Usługi - 284392-2020

18/06/2020    S117

Polska-Zakopane: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

2020/S 117-284392

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
Adres pocztowy: Krupówki 10
Miejscowość: Zakopane
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 34-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Frajdenberg
E-mail: zp@muzeumtatrzanskie.pl
Tel.: +48 182015205

Adresy internetowe:

Główny adres: www.muzeumtatrzanskie.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samorządowa instytucja kultury
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie dostaw i usług – dotyczących wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w Zagrodzie Korkoszów w Czarnej Górze oraz Zagrodzie Sołtysów w Jurgowie

Numer referencyjny: ADM.270-2/2020
II.1.2)Główny kod CPV
79956000 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie: dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku - Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze - filia Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Zagroda Sołtysów w Jurgowie – filia Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem”

W ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 79 760.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32322000 Urządzenia multimedialne
39154000 Sprzęt wystawowy
32321300 Materiały audiowizualne
31500000 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31611000 Zestawy instalacji elektrycznej
32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32417000 Sieci multimedialne
39151000 Meble różne
48780000 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością
51110000 Usługi instalowania sprzętu elektrycznego
71300000 Usługi inżynieryjne
71314100 Usługi elektryczne
79820000 Usługi związane z drukowaniem
79932000 Usługi projektowania wnętrz
79930000 Specjalne usługi projektowe
92111000 Usługi produkcji filmów kinowych i wideo
92312000 Usługi artystyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze – ul. Zagóra 86, 34-532 Czarna Góra, POLSKA oraz Zagroda Sołtysów w Jurgowie, Jurgów 215, 34-532 Jurgów, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonania dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze – filia Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem” oraz „Projekt przemiany ekspozycji stałej w budynku – Zagroda Sołtysów w Jurgowie - filia Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

W zakres zamówienia wchodzą w szczególności:

1) wykonanie stanowisk multimedialnych, aplikacji interaktywnych;

2) zorganizowanie stanowisk edukacyjnych;

3) wykonanie i montaż elementów aranżacji, znaków graficznych, elementów graficznych oraz identyfikacji wizualnej ekspozycji zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i projektu;

4) koordynacja dostaw i montażu sprzętu multimedialnego oraz instalacji i realizacji aplikacji interaktywnych i multimedialnych w tym m. in. scenariusze, tłumaczenia tekstów na język angielski;

5) wykonanie piktogramów i tablic informacyjnych oraz kierunkowych;

6) przeniesienie majątkowych praw autorskich na Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób kluczowych dla realizacji zadania / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 052-123656
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Wykonanie dostaw i usług – dotyczących wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w Zagrodzie Korkoszów w Czarnej Górze oraz Zagrodzie Sołtysów w Jurgowie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Group AV Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 88/315
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-992
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 79 760.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy siłami własnymi za wyjątkiem niżej wymienionych części usług i dostaw, które mogą zostać powierzone Podwykonawcom:

Wykonanie scenariuszy i projektów graficznych aplikacji interaktywnych i kontentów multimedialnych

EJSAK GROUP SP. Z O.O., UL. PALISADOWA 20/22 01-940 WARSZAWA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia jest zamieszczony w pkt VI SIWZ, która jest dostępna na stronie http://muzeumtatrzanskie.pl/o-nas/zamowienia_publiczne/

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/06/2020