umowy do ostatniego dnia obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie świadczenia Usługi nie może nastąpić wcześniej niż od 1 stycznia 2020 r.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 197-478989
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Serwis pogwarancyjny serwerów mainframe

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Centrum Udostępniania Dokumentów Sp. z o.o. (Lider)
Krajowy numer identyfikacyjny: 9512355886
Adres pocztowy: Farbiarska 7 a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-862
Państwo: Polska
E-mail: biuro@cud.org.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Comtec Adam Jarmuł
Krajowy numer identyfikacyjny: 5210402724
Adres pocztowy: Gąsiorowskiego 41
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 05-520
Państwo: Polska
E-mail: comtec@comtec.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: CPU Service Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5242764301
Adres pocztowy: Jana Żiżki 3
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 03-117
Państwo: Polska
E-mail: biuro@cpuservice.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 28 400 016.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 19 728 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Udział w diagnozowaniu i usuwaniu awarii

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/06/2020